A partir del 2 d’agost de 2023, tots els estudis d’aquest centre passen a ser impartits pel Centre Universitari TecnoCampus, que és fruit de la fusió de les tres escoles superiors del TecnoCampus.

 

Presentació

L'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT) és un centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’Escola recull l'experiència de la Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), que va estar adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant més de 30 anys.

A l’any 2009 l’EUPMt es va unificar amb l’Escola Universitària del Maresme (EUM) que fou creada pel Consell Comarcal del Maresme, constituint els dos centres la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. A banda de la unió jurídica, també es va fer efectiu el trasllat d’ambdós centres a les noves instal·lacions que l’Ajuntament de la ciutat havia disposat per al parc Científic i de la Innovació Tecnocampus, pensat per acollir els centres universitaris i empreses innovadores d’alt valor afegit que, conjuntament, configuren un model híbrid entre el món productiu i la universitat, amb la finalitat última de contribuir a la generació de riquesa en el territori. L’any 2010 la Fundació Tecnocampus va crear un tercer centre, l’Escola Superior de Ciències de la Salut, en règim d’adscripció a la UPF i integrada en al Parc Tecnocampus.

En el curs 2014/15 l’EUPMt va iniciar l’adscripció a la UPF, amb el desplegament dels plans d’estudis de la UPF i la desadscripció progressiva de la UPC, moment en el qual va canviar la seva denominació a l’actual Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT). Per uniformitzar les denominacions, l’EUM va passar a dir-se Escola de Ciències Socials i de l’Empresa – Tecnocampus (ESCSET). S’assolia així una major homogeneïtzació en les estructures de govern, gestió i funcionament dels tres centres.

El govern de la Fundació correspon a un Patronat estructurat en una triple hèlix: 1) representació de l'administració pública (Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del Maresme; 2) representació de la Universitat d'adscripció; i 3) representació de l'entorn social i empresarial (patronals, sindicats, empreses del Parc i membres del Senat del Tecnocampus). El Patronat es dóna suport i s’assessora mitjançant un òrgan consultiu, el Senat, format per grups d'interès i integrat per empresaris, professorat, personal de gestió, estudiants i representants sèniors de la societat civil.

L’oferta formativa de l’ESUPT es caracteritza per presentar un alt component tecnològic en tots els seus graus, més enllà dels graus vinculats amb les enginyeries. El grau en mitjans audiovisuals i el grau en disseny i producció de videojocs són graus vinculats a la branca de ciències socials però amb un fort component tecnològic. Aquests graus estan també caracteritzats per una elevada multidisciplinarietat que els fa singulars. El grau en disseny i producció de videojocs es caracteritza per formar professionals dissenyadors i productors de videojocs, amb una elevada preparació en la programació de videojocs i en l’art dels videojocs. Els nostres graduats de videojocs estan preparats per a integrar-se en la indústria de videojocs en una diversitat de perfils professionals i posteriorment especialitzar-se si l’entorn laboral així ho requereix. Són així mateix professionals que poden integrar-se eficaçment en equips de treball multidisciplinaris, de manera anàloga als professionals dels audiovisuals.

La professionalització és un altre tret característic de l’oferta formativa, que es treballa des de múltiples aspectes: a) el disseny dels plans d’estudis enfocats als requisits del mercat laboral, b) la plantilla de professorat mixta, formada per professors docents i investigadors permanents i professors actius en el món empresarial,  c) els consells assessors de grau, formats per referents del teixit empresarial, d) els fòrums del talent que s’organitzen per a posar en contacte estudiants i empreses, i e) les pràctiques en empresa, que malgrat no ser obligatòries, poden formar part del currículum acadèmic i així es fomenta des de cada titulació. Les xifres d’inserció laboral són molt satisfactòries i molt especialment, en les enginyeries.

L’emprenedoria forma part de l’ADN del Tecnocampus i de l’Escola. Tots els graus de l’ESUPT tenen crèdits obligatoris d’emprenedoria i empresa, la qual cosa fomenta la formació integral de les persones, no tant sols en aquells àmbits més tècnics vinculats amb la seva professió, sinó també en relació a la societat i el món empresarial on els graduats s’inseriran com a professionals. En particular, l’emprenedoria és una competència molt valorada perquè dota als nostres graduats de la capacitat de crear empreses, així com per la capacitat intraemprenedora, que els dota d’una visió integral, amb capacitat creativa, d’orientació al client, d’iniciativa, proactivitat, etcètera.

La internacionalització és una de les apostes del centre, també compartida amb l’estratègia del Tecnocampus, canalitzada amb l’Oficina de Relacions Internacionals. Des de l’Escola es promou la mobilitat dels estudiants en centres amb convenis Sicue, Erasmus+ o d’altres convenis establerts d’arreu del món. També es fomenta la internacionalització a casa, facilitant que estudiants que arriben al Tecnocampus tinguin una oferta formativa de classes en anglès i castellà per a facilitar la seva integració.

La innovació i la qualitat docent està present a les aules, a partir de moltes iniciatives que duen a terme els professors, amb el suport de l’SQAI (Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació Docent). Els espais físics innovadors, com l’InnoLab, el Business Lab o els laboratoris permeten flexibilitzar l’entorn classe i facilitar que es produeixin interaccions més directes, col·laboratives i enriquidores entre professors i alumnes.

Les àrees de recerca del PDI s’agrupen en sis grups de recerca reconeguts pel Tecnocampus:

- El Grup de Tractament del Senyal, liderat pel Dr. Marcos Faundez, és grup consolidat per l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)des del 2009. El seu àmbit de recerca és el reconeixement de patrons, amb èmfasi especial en el reconeixement biomètric de persones a partir de la cara, mans, veu, signatura online i empremta digital.

 

- El Grup SSIT (So, Silenci, Imatge i Tecnologia), liderar pels Doctors Daniel Torras i Jordi Roquer, realitza la seva investigació al voltant del so i la tecnologia des de diverses perspectives teòriques i metodològiques. Té tres línies principals: el pensament i estètica del so i de la música, el context tecnològic d’enunciació i la música, so i comunicació mediàtica.

 

- El Grup Narratives de la Resistència, liderat per la Dra. Aina Fernàndez, investiga els missatges, les representacions i les pràctiques mediàtiques de l’anomenada media life de la societat actual, per tal d’analitzar aquelles que responen als discursos hegemònics i també per destacar aquelles que s’hi oposen (les minories).

 

El Grup Cultura i Tecnologia Lúdica (CTL), liderat pel Dr. Antonio José Planells, neix amb l’interès d’estudiar aquest fenomen en les seves diverses manifestacions humanístiques, socials, tècniques i creatives. Així, focalitza el seu àmbit d’activitat principal en el joc com objecte d’anàlisi pluridisciplinar, ja sigui en la seva vessant digital o analògica.

 

El Grup Fabricació Intel·ligent i Innovació Industrial (FI4.0) orienta la seva activitat a l’estudi dels nous models industrials, resultants dels procés de transformació digital de l’empresa i l’activitat econòmica. Està coordinat per la Dra. Virginia Espinosa.

Estudis de grau de l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus:

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Estudia mecatrònica, control d'energia, xarxes intel·ligents. Amb un seguiment proper i personalitzat.

Obrir

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Aprèn a concebre, desenvolupar, desplegar, comercialitzar i mantenir sistemes informàtics.

Obrir

Grau en Enginyeria Mecànica

Aprèn a dissenyar sistemes robotitzats, motors i sistemes mecànics.

Obrir

Grau en Mitjans Audiovisuals

Endinsa't en el procés de producció de continguts audiovisuals i multimèdia.

Obrir

Grau en Disseny i Producció de Videojocs

Adquireix habilitats multidisciplinàries i  treballa en els diversos àmbits de la indústria de videojocs.

Obrir

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial

Les empreses requereixen directius amb una amplia fornació tècnica i empresarial.

Obrir

Doble titulació en Enginyeria Informàtica i Disseny i Producció de Videojocs

Adquireix habilitats per especialitzar-te en tots els perfils de la indústria.

Obrir

Simultaneïtat d'estudis en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica

Adquireix totes les competències específiques de l'enginyer en electrònica i l'enginyer en mecànica.

Obrir

Simultaneïtat en Disseny i Producció de Videojocs i Mitjans Audiovisuals

Prepara't com a professional en els camps de la producció audiovisual, multimèdia i  videojocs.

Obrir

Simultaneïtat d'estudis en Enginyeria Electrònica i Enginyeria Informàtica

Especialitza't en els camps de la informàtica, comunicacions, internet de les coses i indústria 4.0.

Obrir

Màsters Universitaris, Màsters propis i Postgraus de l'Escola Superior de Politècnica:

Màster propi en Indústria 4.0

Programa dissenyat per a actualitzar  els coneixements dels professionals en l’àmbit de l’enginyeria i la gestió, per tal d’afrontar el procés de transformació digital i el pas cap a la Indústria 4.0.

Obrir

Postgrau en Desenvolupament i Integració de sistemes ciberfísics

Programa centrat en les tecnologies de sensors, comunicacions sense fils, processament i emmagatzematge de dades, computació en el núvol i aprenentatge automàtic utilitzats en l'àmbit de la Indústria 4.0.

Obrir

Postgrau en Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l'Empresa

Programa centrat principalment en la funció de producció de l'empresa, analitzant els importants canvis produïts per la transformació digital, tant a nivell de processos i d'organització com de cultura i de desenvolupament de negoci i, a la vegada, combinant els enfocaments estratègics i operatius.

Obrir

Òrgans de govern

La governança del centre està principalment estructurada en una direcció acadèmica, cap d’estudis i els coordinadors de titulació. La Direcció del centre és el màxim òrgan de govern unipersonal en l’àmbit acadèmic i la Comissió de Govern i la Junta de Direcció son els òrgans de govern col·legiats. El Claustre és l’òrgan de participació acadèmica que integra els membres de la comunitat universitària de l’ESUPT, així com els claustres per titulació, en l’àmbit de cada un dels graus. Es disposa de Consells Assessors de titulacions formats per persones i entitats rellevants en els àmbits respectius. L’organització i el funcionament del centre es recullen en el reglament aprovat per la UPF.

És l'òrgan amb representació de la Direcció del Tecnocampus que aprova normatives, reglaments, pressupostos i altres propostes.

És l'òrgan que, a nivell del propi centre, exerceix les màximes funcions acadèmiques de normativa interna, control de gestió i expressió de la posició i aspiracions de l'Escola. Hi són representats el professorat i l'estudiantat.

És l'òrgan delegat pel Claustre que vetlla pel funcionament dels ensenyaments del centre. Aquesta és la Comissió responsable de gestionar, coordinar i fer el seguiment del sistema de gestió de qualitat de les titulacions del Centre. Té també representació de l'estudiantat.

És un òrgan consultiu i per fomentar el debat constituït per tot el professorat de l'escola i una representació dels estudiants de cada titulació.

ELS ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS DE L’ESUPT SÓN:

Direcció: Ester Bernadó 
Proposa i executa el model de gestió dels recursos humans i materials per tal d’aconseguir els objectius docents, de servei Universitat-Empresa i de servei a la Societat. Dóna compte de la seva gestió a la Comissió de Govern.

El Director/a és nomenat pel Rector de la UPF a proposta del Claustre de l'escola, cada 4 anys.

Cap d'estudis: Montserrat Rabassa

Vetlla pel correcte desenvolupament de la vida acadèmica, l’atenció personalitzada a l’estudiantat, el projecte lúdic-cultural i el campus virtual. És escollit pel Director/a.

Coordinadors/es d’Estudis:

 Coordinadors de Mitjans Audiovisuals: Santos Martinez i Jorge Oter

 Coordinadora d'Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació: Rosa Herrero

 Coordinador d'estudis d'Electrònica  Industrial i Automàtica: Julián Horrillo

 Coordinadora de Disseny de Videojocs : Beatriz Pérez

 Coordinador d'Enginyeria Mecànica: Joan Triadó        

 Coordinador d'Enginyeria Organització Industrial: Joan Triadó

 Coordinador simultaneïtat Electrònica i Mecànica: Julián Horrillo   

 Coordinador simultaneïtat Videojocs i Mitjans Audiovisuals: Adso Fernández i Aina Fernández                                                                                   

 Coordinador simultaneïtat Electrònica i Informàtica: Julián Horrillo              

 Coordinadores Doble Informàtica i Videojocs: Rosa Herrero i Beatriz Pérez            

                               

El Director/a, Cap d'Estudis i Coordinadors/es d’Estudis formen la Junta de Direcció.

Plans d'estudis en extinció

A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que iniciïn els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra. Pels estudiants que han iniciat el grau a l'Escola Politècnica amb anterioritat, en el pla d'estudis adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya i vulguin fer l'adaptació al pla de la UPF poden consultar: 
 

1. El document d'adscripció única dels estudis del Tecnocampus 

2. Les assignatures i el quadre d'adaptacions en el pla d'estudis del grau corresponent. 

Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Mitjans Audiovisuals

Grau en Enginyeria Informàtica

3. Procediment per sol·licitar l’Adaptació del Grau UPC al Grau UPF de l’Escola Politècnica Superior (ESUPT).

- DocumentacióPer a sol·licitar l’adaptació s’ha de fer arribar per correu electrònic a Gestió Acadèmica Gestió Acadèmica ESUPT els següents  documents:

  • Sol·licitud d’adaptació degudament emplenada i signada (Formulari).
  • Fotocòpia del DNI, o NIE/Passaport en cas d’estrangers.

- Termini per sol·licitar-hoConvocatòria per al curs 2021/2022: del 18 de juny al 12 de juliol de 2021

Resposta que s’obtindràEn aquest apartat de la web del Tecnocampus es publicarà la llista de persones a les quals se’ls ha acceptat la petició d’adaptació.

- Resolució de la convocatòriaLa publicació dels resultats definitius es faran el dia 23 de juliol de 2021.

ResponsableServei de Gestió Acadèmica: Gestió Acadèmica ESUPT

Treball de Final de Grau

1.  Informació general i coordinadors

Els/Les coordinadors/es del TFG us donaran suport per resoldre tots aquells dubtes sobre l’operativa i els aspectes formals del TFG. Els/Les coordinadors/es són:

Joan Ramon Gomà -  Àrea de Mecatrònica - jrgoma@tecnocampus.cat

Jorge Oter - Àrea d’Audiovisuals - joter@tecnocampus.cat

Alfons Palacios  - Àrea TIC -  palacios@tecnocampus.cat

Adso Fernández - Àrea de Videojocs - adso@tecnocampus.cat

 

2. Titulacions en curs (Graus)

En aquest apartat es detalla la informació sobre el Treball Final de Grau dels Graus que s’imparteixen a l’Escola Superior Politècnica:

        - Grau en Mitjans Audiovisuals
        - Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
        - Grau en Enginyeria Mecànica
        - Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
        - Grau en Disseny i Producció de Videojocs 

 

2.1 Normativa

De cara a la realització del Treball Final de Grau, és imprescindible llegir la Normativa vigent. 
 

Normativa TFG

 

Calendari TFG

 

La plantilla per a presentar una proposta de Treball Final de Grau és la següent:

Imprès sol·licitud proposta TFG per part de l'estudiant
 

La plantilla per sol·licitar un Treball Final de Grau és la següent:

Imprès sol·licitud TFG de les propostes d'àrea 

 

La plantilla per sol·licitar l'avançament del lliurament i defensa del Treball Final de Grau és la següent:

Imprès sol·licitud d'avançament de lliurament i defensa del TFG

 

2.2. Propostes de TFG i assignacions per àrees

Àrea d’Audiovisuals:


Línies temàtiques de TFG d'Audiovisuals - Curs 2023/24

Propostes de TFG d'audiovisuals - Curs 2023/24

Adjudicacions de TFG d'Audiovisuals - Curs 2022/23

 

Àrea de Mecatrònica:
 

Propostes de TFG d'Electrònica / Mecànica / Organització Industrial - Curs 2021/22

Adjudicacions de TFG d'Electrònica / Mecànica / Organització Industrial - Curs 2021/22

Àrea d'Informàtica:
 

Propostes de TFG d'Informàtica - Curs 2022/23

Adjudicacions de TFG d'informàtica - Curs 2022/23

 

Àrea de Videojocs:
 

Propostes de TFG de Videojocs - Curs 2021/22

Adjudicacions de TFG de Videojocs - Curs 2021/22