Campus virtual

Campus Virtual

Aquest model educatiu queda complementat amb un ús intensiu de la Xarxa i el Campus Virtual, a partir dels serveis que ofereix la Digital Factory. Alguns dels graus son semipresencials (blended) i permeten concentrar l’esforç presencial en classes magistrals i activitats pràctiques i en laboratoris.