El TecnoCampus disposa d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), que considera a l'usuari en el centre de la seva actuació i que el té en compte no només durant la seva estada sinó també abans i després del seu pas pel TecnoCampus (sobretot per estudiants però també emprenedors i empreses).  

TecnoCampus té 2 àmbits principals d’actuació: Universitat i Empresa, amb diversos públics objectius (grups d'interès). L'àrea d'Empresa i cadascuna de les Escoles disposa d'un SGIQ propi amb una Comissió de Qualitat pròpia. A més, a nivell global de TecnoCampus,  es defineix una Comissió de Qualitat específica.

Els objectius concrets del SGIQ són:

  • Impulsar la definició de processos en les dos grans àrees d’acció del TecnoCampus: Universitat i Empresa. Pel cas de l’àrea universitària, promoure l’ús d’estàndards específics com pot ser l’AUDIT per estructurar el contingut de l’SGIQ.
  • Promoure la revisió/modificació dels processos que conformen el Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Fer un seguiment de les accions de millora dels diferents processos i procediments.
  • Promoure un calendari d’obtenció d’indicadors amb dates, responsables, origen de les dades i tipus de visibilitat.
  • Elaborar informes d'estudis de satisfacció (PAS, PDI, estudiants, titulats, empreses) i d'atenció als suggeriments i reclamacions.
  • Fomentar l’accessibilitat dels diferents col·lectius a totes aquelles informacions referents a la qualitat (indicadors, estudis de satisfacció, processos i procediments, accions de millora) amb especial atenció a la web.
  • Realitzar la memòria de qualitat anual del TecnoCampus, que complementarà les memòries dels Graus (IST), les memòries de centre i les memòries dels serveis.

Sistema Marc de Garantia Interna de la Qualitat ESCSET, ESCST i ESUPT

Obrir enllaç

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat Escola Superior de Ciències Socials i l'Empresa

Obrir enllaç

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat Escola Superior de Ciències de la Salut

Obrir enllaç

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat Escola Superior Politècnica

Obrir enllaç