A partir del 2 d’agost de 2023, tots els estudis d’aquest centre passen a ser impartits pel Centre Universitari TecnoCampus, que és fruit de la fusió de les tres escoles superiors del TecnoCampus. 

 

Presentació   

L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET) ha esdevingut un punt de referència universitari des que fa vint i cinc anys va iniciar la seva activitat, com a Escola Universitària del Maresme (EUM), a l’antic Club Nàutic de Mataró. Han estat dues dècades de recorregut universitari sota l’aixopluc de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de la qual en forma part com a centre adscrit. Aquest fet diferencial ha permès impartir titulacions oficials expedides per aquesta universitat i regir-se per la seva normativa acadèmica.

Parlar de la UPF és parlar d’una de les universitats més prestigioses de l’Estat Espanyol. En alguns àmbits, com ara el dels estudis d’Economia i Empresa, està considerada com una de les més reconegudes a nivell internacional.

Al llarg d’aquestes dues dècades d’activitat acadèmica han passat per les nostres aules uns 17.000 estudiants. Aquest bagatge també ha permès com a ESCSET generar un segell propi, singular i diferenciador. El Centre ha apostat sempre per una oferta formativa que permeti la seva diferenciació dins del sistema, titulacions que siguin capaces de generar una demanda pròpia i no depenguin dels excedents de la gran metròpoli.

L’esperit és complementar l’oferta de la UPF en estudis d’empresa i que aquests concordin amb el fet d’estar inserits en un Parc Científic i de la Innovació. Així, en línia amb la política de qualitat de TecnoCampus, l’ESCSET aposta per un model acadèmic de qualitat fortament professionalitzador que, vinculat amb el teixit empresarial del territori, asseguri la qualitat de l'oferta formativa de les titulacions que s'hi imparteixen i actuï com a generadora de capital humà i de progrés en l’escala social.

A l’ESCSE s’imparteix, actualment, el grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, el grau en Turisme i Gestió del Lleure, el grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, el grau en Logística i Negocis Marítims i el grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès).

L’Escola ha apostat en els darrers anys per la innovació en l’àmbit docent, implementant valor afegit en els graus que ja existien al mercat, o bé generant-ne de nous en àmbits poc habituals o bé en procés de desenvolupament. Aquest full de ruta també es veu reflectit en les dobles titulacions que s’imparteixen actualment a l’ESCSE, les de Turisme/AdE i les d’AdE/Màrqueting. Aquests programes formatius han assolit un gran nivell d’acceptació, ja que permeten obtenir dos títols oficials de Grau en només cinc anys.

L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa completa la seva oferta amb el màster Universitari en Emprenedoria i Innovació i el màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims, així com altres programes per a postgraduats de caràcter no oficial.

L’estratègia de l’ESCSET a l’hora de programar la seva oferta formativa és la configuració de títols amb elements singulars i innovadors que permetin la seva diferenciació dins del sistema, que siguin capaços de generar una demanda pròpia i no depenguin dels excedents de la gran metròpoli. L’esperit és que complementin l’oferta de la UPF en estudis d’empresa, que concordin amb el fet d’estar inserits en un Parc Científic i de la Innovació, que siguin altament professionalitzadors i que aportin valor i esdevinguin motor de creixement econòmic en el territori. És amb aquesta estratègia que tant les titulacions de Grau com les de Màster que actualment s’imparteixen en el centre contenen elements comuns que constitueixen els eixos vertebradors i permeten, conjuntament, singularitzar i identificar la seva oferta. Aquests elements són els següents:

a) Formació transversal en Business: tots els títols contenen un mínim de 60 ECTS amb continguts d’administració i organització d’empreses. L’objectiu és que, malgrat la intensificació curricular en una o altres matèries dels diferents títols, els titulats i titulades del centre tinguin un perfil competencial que els permeti entendre i gestionar els aspectes bàsics de la gestió empresarial.

b) Emprenedoria i Innovació: les capacitats emprenedores, la creativitat i la predisposició en actituds i aptituds per innovar han esdevingut objectius i eixos estratègics que han sigut presents en tots els plans d’estudis, ja sigui a través d’assignatures específiques en emprenedoria i innovació, o a través d’altres assignatures on aquestes habilitats són objecte d’avaluació, com ara l’Itinerari Emprenedor. Val a dir en aquest sentit que cada curs més de la meitat dels Treballs Finals de Grau (TFG) realitzats en els diferents títols  són projectes de creació d’empreses o de noves línies de negoci en empreses ja creades. Alguns d’aquests projectes ja són realitats empresarials.

c) Professionalització: tots els Graus de l’ESCSET contenen Pràctiques externes obligatòries amb càrregues de mínim 12 ECTS. Això implica que tots els graduats i graduades hauran passat al voltant de 350 hores en una empresa o institució per completar la seva formació teòrica.

d) Innovació Docent i Digitalització: es tracta d’una de les apostes més clares del centre. L’experimentació de noves estratègies docents (Metodologia del cas, Desing ThinkingVisual ThinkingPuppet Show, dinamització d’espais col·laboratius digitals, etc.) i de nous espais físics que afavoreixen un format de classe innovador -espai BusinessLab- són algunes de les eines emprades per millorar la participació dels estudiants i la seva formació pràctica. També és de destacar l’aposta pel perfil digital dels estudiants, fent possible l’adquisició de competències informàtiques i informacionals com a element clau en la seva entrada al món universitari.

e) Internacionalització: S’estableixen estratègies per tal de millorar la internacionalització del centre i assolir l’objectiu que sigui com a mínim el 5% dels estudiants matriculats que cada any cursin fora una part dels seus estudis. Les estratègies són les següents: i) inclusió d’assignatures d’idiomes en tots els Plans d’Estudis organitzades per nivells; ii) impartició del Grau en AdE i GI en llengua anglesa; iii) creació del servei de Relacions Internacionals i Carreres Professionals a TecnoCampus, que facilita, juntament amb els responsables d’internacional del centre, la gestió de la mobilitat, l’establiment de contactes internacionals i la signatura, seguiment i actualització de convenis.

 

  Les llengües al Departament d'Empresa

 

Les llengües vehiculars als nostres graus són el català i el castellà, llengües oficials a Catalunya. La llengua d'impartició estarà indicada en el programa de l'assignatura per a cada grup d'estudiants. No obstant això, amb l'objectiu de dotar els estudiants de les competències i habilitats per treballar en el món dels negocis, es requereix el coneixement d'altres idiomes estrangers, com a mínim l'anglès.

Segons el Decret Llei 22/2021, de 5 d'octubre, deixa de ser obligatori per als estudiants que van iniciar estudis de grau el curs 2018-19 i posteriors, l'acreditació d'un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència d'anglès, alemany, francès o italià com a requisit per graduar-se. 

Malgrat l'acreditació ja no sigui obligatòria, considerem que la formació en llengües estrangeres dels nostres estudiants de grau és fonamental i per aquest motiu s’ inclouen assignatures obligatòries i optatives de llengua estrangera en tots els plans d’estudi que permeten a l’estudiant assolir com a mínim un nivell equivalent al B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Els estudiants al finalitzar els seus estudis podran obtenir si ho desitgen un certificat oficial que acrediti el seu nivell (amb el pagament de les taxes d’expedició del certificat: preu orientatiu 30€). Aquest certificat serà expedit per Idiomes UPF.

Així, doncs, els estudiants reben 90 hores de classe anuals d’Idiomes malgrat matriculen només 6 ECTS cada any, ja que segons el MECR aquest és el nombre d’hores òptim per nivell. A més a més, l’estudiant es matricula en el nivell que li correspon independentment del curs on estigui matriculat per, d’aquesta manera, aconseguir un millor aprofitament. Per a fer-ho possible, el centre reserva franges horàries setmanals en les quals només s’ofereixen Idiomes. Pel que fa a les llengües, des del departament d’Empresa s’ofereixen diferents nivells d’anglès (del B1 al C21) i d’altres com poden ser alemany, francès o italià.

Per tal de diagnosticar el nivell de la llengua anglesa a l’inici dels graus, tots els estudiants de nou accés hauran de realitzar una Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) pròpia del Programa d’Idiomes UPF que s’organitza entre el mes de setembre i octubre. Segons els resultats obtinguts, els estudiants es distribuiran en els diferents nivells A2, B1, B2.1 i B2.2.

L’estudiant que pugui acreditar el nivell B2.2 o superior d’anglès cal que presenti un certificat acreditatiu juntament amb una fotocopia del mateix el dia de matrícula i està exempt de la realització de la prova, podent optar durant les seus estudis per cursar un nivell superior d’anglès o per una altra llengua estrangera.

Si l’estudiant disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’alemany, francès o italià, cal que presenti l’original i una còpia el dia de matrícula, però caldrà que faci la PDL d’anglès per poder establir el nivell a cursar d’aquesta llengua en les assignatures de Llengua estrangera del respectiu Pla d’Estudis.

D’altra banda, volem ajudar a tots els estudiants a assolir un bon nivell de competència en una tercera llengua, per això el departament d’Empresa obre les seves aules d’idiomes a qualsevol persona major d'edat, amb preferència als estudiants i Alumni del TecnoCampus. Consulta l’Aula oberta d’idiomes, amb l’oferta de cursos.

 

Enllaços d'interès:

Com acreditar el nivell B2

Descarregar Esquema idiomes.

Estudis de grau de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus:

 

 

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Obté amplis coneixements en gestió empresarial i desenvolupament de negoci i innovació.

Obrir

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès)

Obté amplis coneixements en gestió empresarial i desenvolupament de negoci i innovació en un entorn internacional.

Obrir

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Converteix-te en un professional del turisme estratègic i operatiu

Obrir

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals

Aprèn les noves tècniques i estratègies de màrqueting digital.

Obrir

Grau en Logística i Negocis Marítims

Especialitza't en un sector en creixement: logística, transport i negocis marítims.

Obrir

Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i AdE i Gestió de la Innovació

Adquireix amplis coneixements empresarials en el sector turístic.

Obrir

Doble titulació en Administració d'Empreses i Màrqueting i Comunitats Digitals

Forma't com a expert en gestió empresarial i amb un domini complet de les tècniques del màrqueting.

Obrir

Màsters Universitaris, Màsters propis i Postgraus de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa:

Màster en Emprenedoria i Innovació

Aquest màster combina en un sol programa tots els elements acadèmics, professionals, estructurals i humans que fan possible que els estudiants transformin les seves idees innovadores en negocis reals. Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

Obrir

Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims

Aquest Màster dóna resposta a la necessitat d'especialistes altament formats en la gestió de la cadena logística a un nivell executiu. Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

Obrir

Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital

Elabora i gestiona eficientment un Pla de Social Media i Màrqueting Digital en un context professional.

Obrir

Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d'Economia Social

L’objectiu fonamental d’aquest postgrau és capacitar professionals i/o recent titulats per a realitzar activitats d’administració i gestió en el camp de l'economia social i cooperativa. Curs 100% subvencionat.

Obrir

Postgrau en Estratègia i Gestió Pública per al Turisme Circular

Dotar als tècnics de l’àmbit públic, o col·laboradors que treballin o vulguin fer-ho en les polítiques i la gestió turística, del coneixement i de les eines per poder planificar i gestionar sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Obrir

Postgrau en Hotels Circulars i Sostenibles

Dotar als professionals actuals i futurs de l’hoteleria i la restauració, del coneixement, de les eines i de les experiències ja contrastades per poder planificar i gestionar establiments d’hoteleria i restauració sota els principis de l’economia circular i sostenible en els nous escenaris post-pandèmia.

Obrir

Història

L’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa-TecnoCampus (ESCSET) va iniciar les seves activitats el curs 1994-95, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El fet que l’ESCSET estigui adscrita a la UPF vol dir que els títols oficials són expedits per aquesta Universitat i que la normativa acadèmica que regeix els estudis de l’ESCSE és, també, la mateixa que aquesta Universitat. És per a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa un orgull aquesta dependència, perquè la UPF és una de les universitats més prestigioses de l’Estat Espanyol i, en alguns àmbits, com ara el dels estudis d’Economia i Empresa, de les més prestigioses a nivell internacional.

L’any 2009, l’ESCSET es va integrar en el Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus conjuntament amb l’altre centre universitari que hi havia a la ciutat de Mataró, l’Escola Universitària Politècnica (EUPMt), adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. El curs 2010-11 es va crear l’Escola Superior de Ciències de la Salut, també integrada al TecnoCampus i adscrita a la UPF. Avui, els tres centres, conjuntament amb l’Àrea d’Empresa, constitueixen un dels models universitaris més moderns i amb més projecció de Catalunya. El seu fort paper territorial, de compromís amb l’entorn social i econòmic, es compensa amb una clara vocació internacional, tal com correspon a la “universalitat” de la institució universitària.
 
L’edifici on s’ubica el TecnoCampus està pensat i dissenyat per a estudis universitaris i conté totes les infraestructures necessàries per a dur a terme una activitat universitària de qualitat en les seves múltiples facetes. Al TecnoCampus s’hi pot compartir vida universitària amb una comunitat diversa, multidisciplinar, i això enriqueix sens dubte l’etapa de formació superior universitària dels nostres estudiants. El campus disposa de múltiples serveis, transversals a tots els centres i titulacions, com ara la Biblioteca-CRAI, la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU), el servei d’Internacionalització, el de Pràctiques i Inserció Laboral, la Unitat Tecnodidàctica o l’InnoLab (laboratori d’innovació i de preincubació de projectes empresarials).

A l’ESCSET s’imparteixen el grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, el grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès), el grau en Turisme i Gestió del Lleure, el grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, el màster Universitari en Emprenedoria i Innovació, el màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims i altres programes per a postgraduats de caràcter no oficial. A més a més, a l’ESCSET s’imparteixen també dobles titulacions de Grau, la de Turisme/AdE i la d’AdE/Màrqueting. Aquests programes formatius han assolit un gran nivell d’acceptació, ja que permeten obtenir dos títols oficials de Grau en només cinc anys.
 
A l’ESCSET hem procurat que la nostra oferta tingui un segell propi, singular i diferenciador, i ho hem fet posant èmfasi en la implicació amb les empreses, en les relacions internacionals i en l’emprenedoria i la innovació, que si bé des de fa temps han estat trets distintius de l’ESCSE, amb la integració en el Parc TecnoCampus s’han vist consolidades i potenciades adquirint més protagonisme i visibilitat en el desenvolupament curricular dels estudiants. Un altre aspecte a destacar és el caràcter altament professionalitzador que volem donar als nostres titulats i titulades. És per això que hem adoptat la “metodologia del cas” com a mètode docent, així com les pràctiques obligatòries i la presència de professionals a les aules com a elements determinants perquè l’estudiant vagi coneixent les realitats empresarials y del sector turístic, sempre dinàmiques i canviants.

L’ESCSET compta amb una llarga llista d’empreses que, ja sigui a través de pràctiques, inserció laboral, atorgament de beques o assessorament, han prestat la seva col·laboració incondicional a l’Escola des dels seus inicis; i també compta amb una extensa relació d’universitats i centres universitaris estrangers amb els quals es mantenen relacions per facilitar i garantir que els estudiants que ho desitgin puguin fer-hi estades amb reconeixement acadèmic. Finalment, el fet que l’Escola estigui inserida en un Parc Científic i de la Innovació, facilita la formació de persones emprenedores, capaces de donar resposta als nous reptes que una nostra societat com la nostra, immersa en una important crisi de model productiu, necessita afrontar a curt termini.

D’altra banda, cal remarcar que l’ESCSET continua ferma en els seus compromisos i responsabilitats envers l’entorn social, atenta als requeriments que la societat espera d’un centre universitari fortament implicat en el territori. Un dels objectius de l’ESCSE, compartit amb l’entitat titular, és que l’Escola no sigui socialment discriminatòria, i és per això que ja des dels seus inicis ha cercat la implicació d’empreses i institucions per a crear una bossa de beques per ajudar els estudiants a finançar els seus estudis, i també, s’ha compromès a participar d’una manera activa en totes les qüestions que afecten i preocupen una societat com la nostra per tal de fer-la més justa, sostenible i igualitària.

 

Una aposta pels valors

Per últim, cal remarcar que l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa continua ferma en els seus compromisos i responsabilitats envers l’entorn social, atenta als requeriments que la societat espera d’un centre universitari fortament implicat en el territori. Un dels objectius de l’ESCSE, compartit amb l’entitat titular, és que l’Escola no sigui socialment discriminatòria, i és per això que ja des dels seus inicis ha cercat la implicació d’empreses i institucions per a crear una bossa de beques per ajudar els estudiants a finançar els seus estudis.

D’altra banda, també s’ha compromès a participar d’una manera activa en totes les qüestions que afecten i preocupen una societat com la nostra per tal de fer-la més justa, sostenible i igualitària.

Josep M. Raya

Director

Òrgans de govern / Organització

 

ÒRGANS UNIPERSONALS

 

DireccióDr. Josep M. Raya Vilchez
Direcció adjuntaDra. M. Dolors Celma Benaiges
Cap d'estudis: Dra. Patrícia Crespo Sogas
Coordinadora d'EmpresaDra. Núria Masferrer Llabinés
Coordinadora de Turisme: Dra. Judith Turrión Prats 
Coordinadora de Màrqueting i Comunitats DigitalsDra. Mónica Oviedo León
Coordinador de Logística i Negocis Marítims: Dr. Jesús E. Martínez Marín

Director del màster en Emprenedoria i Innovació: Dr. Giovanni Giusti

Director del màster en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims: Dr. Jesús E. Martínez Marín

Responsable de Recerca i TransferènciaDr. Josep M. Raya Vilchez
Responsable Relacions InternacionalsDr. Roberto Dopeso Fernández

Responsable de Pràctiques: Dr. Enric Camón Luis

Responsable d'Emprenedoria: Dra. Màrian Buil Fabregà

Responsable d'Idiomes: Dra. Noemí Ruiz Munzón

Tutor acadèmic: Dr. José Ignacio Monreal Galán

ÒRGANS COL·LEGIATS

Presidència
President de la Fundació TCM, Dr. David Bote Paz

Vocalies
Sr. Josep Lluís Checa López, Director general de la Fundació TCM
Dr. Josep M. Raya Vilchez, Director de l’ESCSET
Dra. Patrícia Crespo Sogas, Cap d’estudis de l’ESCSET
Dr. David Sancho Royo, Vicerector adjunt al rector de la UPF
Dr. Vicente Ortún Rubio, Delegat de la UPF a l’ESCSET
Dra. M. Dolors Celma Benaiges, representant del professorat de l’ESCSET
Dr. Jesús E. Martínez Marín, representant del professorat de l’ESCSET
Sra. Blanca Batlle Espinalt, representant dels estudiants de l’ESCSET
Sra. Irati Oliva Martínez, representant dels estudiants de l’ESCSET

Secretaria
Dra. Patrícia Crespo Sogas

És el principal òrgan de gestió del centre en el qual es prenen les decisions de l'Escola de manera col·legiada. La Junta de Direcció està integrada per les persones següents:

- Direcció

- Direcció adjunta

- Cap d'estudis

- Coordinadors/es de les titulacions

 

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en algun dels títols oficials, el personal acadèmic que estigui en exercici d’un càrrec el qual li impedeixi impartir docència temporalment, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.

Ple de delegats
Els estudiants delegats o delegades dels cursos constitueixen el Ple de Delegats de l’Escola.

Reglament de règim intern de l'ESCSET