Presentació

L'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT) és un centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’Escola recull l'experiència de la Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), que va estar adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant més de 30 anys.

A l’any 2009 l’EUPMt es va unificar amb l’Escola Universitària del Maresme (EUM) que fou creada pel Consell Comarcal del Maresme, constituint els dos centres la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. A banda de la unió jurídica, també es va fer efectiu el trasllat d’ambdós centres a les noves instal·lacions que l’Ajuntament de la ciutat havia disposat per al parc Científic i de la Innovació Tecnocampus, pensat per acollir els centres universitaris i empreses innovadores d’alt valor afegit que, conjuntament, configuren un model híbrid entre el món productiu i la universitat, amb la finalitat última de contribuir a la generació de riquesa en el territori. L’any 2010 la Fundació Tecnocampus va crear un tercer centre, l’Escola Superior de Ciències de la Salut, en règim d’adscripció a la UPF i integrada en al Parc Tecnocampus.

En el curs 2014/15 l’EUPMt va iniciar l’adscripció a la UPF, amb el desplegament dels plans d’estudis de la UPF i la desadscripció progressiva de la UPC, moment en el qual va canviar la seva denominació a l’actual Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT). Per uniformitzar les denominacions, l’EUM va passar a dir-se Escola de Ciències Socials i de l’Empresa – Tecnocampus (ESCSET). S’assolia així una major homogeneïtzació en les estructures de govern, gestió i funcionament dels tres centres.

El govern de la Fundació correspon a un Patronat estructurat en una triple hèlix: 1) representació de l'administració pública (Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del Maresme; 2) representació de la Universitat d'adscripció; i 3) representació de l'entorn social i empresarial (patronals, sindicats, empreses del Parc i membres del Senat del Tecnocampus). El Patronat es dóna suport i s’assessora mitjançant un òrgan consultiu, el Senat, format per grups d'interès i integrat per empresaris, professorat, personal de gestió, estudiants i representants sèniors de la societat civil.

L’Escola imparteix actualment sis graus en l’àmbit de les tecnologies, les enginyeries industrials, els audiovisuals i els videojocs, un doble grau i dues simultaneïtats:

-          Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

-          Grau en Enginyeria Mecànica

-          Grau en Enginyeria en Organització Industrial

-          Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació

-          Grau en Mitjans Audiovisuals

-          Grau en Disseny i Producció de Videojocs

-          Doble Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació/ Disseny i Producció de Videojocs

-          Simultaneïtat d’estudis en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica

-          Simultaneïtat d’estudis en Grau en Mitjans Audiovisuals / Grau en Disseny i Producció de Videojocs

A més de les titulacions oficials, l’Escola ofereix programes de formació contínua estructurats en diplomes de postgrau o màster no oficials:

-          Postgrau en guió i direcció d’actors

-          Màster en Indústria 4.0 (títol propi de la Universitat Oberta de Catalunya)

L’oferta formativa de l’ESUPT es caracteritza per presentar un alt component tecnològic en tots els seus graus, més enllà dels graus vinculats amb les enginyeries. El grau en mitjans audiovisuals i el grau en disseny i producció de videojocs són graus vinculats a la branca de ciències socials però amb un fort component tecnològic. Aquests graus estan també caracteritzats per una elevada multidisciplinarietat que els fa singulars. El grau en disseny i producció de videojocs es caracteritza per formar professionals dissenyadors i productors de videojocs, amb una elevada preparació en la programació de videojocs i en l’art dels videojocs. Els nostres graduats de videojocs estan preparats per a integrar-se en la indústria de videojocs en una diversitat de perfils professionals i posteriorment especialitzar-se si l’entorn laboral així ho requereix. Són així mateix professionals que poden integrar-se eficaçment en equips de treball multidisciplinaris, de manera anàloga als professionals dels audiovisuals.

La professionalització és un altre tret característic de l’oferta formativa, que es treballa des de múltiples aspectes: a) el disseny dels plans d’estudis enfocats als requisits del mercat laboral, b) la plantilla de professorat mixta, formada per professors docents i investigadors permanents i professors actius en el món empresarial,  c) els consells assessors de grau, formats per referents del teixit empresarial, d) els fòrums del talent que s’organitzen per a posar en contacte estudiants i empreses, i e) les pràctiques en empresa, que malgrat no ser obligatòries, poden formar part del currículum acadèmic i així es fomenta des de cada titulació. Les xifres d’inserció laboral són molt satisfactòries i molt especialment, en les enginyeries.

L’emprenedoria forma part de l’ADN del Tecnocampus i de l’Escola. Tots els graus de l’ESUPT tenen crèdits obligatoris d’emprenedoria i empresa, la qual cosa fomenta la formació integral de les persones, no tant sols en aquells àmbits més tècnics vinculats amb la seva professió, sinó també en relació a la societat i el món empresarial on els graduats s’inseriran com a professionals. En particular, l’emprenedoria és una competència molt valorada perquè dota als nostres graduats de la capacitat de crear empreses, així com per la capacitat intraemprenedora, que els dota d’una visió integral, amb capacitat creativa, d’orientació al client, d’iniciativa, proactivitat, etcètera.

La internacionalització és una de les apostes del centre, també compartida amb l’estratègia del Tecnocampus, canalitzada amb l’Oficina de Relacions Internacionals. Des de l’Escola es promou la mobilitat dels estudiants en centres amb convenis Sicue, Erasmus+ o d’altres convenis establerts d’arreu del món. També es fomenta la internacionalització a casa, facilitant que estudiants que arriben al Tecnocampus tinguin una oferta formativa de classes en anglès i castellà per a facilitar la seva integració.

La innovació i la qualitat docent està present a les aules, a partir de moltes iniciatives que duen a terme els professors, amb el suport de l’SQAI (Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació Docent). Els espais físics innovadors, com l’InnoLab, el Business Lab o els laboratoris permeten flexibilitzar l’entorn classe i facilitar que es produeixin interaccions més directes, col·laboratives i enriquidores entre professors i alumnes.

El nombre d’estudiants del centre s’ha estabilitzat al voltant dels 1.300 estudiants, dels quals una mica menys de la meitat pertanyen al grau de mitjans audiovisuals. En el curs acadèmic 2018/19, la procedència dels estudiants de l’ESUPT és en un 39% del Maresme, un 27% del Barcelonès i la resta d’arreu de Catalunya. El percentatge de sol·licituds en primera preferència ha augmentat en els darrers anys, situant-se en alguns títols per sobre del 80% dels estudiants de grau que trien l’escola en primera opció.

El Personal Docent i Investigador està format per professorat permanent, amb dedicació completa al centre i per professorat associat, amb dedicació parcial que està coberta fonamentalment per professionals de diferents àmbits que aporten l’experiència professional a les aules. La combinació és una docència universitària rigorosa i ben arrelada en la fonamentació teòrica, a l’avantguarda del coneixement i a la vegada, professionalitzadora, ajustada a les necessitats del mercat laboral. La plantilla de professorat permanent ha augmentat en els darrers anys, atenent a la implantació de nous graus i a l’augment dels estudiants. La selecció de PDI s’ha realitzat amb convocatòries públiques i processos transparents, i amb els criteris d’exigència establerts per normativa UPF i pel conveni TecnoCampus.

Les àrees de recerca del PDI s’agrupen en quatre grups de recerca reconeguts pel Tecnocampus:

- El Grup de Tractament del Senyat, liderat pel Dr. Faundez, és grup consolidat per l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)des del 2009. El seu àmbit de recerca és el reconeixement de patrons, amb èmfasi especial en el reconeixement biomètric de persones a partir de la cara, mans, veu, signatura online i empremta digital.

 

- El Grup SSIT (So, Silenci, Imatge i Tecnologia), liderar pel Dr. Torras, realitza la seva investigació al voltant del so i la tecnologia des de diverses perspectives teòriques i metodològiques. Té tres línies principals: el pensament i estètica del so i de la música, el context tecnològic d’enunciació i la música, so i comunicació mediàtica.

 

- El Grup en Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial (GRESIT) està liderat pel Dr. Alepuz. Realitza recerca bàsica sobre el model d’Indústria 4.0 amb una recerca aplicada  orientada a l’empresa, amb l’objectiu d’aconseguir una millor i més ràpida transferència dels avenços obtinguts en la transformació digital de l’empresa industrial en general, i en les tecnologies de la informació, la comunicació i la producció en particular.

 

- El Grup de recerca Narratives de la Resistència, liderat per la Dra. Barreiro, investiga els missatges, les representacions i les pràctiques mediàtiques de l’anomenada media life de la societat actual, per tal d’analitzar aquelles que responen als discursos hegemònics i també per destacar aquelles que s’hi oposen (les minories).

Des de la implantació dels graus en el marc de la nova ordenació dels ensenyamentsuniversitaris, la qualitat ha estat un dels objectius estratègics de l‘Escola, que s’ha traduït en la implementació d’un Sistema de GarantiaInterna de la Qualitat (SGIQ) i en una cultura de la qualitat entre la plantilla de PDI i PAS, basada en la sistematització de processos, l’avaluació i la millora contínua.   

 

Progressivament s’han anat desplegant els mecanismes necessaris per assegurar la sistematització dels processos derivats de la docència i els mecanismes per garantir una avaluació acurada i objectiva dels resultats (programa Docentia). En aquest sentit, cal destacar els informes de seguiment anuals, considerats una de les principals eines de la direcció per a la presa de decisions. Així mateix, els processos d’acreditació es consideren una bona oportunitat per a una reflexió aprofundida, amb l’avantatge de poder disposar d’una visió externa que avaluï els resultats sota una altra perspectiva. S’han establert diferents òrgans participatius per a vetllar per a la implantació de la qualitat i la seva avaluació, com és la comissió de docència i qualitat del centre.

La governança del centre està principalment estructurada en una direcció acadèmica, cap d’estudis i els coordinadors de titulació. La Direcció del centre és el màxim òrgan de govern unipersonal en l'àmbit acadèmic i la Comissió de Govern i la Junta de Direcció són els òrgans de govern col·legiats. El Claustreés l'òrgan de participació acadèmica que integra els membres de la comunitat universitària de l’ESUPT, així com els claustres per titulació, en l’àmbit de cadascun dels graus. Es disposa de Consells Assessors de titulacions formats per persones i entitats rellevants en els àmbits respectius. L'organització i el funcionament del centre es recullen en el reglament aprovat per la UPF.

Òrgans de govern

És l'òrgan amb representació de la Direcció del Tecnocampus que aprova normatives, reglaments, pressupostos i altres propostes.

És l'òrgan que, a nivell del propi centre, exerceix les màximes funcions acadèmiques de normativa interna, control de gestió i expressió de la posició i aspiracions de l'Escola. Hi són representats el professorat i l'estudiantat.

És l'òrgan delegat pel Claustre que vetlla pel funcionament dels ensenyaments del centre. Aquesta és la Comissió responsable de gestionar, coordinar i fer el seguiment del sistema de gestió de qualitat de les titulacions del Centre. Té també representació de l'estudiantat.

És un òrgan consultiu i per fomentar el debat constituït per tot el professorat de l'escola i una representació dels estudiants de cada titulació.

ELS ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS DE L’ESUPT SÓN:

Direcció: Ester Bernadó 
Proposa i executa el model de gestió dels recursos humans i materials per tal d’aconseguir els objectius docents, de servei Universitat-Empresa i de servei a la Societat. Dóna compte de la seva gestió a la Comissió de Govern.

El Director/a és nomenat pel Rector de la UPF a proposta del Claustre de l'escola, cada 4 anys.

Cap d'estudis: Montserrat Rabassa

Vetlla pel correcte desenvolupament de la vida acadèmica, l’atenció personalitzada a l’estudiantat, el projecte lúdic-cultural i el campus virtual. És escollit pel Director/a.

Coordinadors/es d’Estudis
Són els responsables dels estudis assignats.
Coordinadors d'estudis de Mitjans Audiovisuals: Rafael Suárez i Jordi Roquer
Coordinador d'estudis de Tecnologies de la Informació i Comunicació: Alfons Palacios
Coordinador d'estudis d'Enginyeries Industrials: Julián Horrillo
Coordinador estudis d'Aplicacions Interactives i Videojocs: Adso Fernández

 

El Director/a, Cap d'Estudis i Coordinadors/es d’Estudis formen la Junta de Direcció.

Indicadors

Web d'Indicadors Docents de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Obrir enllaç

Plans d'estudis en extinció

A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que iniciïn els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra. Pels estudiants que han iniciat el grau a l'Escola Politècnica amb anterioritat, en el pla d'estudis adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya i vulguin fer l'adaptació al pla de la UPF poden consultar: 
 

1. El document d'adscripció única dels estudis del Tecnocampus 

2. Les assignatures i el quadre d'adaptacions en el pla d'estudis del grau corresponent. 

Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Mitjans Audiovisuals

Grau en Enginyeria Informàtica

3. Procediment per sol·licitar l’Adaptació del Grau UPC al Grau UPF de l’Escola Politècnica Superior (ESUPT).

Per a sol·licitar l’adaptació s’ha de fer arribar per correu electrònic a Gestió Acadèmica Gestió Acadèmica ESUPT els següents documents:

  • Sol·licitud d’adaptació degudament emplenada i signada (Formulari).
  • Fotocòpia del DNI, o NIE/Passaport en cas d’estrangers.

Convocatòria per al curs 2021/2022: del 18 de juny al 12 de juliol de 2021

En aquest apartat de la web del Tecnocampus es publicarà la llista de persones a les quals se’ls ha acceptat la petició d’adaptació.

La publicació dels resultats definitius es faran el dia 23 de juliol de 2021.

Servei de Gestió Acadèmica: Gestió Acadèmica ESUPT

Treball de Final de Grau

1.  Informació general i coordinadors

En aquesta secció es pretén oferir la informació bàsica sobre el Treball Final de Grau (TFG) als estudiants de l’Escola Superior Politècnica.

Els/Les coordinadors/es del TFG us donaran suport per resoldre tots aquells dubtes sobre l’operativa i els aspectes formals del TFG. Els/Les coordinadors/es són:

Joan Ramon Gomà -  Àrea de Mecatrònica - jrgoma@tecnocampus.cat

Jorge Oter - Àrea d’Audiovisuals - joter@tecnocampus.cat

Alfons Palacios  - Àrea TIC -  palacios@tecnocampus.cat

Anton Planells - Àrea de Videojocs - aplanells@tecnocampus.cat

 

2. Titulacions en curs (Graus)

En aquest apartat es detalla la informació sobre el Treball Final de Grau dels Graus que s’imparteixen a l’Escola Superior Politècnica:

- Grau en Mitjans Audiovisuals
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
- Grau en Enginyeria Mecànica
- Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

- Grau en Disseny i Producció de Videojocs 


 

2.1 Normativa

De cara a la realització del Treball Final de Grau, és imprescindible llegir la Normativa vigent. 
Normativa TFG

Calendari TFG curs 2021/22

 

La plantilla per a presentar una proposta de Treball Final de Grau és la següent:

IMPRÈS SOLICITUD PROPOSTA TFG PER PART DE L'ESTUDIANT
 

 

La plantilla per sol·licitar un Treball Final de Grau és la següent:

IMPRÈS SOLICITUD TFG DE LES PROPOSTES AREA 

 

 

La plantilla per sol·licitar l'avançament del lliurament i defensa del Treball Final de Grau és la següent:

IMPRÈS SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT DE LLIURAMENT I DEFENSA DEL TFG

 

2.2. Propostes de TFG i assignacions per àrees

Àrea d’Audiovisuals:


Línies temàtiques de TFG d'Audiovisuals - Curs 2020/21

Propostes de TFG d'audiovisuals - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG d'Audiovisuals - Curs 2020/21

 

Àrea de Mecatrònica:
 

Propostes de TFG d'Electrònica - Curs 2020/21

Propostes de TFG de Mecànica - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG d'Electrònica - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG de Mecànica - Curs 2020/21

 

Àrea d'Informàtiica:
 

Propostes de TFG d'Informàtica - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG d'informàtica - Curs 2020/21

 

Àrea de Videojocs:
 

Propostes de TFG de Videojocs - Curs 2020/21

Adjudicacions de TFG de Videojocs - Curs 2020/21