El model ESUPT de garantia de qualitat dels títols

  El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es pot consultar en aquest enllaç

Informes de seguiment

  Els informes de seguiment es poden consultar en aquest enllaç

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament

Accés als estudis 

Objectius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida
Nombre de places ofertes (consulteu taula al final de la pàgina)
Demanda global i en primera opció (consulteu taula al final de la pàgina)
Vies d'accés
Nota de tall (consulteu taula al final de la pàgina)
Assignatures o proves especials que possibiliten la millora de la nota d'accés
Informació sobre preinscipció i admissió
Normativa de trasllats (accés més de 30 crédits)

Matrícula

Període i procediment de matriculació
Sessions d'acollida i de tutorització

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Grau
Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS
Estructura del pla d'estudis

Planificació operativa del curs                

 

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

           

Espais virtuals de comunicació
Biblioteca
Laboratoris

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Pràctiques externes/professionals

Objectius
Normativa general
Definició sobre si son obligatòries o optatives
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques
Avançament d'institucions on es poden fer les pràctiques

Programes de mobilitat

Objectius
Normativa general
Avançament d'institucions amb convenis signats

Treball Final de Grau

Normativa i marc general

 

Taula de dades i indicadors del Grau en Disseny i Producció de Videojocs: Consultar aquí la taula

Taula de dades i indicadors del Grau en Mitjans Audiovisuals: Consultar aquí la taula