Accés a la Plataforma de contractació pública (licitacions posteriors al 09/03/2018)

AVÍS:

Els informem que, mitjançant Reial decret 17/2020, de 5 de maig, s’ha establert l’aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats del sector públic que es tramiten amb mitjans electrònics, amb efectes des de l’endemà de la seva publicació.  

 

Perfil del contractant (licitacions anteriors al 09/03/2018)

 

Anuncis

Aprovació de la normativa i condicions per a la instal·lació d'infraestructures de telecomunicacions a l'edifici TCM2 de Parc Tecnocampus. Exp. núm. 14/2014
Data de publicació: 13/02/2015
Data de finalització del termini per presentar sol·licituds: 30/03/2015
Anunci al BOPB. Data de publicació: 09/03/2015
Normativa infraestructures de telecomunicacions
Imprès de sol·licitud d'instal·lació

Licitacions en curs

Licitació per al subministrament d'energia elèctrica (Expedient núm. 16/2017) 
Acord del Consell d'Administració de l'EPEL Parc TCM d'aprovació de l'adhesió a la contractació conjunta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Acord d'adhesió a la contractació conjunta d'energia amb el CSUC, lots 1 i 2
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques particulars
Resolució d'adjudicació del Lot 1
Resolució d'adjudicació del Lot 2

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació del contracte mixt del subministrament i serveis d’instal·lació i manteniment d’un sistema de seguretat perimetral Firewall per al Parc Tecnocampus Mataró (Expedient núm. 10/2017)
Anunci. Data de publicació 08/01/2018
Data límit de presentació de proposicions: 29/01/2018, a les 18:00 h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Visita opcional a les instal·lacions: 17/01/2018 a les 11:00h., prèvia petició a licitacions@tecnocampus.cat abans del dia 15/01/18
AclarimentsNova data límit de presentació de proposicions: 09/02/2018, a les 14:00 h.

Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 21/02/18, 10:00h., sala de juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  02/03/18, 10:00h., sala de juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus. Ajornat
Acta de la Mesa de contractació d'apertura dels sobres 1 de data 16/02/2018
Acta de la Mesa de contractació d'apertura dels sobres 2 de data 21/02/2018
Resolució de rectificació d'annex. Model d'annex. Presentació, dins sobre tancat i identificat, fins el dia 09/03/18, a les 14:00h.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  13/03/18, 09:30h., sala de juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Informe Tècnic de valoració del contingut dels sobres 2
Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre 3 de data 13/03/2018
Acta de proposta d'adjudicació de data 16/05/2018 
R
esolució d'adjudicació de data 15 de juny de 2018

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació, del contracte de serveis de manteniment preventiu, legal i correctiu dels ascensors de TecnoCampus (Expedient núm. 5/2017)
Anunci. Data de publicació: 17/11/2017
Data límit de presentació de proposicions: 18/12/2017 a les 18:00 h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Visita opcional a les instal·lacions: 29/11/17 a les 12:00h., prèvia petició a licitacions@tecnocampus.cat
Diligència de modificació dels plecs. Nova data límit de presentació de proposicions: 22/12/2017 a les 14h.
Diligència d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 17 de gener de 2018
Acte públic lectura valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura sobres 3: Dimecres 31/01/18 a les 10:00h, sala juntes (planta baixa) edifici universitari del Parc Tecnocampus (TCM1).
Informe Tècnic de valoració del contingut dels sobres 2
Acta d'obertura dels sobres número 3 de data 31/01/18
Resolució d'adjudicació de data 20/03/2018

Licitacions anteriors

Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i varis criteris d'adjudicació, de l'arrendament dels espais d'allotjament empresarial dels edificis TCM2 i TCM3 del Parc Tecnocampus (Expedient núm. 10/2016)

Anunci. Data de publicació: 26/07/2017
Normativa per a l'adjudicació dels espais d'allotjament empresarial dels edificis TCM2 i TCM3
Convocatòria d'espais d'allotjament empresarial dels edificis TCM2 i TCM3
Data límit de presentació de proposicions: 15/09/2017 a les 15h.
Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 03/11/2017
Informe Tècnic de valoració del contingut dels sobres 2
Acta Proposta d'Adjudicació de data 08/11/2017
Resolució d'adjudicació de data 16/12/2017

Licitació per procediment obert d'un contracte arrendament de les plantes segona i tercera de l'edifici del carrer Balmes, 37-39 de Mataró (Expedient núm. 08/2017)
Anunci. Data de publicació: 06/06/2017
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Diligència de modificació dels plecs
Data límit de presentació de proposicions: 26/06/2017 a les 18:00 h.
Diligència d'aclariment dels plecs de data 13/06/2017
Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres 1 i 2 de data 11/07/17
Acte públic lectura valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura sobres 3: Dijous 20/07/17 a les 11:00h, sala juntes (planta baixa) edifici universitari del Parc Tecnocampus (TCM1).
Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre 3 de data 20/07/17
Resolució d'adjudicació de data 21/07/17

Licitació per procediment harmonitzat d'un contracte de serveis de vigilància sense armes i serveis auxiliars (Expedient núm. 11/2016)
Anunci. Data de publicació: 21/10/2016
Plec de Clàusles Administratives Particulars
Plec de prescripcions tècniques
Diligència de Modificacions
Data límit de presentació de proposicions: 30/11/2016 a les 18:00 h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 21/12/16, 09:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  09/01/17, 09:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acta de la Mesa de contractació de data 13/12/16
Acta de la Mesa de contractació de data 21/12/16
Informe Tècnic
Acta de la Mesa de contractació de data 9/01/17 (Obertura sobre 3)
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 10/01/17
Resolució d'adjudicació de data 13/02/17
Pròrroga del servei d'auxiliars
Pròrroga del servei de vigilància sense armes
Resolució de rescissió del contracte del servei de vigiància sense armes. Data de publicació: 31/07/2019

Licitació per a la contractació de les assegurances de responsabilitat civil, danys, accidents i vida de Tecnocampus (Expedients núm. 5/2015 (EPEL Parc Tecnocampus Mataró) i  núm. 48/2015 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme)
Anunci. Data publicació: 17/6/16
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 1. Danys patrimonials
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 2. Responsabilitat civil i patrimonial
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 3. Accidents col·lectiu i vida
Data límit de presentació de sobres: dia 4 de juliol de 2016 fins les 18:00h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 22/7/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  12/9/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 22/07/16
Acta de la Mesa de contractació de data 12/09/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 12/9/16
Acord d'adjudicació condicionada. Data publicació: 27/9/16

Licitació per a l'adjudiació del contracte d'explotació dels serveis del centre de processament de dades a l'edifici TCM2 del Parc Tecnocampus Mataró. (Exp. núm. 12/2015)
Anunci. Data publicació: 9/12/15
Data límit de presentació de proposicions: 8/1/16, a les 14:00h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex I. Annex II.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 22/1/16, 11:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic d'informe de valoració relativa als criteris tècnics sotmessos a judici de valor i obertura de sobres 3: dia 29/1/16, a les 13:00h., sala de Juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 18/1/16
Acta de la Mesa de contractació de data 22/1/16
Acta de la Mesa de Contractació de data 29/1/16
Informe Tècnic
Adjudicació del contracte. Data publicació: 22/2/16

Licitació del manteniment i suport a la infraestructura del centre de processament de dades i explotació econòmica de deu armaris mitjançant la provisió de serveis cloud. Exp. núm 2/2015 
Anunci. Data publicació: 25/02/15
Plec de Clàusules Administratives Particulares   
Plec de Prescripcions Tècniques. Annex I, annex II, annex III
Anunci de pròrroga del termini de lliurament d'ofertes fins el dia 11/05/2015 a les 18h. Data publicació 16/04/2015

Licitació del servei de neteja de les instal·lacions del Parc Tecnocampus. Exp. núm 1/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 78/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data pubicació: 17/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats. 
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 11/3/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte

Licitació del servei de conservació, manteniment preventiu, normatiu i correctiu del Parc Tecnocampus mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada. Exp. núm 8/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 40/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data publicació: 13/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Planells
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 20/3/15, 13:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte

Licitació de l'explotació dels serveis de bar- restaurant ubicat a l’edifici del Coneixement TCM1 i de vènding als edficis TCM1, TCM2 i TCM3 del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 20/2013.
Descarrega  | Data publicació: 9/7/13

Licitació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de les noves instal·lacions del Centre de Processament de Dades del Parc Tecnocampus Mataró, mitjançant procediment obert, sotemès a regulació harmonitzada  i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 46/2010.
Descarrega | Data de publicació: 16/09/13  

Licitació de l'explotació dels serveis de bar- restaurant ubicat a l’edifici del Coneixement TCM1 i de vènding als edficis TCM1, TCM2 i TCM3 del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 2/2013 .
Anunci | Data publicació: 2/5/13
PCAP: Plecs de Clàusules Administratives Particulars R-V
PPT: Plecs de Prescripcions Tècniques R-V.
Data publicació:  2/5/2013
Anunci d’obertura dels sobres núm. 1 i 2 del concurs per a lacontractació per a l’explotació del servei de restauració ubicat a l’edifici del coneixement TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró. Licitació deserta.
Data publicació:  29/5/2013

Licitació per a l’arrendament de les plantes 2 i 3 de l’edifici del carrer Balmes nº 37-39 de Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Expedient nº 10/2012.

Data publicació: 31/10/12
Descarrega

Licitació del servei de vigilància i d’auxiliar de serveis del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sotmès a regulació harmonitzada i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 24/2011
Data publicació: 28/11/12
Descarrega

Contracte d’obres de condicionament del local 1 i 3 de la segona planta del TCM3
Data publicació: 09/06/2011
Descarrega

Licitació de l’arrendament de l’edifici del c. Balmes, 37-39 de Mataró, planta soterrània, planta baixa, planta primera i aparcament. Exp. núm. 19/2011
Data de publicació: 12/07/2011
Descarrega

Contracte d’obres de condicionament del local 8 del TCM1
Data de publicació: 18 de març de 2011.
Descarrega

Contracte de manteniment de les instal•lacions elèctriques i mecàniques de Parc TCM. Exp. Núm. 50/2010
Data de publicació: 14 de febrer de 2011.
Descarrega

Acord d'adjudicació de les obres d'adequació del local destinat a Restaurant - Cafeteria del TCM (projecte civil bàsic)
Data de publicació: 21 de gener de 2011
Descarrega

Acord d'adjudicació per l'arrendament dels espais comercials del TCM
Data de publicació: 6 de setembre de 2010
Descarrega

Acord d'adjudicació dels serveis de neteja del TCM
Data de publicació: 21 de gener de 2011.
Descarrega

Acord d'adjudicació del servei financer d'assegurances.
Data de publicació: 23 de setembre de 2010
Descarrega

Acord d'adjudicació de serveis auxiliars i seguretat.
Data de publicació: 7 de setembre de 2010
Descarrega