• Nom: Simultaneïtat d'estudis en Enginyeria Electrònica i Enginyeria Mecànica
 • Temps: 5 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 318 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tarda o tarda-nit
 • Impartit per: L'Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 80
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 5,000 (curs 20/21)

 

Els estudis inclouen totes les matèries bàsiques i obligatòries dels dos graus, dues assignatures optatives específiques de cada grau, assignatures optatives transversals i el treball final de grau de cadascun dels dos. Totes les assignatures tècniques incorporen practiques. Aproximadament una tercera part dels ECTS es cursen en grup petit en els laboratoris de l’ESUPT.

OBJECTIUS

Els objectius es defineixen a partir dels objectius dels dos graus que la conformen:

Objectius del Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

Capacitar als estudiants  per projectar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb l’automatització i la robòtica industrial, amb els sistemes electrònics de control, amb la instrumentació i l’electrònica analògica, digital i de potència. Així mateix, serán capaços de dissenyar i gestionar instal·lacions industrials, màquines automàtiques i de treballar en tasques d’implementació i manteniment d’equips i instal·lacions industrials, fomentant l’esperit emprenedor i l’adaptació a diferents entorns de treball.

Objectius del Grau en Enginyeria Mecànica

Capacitar als estudiants per projectar, dirigir i coordinar activitats relacionades  amb el disseny de màquines i de sistemes de producció industrial, amb l’ús d’eines CAD, CAM i CAE, amb el disseny i la construcció d’instal·lacions industrials, amb  els criteris de selecció de materials, amb el disseny i construcció de sistemes de climatització i refrigeració industrials,  amb l’enginyeria de fluids, fomentant l’esperit emprenedor i l’adaptació a diferents entorns de treball.

"Assolim un perfil molt ampli. Els estudis ens obren molt les portes per entrar fàcilment al món laboral." Eloi Vilalta, estudiant del TecnoCampus

Per què estudiar aquesta simultaneïtat?

 • 1
  Competències professionals

  Mitjançant la simultaneïtat dels dos estudis, assoliràs les competències específiques de l'enginyer en electrònica industrial i automàtica i de l'enginyer en mecànica.

 • 2
  Convenis de pràctiques en empreses

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques en més de 1.500 empreses col·laboradores.

  La Borsa de Treball et facilita la integració al món laboral. És un instrument per posar en pràctica el que has après, ja sigui amb un contrate de pràctiques o laboral.

 • 3
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals

  Convenis d'estudis i pràctiques en diferents països de tot el món. En la nostra aposta per la internacionalització, tenim convenis amb 105 universitats de 34 països perquè puguis viure l'experiència d'estudiar o fer pràctiques en l'estranger.

 • 4
  Mecatrònica

  1- Mecatrònica: Integració de les tecnologies de l'electrònica al disseny d'un component o sistema mecànic.

  2- Tecnologia mecànica: Intensificació en disseny de màquines i mecanismes.

 • 5
  Inserció laboral

  Aconseguiràs dos títols amb una inserció laboral del 90% dels nostres estudiants titulats.

T'agradaria rebre més informació d'aquest doble grau?

Sol·licita més informació

PERFIL D'INGRÉS

Aquests estudis són adequats per a alumnes que hagin demostrat en els estudis previs que els han donat accés (Batxiller, Cicles Formatius ...), una bona capacitat de raonament matemàtic, així com d'abstracció i resolució de problemes. També és recomanable que tinguin facilitat per a la conceptualització espacial, la utilització d'eines informàtiques i suficients coneixements d'anglès.

L'alumne que vulgui cursar la simultaneïtat dels estudis del grau en enginyeria en electrònica industrial i automàtica i del grau en enginyeria mecànica, ha de començar accedint a qualsevol de les dues  titulacions de grau. Un cop superats 30 ECTS del grau d’origen, ha de sol·licitar incorporar-se al segon grau per trasllat d’expedient. A partir del tercer any seguirà l’itinerari d’assignatures indicat en el document de la simultaneïtat d’estudis. Aquest itinerari està configurat amb assignatures dels dos graus. 

Els estudiants que vulguin cursar aquesta simultaneïtat d’estudis han de tenir interès i entusiasme pel món de l'electrònica, l'automàtica, el control industrial, la mecànica i les seves múltiples aplicacions tecnològiques i industrials.

SORTIDES PROFESSIONALS

Desenvolupament, posada en pràctica i manteniment de sistemes de control i automatització, de sistemes electrònics industrials, de sistemes robotitzats i d’instal·lacions industrials. Anàlisi, disseny i assaig de màquines, motors i sistemes mecànics i mecatrònics. Desenvolupament de projectes i càlculs  d'estructures, construccions industrials i tècniques de fabricació. Organització de la producció. Integració en empreses de producció i de serveis, en àrees com manteniment, disseny, producció, automatització i consultoria.

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES  

Capacitat per mantenir, automatitzar i dissenyar dispositius i sistemes a través de la integració de coneixements i de tecnologies de la mecànica, l’electrònica, l’automàtica i els sistemes computacionals. Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context internacional. Capacitat per a  realitzar tasques de direcció i gestió en l'empresa.

Veure competències completes

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de conèixer els dDiferents espais on es cursaran els estudis iniciats. També s’ organitzen cursos d’anivellament i seminaris.