Matemàtiques I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Física I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Química (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Física II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments d'informàtica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes elèctrics (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Administració i gestió d'empreses (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Ciència de materials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Expressió gràfica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Emprenedoria i Innovació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes mecànics (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Bàsica (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Organització de la Producció (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Termodinàmica i Mecànica de Fluids (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a la Resistència de Materials (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Digital I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estadística (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Control Industrial (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Automatització (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anglès (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Elasticitat i Resistència de Materials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Analògica I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màquines i Mecanismes I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Digital II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Enginyeria Tèrmica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sostenibilitat (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Analògica II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màquines i Mecanismes II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Enginyeria de Fluids (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Processos de Conformació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de Màquines (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Instrumentació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de Projectes I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Automatització II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Metrologia i Control de Qualitat (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrotècnia (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Validació i Assaig de Màquines (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Opt: Organització de l'Empresa en la Indústria 4.0 o Pràctiques Externes (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Control Digital de Sistemes (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Microprocessadors (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Enginyeria de Materials (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de Projectes II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Opt: Fabricació Avançada (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica de Potència (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Informàtica Industrial (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Modelització i Simulació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Opt: Fabricació Additiva i Aplicació de Materials Avançats (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estructures i Construccions Industrials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Robòtica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Control i simulació de processos industrials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Opt: Dispositius de Computació en Temps Real (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Opt: Desenvolupament de Sistemes (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau GEEiA (16 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau GEM (16 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre