Activitats de la vida universitària al TecnoCampus

Vols organitzar una activitat universitària?

Les activitats universitàries són aquelles que promouen la participació de l'estudiant en les següents àrees:

 • Cultura
 • Esport
 • Participació (Teixit associatiu i representació estudiantil)
 • Compromís social, voluntariat i solidaritat

A més, els estudiants de grau poden reconèixer crèdits d'aquestes activitats acreditant-ne la seva participació.

Qui pot organitzar activitats?
 • Unitat d'Atenció a la Comunitat Universitària (UACU)
 • Unitats de Coordinació Acadèmica
 • Associacions i Comissions d'estudiants registrades al TecnoCampus
 • Serveis o unitats del TecnoCampus
 • Professors/es del TecnoCampus (PDI)*
 • Estudiants avalats per un/a PDI o persona que ostenti representació d'altres institucions amb conveni
 • Altres institucions, amb previ conveni

*Les activitats no poden estar vinculades a assignatures, no poden formar part del pla docent d'una assignatura. 

El termini de presentació de propostes

El termini de presentació de propostes és fins el 30 de setembre per les activitats que s'ofereixin al llarg del curs, i s'obrirà una altra convocatòria durant la primera setmana de febrer per noves propostes per al 3r trimestre del curs. Extraordinàriament, es valoraran propostes fora de termini sota l'autorització competent.

Pots veure l'oferta actual d'activitats a l'apartat "Oferta d'activitats universitàries amb reconeixement de Crèdits RAC" i també al catàleg d'activitats

FES LA TEVA PROPOSTA!

Les noves propostes cal presentar-les a la UACU emplenant el següent formulari de sol·licitud

Oferta d'activitats universitàries amb reconeixement de Crèdits RAC

El centre universitari del  TecnoCampus ofereix a la comunitat d’estudiants per a cada curs acadèmic un conjunt d'activitats que es podran incorporar a l'expedient acadèmic i ser reconegudes com a activitats de participació universitària.

L'oferta d'activitats del curs 2022-23 s'actualitza al llarg del curs.

Els crèdits d'activitats universitàries són una modalitat dels estudis de grau pel reconeixement de la participació de l'estudiant en les següents activitats:

Representació estudiantil: 

 • Coordinador i secretari del Consell d'Estudiants (3 ECTS)
 • Coordinador d'una comissió del Consell d'Estudiants (2 ECTS)
 • Membre de la Comissió del Consell d'Estudiants (1 ECTS)
 • Representació d'una associació registrada (2 ECTS)
 • Estudiant escollit/da pel ple de delegats (3 ECTS)
 • Delegats i sotsdelegats (1 ECTS)

Associacions i comissions:

 • Buddy Program (1-2 ECTS)
 • Associació Cultural i de Festes (1-2 ECTS)
 • Colla Castellera dels Passerells del TecnoCampus (1-2 ECTS)
 • Analog Resistance (1-2 ECTS)
 • Aula de Teatre i Dansa (1-2 ECTS)
 • Aula de Música - Cor Universitari (1-2 ECTS)
 • Lliga de Debat (1 ECTS)
 • Participació en esports individuals en les competicions interuniversitàries de Catalunya i d'Espanya (1-2 ECTS)
 • Participació en esports d'equip en les competicions interuniversitàries de Catalunya i d'Espanya (3 ECTS)
 • Lligues universitàries (1 ECTS)
 • IRONMAN (1-2 ECTS)
 • Lligues i competicions esportives del TecnoCampus (pendent)
 • Voluntariat al TecnoCampus (1-2 ECTS)

Consulta en aquesta web per l'obtenció de reconeixement de crèdits (1 ECTS)

Consulta en aquesta pàgina els requisits per l'obtenció de reconeixement de crèdits RAC (1-2 ECTS)

Tràmits per sol·licitar reconeixement de Crèdits RAC

Aquests reconeixements es poden sol·licitar en qualsevol moment dels estudis, un cop s'hagi finalitzat l'activitat i sempre que durant l’activitat s’hagi procedit a desenvolupar els documents pertinents per validar la participació del demanant de reconeixement de crèdit.

Es poden incorporar fins a un màxim de 6 crèdits optatius durant tota la carrera i aquells estudis que no siguin de doble titulació.

La sol·licitud per al reconeixement en crèdits d'activitats universitàries ha d'anar acompanyada de la documentació que n'acredita la realització i, en el cas de projectes  presentats a iniciativa dels estudiants o per participació, d'una memòria en què hi hagi el resum de l'activitat realitzada per l'estudiant, els resultats assolits i les hores dedicades, juntament amb un aval de la persona responsable del projecte.

Consulta prèviament el tràmit especificat en el catàleg de crèdits Rac aprovat pel curs corresponent.

Comunica al responsable de l'activitat que vols tramitar el reconeixement de Crèdits RAC.

En cas de que es tracti d'una activitat de la UACU:

 1.  Presenta la memòria: Has de presentar la memòria d'activitat a la UACU per correu electrònic
 2.  Correu de validació d'activació del tràmit: Espera rebre el correu del/la responsable del projecte on se't comunicarà que la sol·licitud és apte i pots seguir amb el procediment.
 3. Fes el tràmit per e-secretaria: Fes la petició de reconeixement de Crèdits RAC a través de l'e-secretaria en el moment en què el/la responsable ho indiqui per correu electrònic o per un altre canal establert.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'inici del curs acadèmic fins el 31 de maig del mateix curs. Les sol·licituds presentades posteriors a la data establerta s'incorporaran al curs acadèmic següent.

Consulta la normativa i documentació de referència aquí.

Trobaràs més informació dels Crèdits RAC aquí.

Més informació...

 • No s'acceptaran peticions de reconeixements de Crèdits RAC d'activitats realitzades en cursos anteriors, per tant, es recomana fer les peticions durant l'any en curs.
 • No es poden acumular hores de dedicació de diferents cursos.

Què haig de saber si vull organitzar una activitat universitària

El termini de presentació de propostes és fins el 30 de setembre per les activitats que s'ofereixin al llarg del curs, i s'obrirà una altra convocatòria durant la primera setmana de febrer/març per noves propostes per al 3r trimestre del curs. Extraordinàriament, es valoraran propostes fora de termini sota l'autorització competent.

CRITERIS
 • Les activitats han d'estar organitzades i avalades pel centre universitari TecnoCampus.
 • Les activitats han de tenir un contingut de caràcter instrumental i estar orientats a l'adquisició de competències a través de experiències. En cap cas podran ser objecte de ser promogudes com activitats, activitats amb continguts acadèmics d'assignatures que formen part dels plans d'estudis oficials.
 • Les activitats han de ser obertes, d'interès general i tendir a la transversalitat.
 • Les activitats han de tenir un component formatiu i establir mecanismes de participació efectiva i pràctica de l'estudiant.
 • Les activitats han d'estar avalades per un informe de l'acompliment de l'assistència en tots aquells casos suceptibles a poder-se realtizar, per tant, han de garantir que es pugui fer un control horari de la participació efectiva.
 • Les activitats es valora positivament si contemplen un sistema d'avaluació, que avali l'assoliment per part de l'estudiant de les competències corresponents, en termes de superació o no de l'activitat, però sense nota.
CARACTERÍSTIQUES
 • Organitzador de l'activitat
 • Àmbit (participació, cultural, esportiva, de representació estudiantil, compromís social i igualtat...).
 • Dades del sol·licitant
 • Nom o títol de l'activitat
 • Destinataris
 • Responsable acadèmic de l'activitat.
 • Descripció i característiques de l'activitat (inscripció, calendari, horaris, ràtio d'alumnes..).
 • Competències que es volen aconseguir.
 • Metodologia. (control d'assistència, sistema d'avaluació..)
 • Currículum abreujat del professor del curs.
 • Logística necessària. (espais, necessitats..)
 • Pressupost (ha d'incloure el preu/hora del professorat si n'hi ha).
 • Altres aportacions d'interès.
AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

Les activitats són aprovades dos cops a l'any (novembre/desembre i abril/maig). Sempre a un curs vista. Extraordinàriament, es valoraran propostes fora de termini sota l'autorització competent.

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA

Totes les activitats universitàries han d'estar autoritzades pel centre unviersitari TecnoCampus encarregat de la direcció de projectes universitaris, participació i acompanyament d'estudiants, que emetrà un certificat / Resolució. Seguidament la UACU notificarà la resolució al responsable del projecte presentat.

FES LA TEVA PROPOSTA!

Les noves propostes cal presentar-les a la UACU emplenant el següent formulari de sol·licitud.

CRITERIS
 • Els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de reconeixement en crèdits mentre sigui estudiant del TecnoCampus.
 • Les activitats han d'estar organitzades i avalades pel centre universitari TecnoCampus. Les activitats extrauniversitàries, independents de la programació de la universitat, no són susceptibles de reconeixement de crèdits.
 • Les activitats han de tenir un contingut de caràcter instrumental i estar orientats a l'adquisició de competències a través de experiències. En cap cas podran ser objecte de reconeixement les activitats amb continguts acadèmics d'assignatures que formen part dels plans d'estudis oficials. 
 • Les activitats han de ser obertes, d'interès general i tendir a la transversalitat.
 • Les activitats han de tenir un component formatiu i establir mecanismes de participació efectiva i pràctica de l'estudiant. No existeix la possibilitat d'accedir als crèdits només per l’assistència a una activitat.
 • Les activitats han d'estar avalades per un informe de l'acompliment de l'assistència, per tant, han de garantir que es pugui fer un control horari de la participació efectiva.
 • Les activitats han de contemplar un sistema d'avaluació, que avali l'assoliment per part de l'estudiant de les competències corresponents, en termes de superació o no de l'activitat, però sense nota.
CARACTERÍSTIQUES
 • Organitzador de l'activitat
 • Àmbit (participació, cultural, esportiva, de representació estudiantil, compromís social i igualtat...).
 • Dades del sol·licitant
 • Nom o títol de l'activitat
 • Destinataris
 • Responsable acadèmic de l'activitat.
 • Descripció i característiques de l'activitat (inscripció, calendari, horaris, ràtio d'alumnes..).
 • Competències que es volen aconseguir.
 • Metodologia. (control d'assistència, sistema d'avaluació..)
 • Currículum abreujat del professor del curs.
 • Logística necessària. (espais, necessitats..)
 • Pressupost (ha d'incloure el preu/hora del professorat si n'hi ha).
 • Altres aportacions d'interès.
AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

Les activitats són aprovades dos cops a l'any (novembre/desembre i abril/maig). Sempre a un curs vista. Extraordinàriament, es valoraran propostes fora de termini sota l'autorització competent.

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA

Totes les activitats universitàries amb reconeixement de crèdits han d'estar autoritzades pel vicerector/a de la Universitat Pompeu Fabra encarregat de la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants, que emetrà un certificat. Seguidament la unitat d’atenció a la comunitat universitària notificarà la resolució al responsable del projecte presentat.

FES LA TEVA PROPOSTA!

Les noves propostes cal presentar-les a la UACU emplenant el següent formulari de sol·licitud.