Els centres universitaris de Tecnocampus disposen d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). Aquest sistema és el conjunt de polítiques, processos i procediments per a planificar, executar, evaluar i millorar de forma contínua l'estratègia en relació a la docència. Aquest sistema és coherent amb el de la Universitat Pompeu Fabra i segueix les directrius fixades per l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) que, entre altres, estableix l'assignació de procesos a 6 estàndards.

A continuació es poden consultar el manual del sistema i el detall dels processos, per a cada una de les tres Escoles del Tecnocampus. Tot el conjunt es revisa anualment.

 

MANUALS DEL SGIQ 

Manual de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Manual de l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

Manual de l'Escola Superior Politècnica TecnoCampus

 

PROCESSOS DEL SGIQ 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

E1.1 Definir les polítiques de qualitat en la docència i l'aprenentatge

E1.2 Programar i verificar un nou títol de grau

E1.3 Programar i verificar un nou títol de máster universitari

E1.4 Modificar un títol de grau

E1.5 Modificar un títol de máster universitari

E1.6 Fer el seguiment de les titulacions

E1.7 Acreditar els títols de grau i máster universitari: garantir la qualitat dels programes formatius

E1.8 Extingir o reverificar títols

E1.9 Gestionar l'accés, admisió i matrícula dels estudiants de grau

E1.10 Gestionar l'accés, admisió i matrícula dels estudiants de máster universitari

E1.11 Gestionar la promoció dels estudis

E1.12 Programar i verificar un nou títok de grau

E1.13 Definir la política de responsabilitat social

E1.14 Definir la política de transparència

 

Estàndard 2: Adeqüació de la informació pública

E2.1 Definir la informació pública de les titulacions

 

Estàndard 3: Eficàcia del SGIQ

E3.1 Revisar i actualitzar el sistema intern de garantia de la qualitat de les titulacions

 

Estàndard 4: Adeqüació del professorat

E4.1 Definir la política del PDI

E4.2 Actualitzar i acreditar el model d'avaluació de la docència

E4.3 Captar i seleccionar el PDI

E4.4 Gestionar la formació del PDI

E4.5 Gestionar l'avaluació docent del PDI

 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

E5.1 Orientar a l'estudiant durant els estudis

E5.2 Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi dels estudiants

E5.3 Gestionar les pràctiques externes (grau i máster)

E5.4 Gestionar l'orientació professional

E5.5 Gestionar les activitats universitàries

E5.6 Definir la política del PAS

E5.7 Captar i seleccionar el PAS -nou ingrés-

E5.8 Gestionar la sol.licitut de cobertura d'un lloc de treball per necessitats temporals

E5.9 Crear o modificar un lloc de treball

E5.10 Gestionar la formació del PAS

E5.11 Avaluar les competències i objectius del PAS

E5.12 Realitzar anàlisis organizatives

E5.13 Gestionar els recursos materials: bens, espacis i equipaments

E5.14 Gestionar els serveis generals complementaris

E5.15 Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la informació, de suport a la docènica,

 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

E6.1 Gestionar les incidències, reclamacions i suggerències dels estudiants

E6.2 Gestionar l'enquesta de satisfacció del professorat

E6.3 Gestionar l'enquesta de la satisfacció de la docència

 

Correo electrònic de contacte: qualitat@tecnocampus.cat

 

Última versió: Gener 2017