Presentació i membres del grup GRACIS

 

GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT: ATENCIÓ A LA CRONICITAT I INNOVACIÓ EN SALUT. GRUP GRACIS

Coordinadora del grup: Dra. Esther Cabrera.
ORCID ID. : http://orcid.org/0000-0002-7353-0542 RESEARCHID: http://www.researcherid.com/rid/B-7591-2015

Numero d’expedient: 2017 SGR 944
Nom del grup: Grup de Recerca Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut (GRACIS)
Nom i cognoms del/de la coordinador/a del grup: Esther Cabrera Torres
Universitat o Institució de recerca: Fundació Tecnocampus Mataró Maresme (ESCST. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra)
                                               


SGR 2017-2019


Investigadores: 
Dra. Carolina Chabrera
Dra. Carme Rosell
Dra. Luciana Moizé
Dra. Esther Mur
Dra. Raquel Sebio
Dra. Alba Pardo
Dra. Alicia San José
Dra. Sandra Arco
Dra. Lorena Molina
Dra. Ester Mateo
Sra. Laura Curell
Sra. Carla Chacón

 

PRESENTACIÓ ÀMBIT DE RECERCA DEL GRUP


Amb l'envelliment de la població, les persones més grans de 65 anys constitueix el tram de població que creixerà més ara fins al 2021. Es calcula que de 2008-2021 la població major de 65 anys augmentarà un 26%. L'envelliment de la població és una característica generalitzada en els països avançats i és conseqüència d'una major esperança de vida. A Catalunya s'espera un augment de l'esperança de vida fins a 2020 de 2,2 anys per als homes i 1,9 per a les dones, de manera que l'esperança de vida se situaria en valors de 80,4 anys per als homes i de 86,4 anys per a les dones. Aquest augment de l'esperança de vida també ha suposat un augment en la prevalença de malalties cròniques i de les malalties cardiovasculars, cerebrovasculars, les malalties degeneratives especialment del sistema osteo-muscular i nerviós. Aquestes malalties la gran majoria d'elles cròniques, cursen amb un alt nivell de dependència que requereixen l'assistència i cura de professionals de la salut i de cuidadors; formals i informals que ajudin a viure a aquestes persones amb una bona qualitat de vida.  

Davant d’aquest augment de l’esperança de vida, el propòsit dels professionals de la salut és   endarrerir l’aparició d’aquestes malalties i promoure l’envelliment saludable augmentant l’esperança de vida lliure de discapacitat, promocionant la salut de les persones grans per tal que puguin viure amb autonomia i aportant a la societat. En l’àmbit de l’envelliment saludable l’activitat física al llarg de la vida és l’eina més eficaç que coneixem en aquests moments per mantenir un envelliment saludable i evitar o retardar el deteriorament funcional sobretot en l’àmbit físic  però també cognitiu i social. L’activitat física millora no només la salut física de les persones grans, sinó que també incideix en la salut mental estimulant la cognició, millorant l’atenció i memòria de les persones grans realitzant activitats físiques que vinculin el treball cognitiu.

Davant d’un escenari marcat per l’envelliment poblacional, una major prevalença de fragilitat, cronicitat, discapacitat i dependència i la presència del rol cuidador i les xarxes de suport personal, familiar i social  es fa necessari i imprescindible una nova manera d'entendre l'atenció sanitària i l'atenció social.

L'atenció integrada social i sanitària s'està convertint en un tema fonamental en l'agenda dels serveis socials i sanitaris a Catalunya. Aquest nou model d'atenció requereix una transformació profunda del conjunt del sistema sanitari i del sistema de serveis socials. Aquesta transformació és necessària per poder aconseguir uns millors resultats en salut i benestar, una millor experiència en l'atenció a les persones i un ús òptim dels recursos disponibles. Al mateix temps aquest nou paradigma ha d'assegurar una atenció planificada, proactiva, coordinada i continuada; garantint una resposta equilibrada a les necessitats d'atenció social i sanitària; i promovent una atenció de base comunitària i de proximitat.   Per altra banda i tenint en compte que el sistema sanitari s'enfronta a reptes significatius, tant d'increment de la demanda d'atenció com d'escassetat de recursos disponibles, és necessari desenvolupar i avaluar noves intervencions i eines tecnològiques per tal de garantir una millor qualitat de vida per al pacient; i evolucionar cap a una millor atenció més eficient i sostenible. Aquesta evolució es fa més rellevant i posa de manifest la necessitat de canviar mètodes de treball en els entorns sanitaris, models de cura de la salut i la formació d’estudiants i professionals de la salut utilitzant els mètodes d’aprenentatge més innovadors.

Aquest grup de recerca està directament lligat amb el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’envelliment (MAICE) de la Universitat Pompeu Fabra i amb l’activitat que es desenvolupa al Centre de Simulació i Innovació en Salut de l’ESCST.

 

LÍNIES I PROJECTES DE RECERCA


Línia 1. Cronicitat i Dependència
Responsable: Dra. Esther Cabrera

  • Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment (MAICE). 60 ECTS  Escola Superior en Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra  (MAICE).  Màster amb orientació cap a la recerca on els estudiants treballen en línies de recerca vinculades a les patologies cròniques i l’envelliment. Aquests projectes estan dirigits per membres del Grup i son preparatoris del que hauran de ser les futures tesis doctorals.
  • Projecte ADAC. 2015-2016 Suport a la Dependència i l'atenció al cuidador. Estudi d'una intervenció psicoeducativa cuidadors de persones dependents. 2015-2016: Projecte ADAC. Ajuda a la Dependència i atenció al Cuidador. Estudi d'1 intervenció psicoeducativa a cuidadors de persones dependents. Projecte Finançat per La Caixa a la Convocatòria "Promoció de l'autonomia i l'atenció a la discapacitat i la Dependència 2015". Dotació econòmica 27.180 €. Investigadora principal: Dra. Esther Cabrera. Investigadors: Dra. C. Chabrera, Dra. S. Santos, Carmen Rosell. Col·laboren Consorci Sanitari del Maresme i Fundació Maresme.
  • Projecte ADAC. Ajuda a la Dependència i l’atenció al cuidador. Estudi d’ una intervenció psicoeducativa a cuidadors de persones dependents. Entitat finançadora: Obra Social la Caixa. Promoció de la autonomia i atenció a la discapacitat i la dependència 2013. Referència de la concessió: AD13-00931 de la convocatòria de Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i la dependència 2013 a la Fundació TecnoCampus i l’Escola Superior de Ciències de la Salut (UPF). Entitats col·laboradores: Fundació El Maresme i Consorci Sanitari del Maresme. Import concedit: 43.760€. Durada: des de/d’ 01/07/2013 fins a 30/06/2014. Investigador/a principal: Dra. E. Cabrera. Col·laboradors/es: Carolina Chabrera, Carme Rosell, Griselda Manzano

Línia 2. Envelliment i Qualitat de vida  
Responsable: Dra. Esther Cabrera

  • Títol del projecte: Madurez, Calidad de vida y salud. El valor de la vejez.(AGING+).Projecte multidisciplinari, realitzat en col·laboració amb la Escola Superior de Saúde – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) i dirigit a les persones majors de 65 anys. Té com a objectiu principal realitzar una intervenció psicoeducativa, dividida en tres mòduls, activitat física, suport social i nutrició, com a fonaments per a un envelliment saludable. El projecte s’ha presentat a la convocatòria de la FG-CSIS 2018 i tindria una durada prevista d’1 any i 9 mesos. Investigadors: Dra E. Cabrera, Dra. C. Rosell, Dra. M. Bartolomé, Dra. E. Limón, Dra. A. Pardo, Dr. M. Serra, Dr. E. Burdoy, Sr. S. Font, Sra. L. Seijo, Sra. M. Puyané, Sra. A. Casanovas Sra., Sra. E. Mateo, Sra. C. Chacón, Prof. A. Almeida, Prof. J. Castro, Prof. C. Torres, Prof. F. Raimundo, Prof. V. Rodrigues. Presentat a la convocatòria Fundación General CSIS. Gener 2018
  • Títol del projecte: Estudio de intervención en población mayor de 65 años. Afrontamiento y percepción de un envejecimiento saludable. (AGING+). Aquest projecte consta de dues fases. La primera consistirà en la traducció i validació de l’escala Aging Perceptions Questionnaire (APQ) al castellà. D’altra banda, la segona fase es tracta d’un projecte multidisciplinari dirigit a persones majors de 65 anys. Té com a objectiu principal realitzar una intervenció psicoeducativa, dividida en tres mòduls, activitat física, suport social i nutrició, com a fonaments per a un envelliment saludable. El projecte s’ha presentat a la convocatòria AES 2018 de l'Instituto de Salud Carlos III i tindrà una durada prevista de 3 anys. Investigadors: Dra. E. Cabrera, Dra. C. Chabrera, Dra. C. Rosell, Dra. M. Bartolomé, Dra. E. Limón, Dra. A. Pardo, Dr. M. Serra, Dr. E. Burdoy, Sr. S. Font, Sra. L. Seijo, Sra. M. Puyané, Sra. A. Casanovas Sra., Sra. E. Mateo, Sra. C. Chacón.

Línia 3. Innovació en Salut
Responsable: Dra. Carolina Chabrera

  • Títol del projecte: Efectivitat de la simulació clínica en la formació d’estudiants d’infermeria. Investigador/a principal: Dra. Carolina Chabrera. Col·laboradors/es: Sra. Laura Curell, Dra. Carme Rosell, Sra. Eva Diago, Dra. Esther Cabrera.
  • Títol del projecte: Aplicacions mòbils en salut utilitzades per professionals sanitaris durant la pràctica assistencial. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Referència de la concessió: Convocatòria ajuts a la recerca 2016. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. Import concedit: 3.000€. Investigador/a principal: G.Manzano. Col·laboradors/es: Dra. Carolina Chabrera, Sra. Mercè Díaz, Dra. Esther Cabrera.
  • Títol del projecte: Disseny i implementació de l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE) en Infermeria. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Referència de la concessió: Convocatòria ajuts a la recerca 2014. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus Mataró. Import concedit: 3.000 €. Durada: des del 2014 fins al 2015.Investigador/a principal: Dra. C. Chabrera. Col·laboradors/es: Sra. Eva Diago, Dra. Carme Rosell, Dra. Susana Santos, Sra. Vanessa Vicente i Dra. Esther Cabrera.

Línia 4: Valoració e intervenció integral en fisioteràpia
Responsable: Dra. Raquel Sebio

  • Projecte: Estudi sobre la prevalença i tractament de la sarcopenia amb pacients obesos sotmesos a cirurgia bariàtrica. Investigar/a principal: Dra. Luciana Moizé. Investigadores col·laboradores: Dra. Esther Mur, Dra. Raquel Sebio, Dra. Violeta Moizé. Pendent de finançament.
  • Projecte: Estudi de prevalença i factores associats amb el dolor lumbar crònic al àmbit universitari. Efectivitat de un tractament de fisioteràpia multimodal combinat con telerehabilitació. Investigador/a principal: Dra. Raquel Sebio. Col·laboradors/es: Dra. Esther Mur, Dra. Luciana Moizé, Dra. Alba Pardo, Sra. Anabel Casanovas, Sra. Meritxell Puyané, Dra. Esther Cabrera, Pendent de sol·licitar finançament. Començament previst del estudi: Setembre 2018  Cabrera.  Pendent de sol·licitar finançament a la Fundació Eugenio Rodríguez Pascal.

 

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA (PDI PERMANENT)


Tesis Doctorals defensades:

1.      Directors:  Dra. Esther Cabrera, Dr. Pere Clavé
Títol del treball:Disfagia y calidad de vida en personas ancianos. Un estudio de prevalencia.
Data de lectura: 15 desembre 2017
Nom del doctorand:Lorena Molina
Qualificació: Excelent, Cum Laude
Institució:Programa de Doctorat en BioMedicina de la Universitat Pompeu Fabra

2.      Directors:  Dra. Esther Cabrera, Dr. Pere Clavé.
Títol del treball:Estreñimiento funcional en los diferentes fenotipos de ancianos en Cataluña. Estudio de la prevalencia, clínica y factores de riesgo, fisiopatología e impacto en la calidad de vida.
Data de lectura:24 juliol 2017
Nom del doctorand:Sandra Arco
Qualificació: Excelent, Cum Laude
Institució:Programa de Doctorat en Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona

3.      Directors:Dra. Esther Cabrera, Dr. Pere Clavé
Títol del treball:Estudi de l’eficàcia dels tractaments per la incontinència fecal en els individus adults residents a la comunitat: avaluació de l’eficàcia individual sobre la fisiologia anorectal i la plasticitat cortical cerebral, l’impacte en la severitat clínica i en la qualitat de vida.
Data de lectura: 21 de juliol 2017
Nom del doctorand:Lluis Mundet
Qualificació: Excelent, Cum Laude
Institució:Programa de Doctorat en Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona

4.      Directors:Dra. Esther Cabrera, Dra. A. Zabalegui
Títol del treball:Empoderamiento del paciente con osteoartritis
Data de lectura: 27 juliol 2017  
Nom del doctorand: Sara Cano
Qualificació: Excelent, Cum Laude
Institució:Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria. Escola de Doctorat Universitat Jaume I.

5.      Directors:Dra. Esther Cabrera, Dra. Adelaida Zabalegui
Títol del treball: The reaction of informal caregivers of patients with dementia that living in home care and nursing home.
Data de lectura: 27 juliol 2017   
Nom del doctorand:M. Carmen Alvira
Qualificació: Excelent, Cum Laude
Institució:Programa de Doctorado de Ciencias de la Enfermería. Universitat Jaume I. Castelló

6.      Directors:Dra. Esther Cabrera, Dra. Adelaida Zabalegui

Títol del treball:Calidad de vida y calidad de los cuidados de las personas con demencia y sus cuidadores informales.
Data de lectura: 27 juliol 2017         
Nom del doctorand:Susana de Miguel
Qualificació: Excelent, Cum Laude
Institució:Programa de Doctorado de Ciencias de la Enfermería. Universitat Jaume I. Castelló

 

Tesis Doctorals relacionades:

§  Títol del treball: Costos i recursos utilitzats en l'atenció de les persones amb demència des d'una perspectiva social. Nom del doctoranda: Marta Farré. Institució: Programa de Doctorat en Biomedicina. Universitat de Barcelona. Directores : Dra. E. Cabrera/ Dra. A. Zabalegui

§  Títol del treball: Estudio experimental sobre la eficacia de una intervención educativa individual en el dolor de espalda de los cuidadores no remunerados de personas con discapacidad física.Nom del doctorand: Victor Ortiz. Institució: Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria. Escola de Doctorat Universitat Jaume I. Directora : Dra. E. Cabrera.

 

Publicacions dels membres del Grup GRACIS dels últims 5 anys:

·         Molina, L., Santos-Ruiz, S., Clavé, P., González-de Paz, L., & Cabrera, E. Nursing interventions in adult patients with oropharyngeal dysphagia: a systematic review. European Geriatric Medicine .2018; 9 (1):  5–21.

·         Risco, E., Cabrera, E., Alvira, C., Farré, M., Miguel, S. Zabalegui, A. (2016) . Risk factors related to the admission of people with dementia into a long-term care institution in Spain: an explorative study', Ageing and Society, , pp. 1-20. doi: 10.1017/S0144686X16000970

·         S. Miguel, M. Alvira, M. Farré, E. Risco, E. Cabrera, A. Zabalegui, RightTimePlaceCare consortium Quality of life and associated factors in older people with dementia living in long-term institutional care and home care. Eur. Geriatr. Med. July 2016; 7(4): 346-351 Indice Impacto (SCI):  1,326 (any 2015). Cuartil y area (SCIE): Q4 (40/49) GERIATRICS & GERONTOLOGY Google Scholar:  Indice h5: 17 Mediana índice h5: 25

·         Zabalegui A, Galisteo M, Navarro MM , Cabrera E. INFOSA intervention for caregivers of the elderly, an experimental study. Geriatr Nurs. 2016 Jul 29.  DOI: 10.1016/j.gerinurse.2016.06.001 Indice Impacto (SCI):  1,009 (any 2015) Cuartil y area (SSCI): Q3 (58/114) NURSING. Cuartil y area (SCIE): Q3 (61/116) NURSING Google Scholar:  Indice h5: 17  Mediana índice h5: 21

·         Risco E, et al. Aplicación del modelo Balance of Care en la toma de decisiones acerca del mejor cuidado para las personas con demencia. Gac Sanit. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.07.006. Indice Impacto (SCI):  1,509 (any 2015) Cuartil y area (SSCI): Q3 (77/153) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH. Cuartil y area (SCIE): Q4 (104/173) PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH Google Scholar:  Indice h5: 22  Mediana índice h5: 26

·         Tucker, S., Brand, C., Sutcliffe, C., Challis, D., Saks, K., Verbeek, H., Cabrera E. ... & Soto, M. E. (2016). What Makes Institutional Long-Term Care the Most Appropriate Setting for People With Dementia? Exploring the Influence of Client Characteristics, Decision-Maker Attributes, and Country in 8 European Nations. J Am Med Dir Assoc (JAMDA) 2016 Jan; 15(1):54-61. Indice Impacto (SCI): 4.939  (2014) Cuartil y area (SCI): Q1 (5/50) - GERIATRICS & GERONTOLOGY     

·         Farre M, Haro JM, Kostov B, Alvira C, Risco E, Miguel S, Cabrera E, Zabalegui A. Direct and indirect costs and resource use in dementia care: A cross-sectional study in patients living at home. Int J Nurs Stud.  2016; 55: 39-49. doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.10.012Indice Impacto (SCI/SSCI): 2.901(2014). Cuartil y area (SCI/SSCI): Q1 (1/109) NURSING (2014).  Google Scholar:  Indice H5: 49, Mediana índice H5: 66.

·         Copanitsanou, P., Valkeapää, K., Cabrera, E., Katajisto, J., Leino?Kilpi, H., Sigurdardottir, A. K., ... & Lemonidou, C. (2016, July). Total Joint Arthroplasty Patients' Education on Financial Issues and Its Connection to Reported Out?of?Pocket Costs-A European Study. Nurs Forum. 2016 Jul 21. doi: 10.1111/nuf.12171. [Epub ahead of print]

·         Koekenbier K, Leino-Kilpi H, Cabrera E, Istomina N, Johansson Stark Å, Katajisto J, Lemonidou C, Papastavrou E, Salanterä S, Sigurdardottir A, Valkeapää K, Eloranta S . Empowering knowledge and its connection to health-related quality of life: A cross-cultural study: A concise and informative title: Empowering knowledge and its connection to health-related Appl Nurs Res. 2016 Feb;29: 211-6.

·         Dobrowolska B, McGonagle I., Kane R., Jackson Ch, MPhil R.,Kegl B., Bergin M., Cabrera E., Cooney D., Di Cara V.,, Dimoski Z., Kekus D., Pajnkihar M., Prli? N., Sigurðardóttir A., Wells J., Palese A. Patterns of clinical mentorship in undergraduate nurse education: a comparative case analysis of eleven EU and non-EU countries. Nurse Educ Today. 2016 Jan; 36:44-52. doi:10.1016/j.nedt.2015.07.010. Epub 2015 Jul 26. PubMed PMID: 26254673.Indice Impacto (SCI): 1.364 (2014). Cuartil y area (SCI): Q1 (25/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5:41   Mediana índice h5 : 54

·         Bremer P, Cabrera E,  Leino-Kilpi H, Lethin C, Saks K, Sutcliffe C, Soto M,  Zwakhalen S,  Wübker A, on behalf of the RightTimePlaceCare Consortium. Informal Dementia Care: Consequences for Caregivers´ Health and Health Care Use in 8 European Countries. Health Policy. 2015 Nov;119(11):1459-71. doi: 10.1016/j.healthpol.2015.09.014. ISSN: 0168-8510 Indice Impacto (SCI): 1.907 (2014).

·         Bökberg, C., Ahlström, G., Leino?Kilpi, H., Soto?Martin, M. E., Cabrera, E., Verbeek, H., ... & Karlsson, S. Care and Service at Home for Persons With Dementia in Europe. J Nurs Scholarsh. 2015 Sep;47(5):407-16. doi: 10.1111/jnu.12158. Epub 2015 Aug 7. Indice Impacto (SCI): 1.636 (2014). Cuartil y area (SCI): Q1 (11/110) NURSING (2014). Google Scholar:  Indice h5: 32   Mediana índice h5: 41

·         Verbeek H, Meyer G, Challis D, Zabalegui A, Soto ME, Saks K, Leino-Kilpi H, Karlsson S, Hamers JP; RightTimePlaceCare Consortium. Inter-country exploration of factors associated with admission to long-term institutional dementia care: evidence from the RightTimePlaceCare study. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1338-50. doi: 10.1111/jan.12663. Epub 2015 Apr 14. Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014). Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5: 50   Mediana índice h5: 64

·         Risco E , Cabrera E , Farre M , Alvira C,, Miguel S, Zabalegui A. Perspectives About Health Care Provision in Dementia Care in Spain: A Qualitative Study Using Focus-Group Methodology. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2016 Mayo;31 31(3): 223-230 pii: 1533317515603818. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26340965. Indice Impacto (SCI): 1.627 (2014).Cuartil y area (SCI): Q3 (136/192) CLINICAL NEUROLOGY (2014).Google Scholar:  Indice h5:  23   Mediana índice h5 :32

·         Karlsson S, Bleijlevens M, Roe B, Saks K, Martin MS, Stephan A, Suhonen R, Zabalegui A, Hallberg IR; RightTimeCarePlace Consortium. Dementia care in European countries, from the perspective of people with dementia and their caregivers. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1405-16. doi: 10.1111/jan.12581. Epub 2014 Nov 27. Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014).Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5: 50    Mediana índice h5 : 64

·         Saks K, Tiit EM, Verbeek H, Raamat K, Armolik A, Leibur J, Meyer G, Zabalegui,A, Leino-Kilpi H, Karlsson S, Soto M, Tucker S; RightTimePlaceCare Consortium. Most appropriate placement for people with dementia: individual experts' vs.expert groups' decisions in eight European countries. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1363-77. doi: 10.1111/jan.12544. Epub 2014 Oct 10. PubMed PMID:25302473. Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014).Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5: 50    Mediana índice h5 : 64

·         Beerens HC, Zwakhalen SM, Verbeek H, Ruwaard D, Ambergen AW, Leino-Kilpi H, Stephan A, Zabalegui A, Soto M, Saks K, Bökberg C, Sutcliffe CL, Hamers JP; RightTimePlaceCare Consortium. Change in quality of life of people with dementia recently admitted to long-term care facilities. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1435-47. doi: 10.1111/jan.12570. Epub 2014 Nov 17. Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014).Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5: 50   Mediana índice h5 : 64

·         Bleijlevens MH, Stolt M, Stephan A, Zabalegui A, Saks K, Sutcliffe C, Lethin C, Soto ME, Zwakhalen SM; RightTimePlaceCare Consortium. Changes in caregiver burden and health-related quality of life of informal caregivers of older people with Dementia: evidence from the European RightTimePlaceCare prospective cohort study. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1378-91. doi: 10.1111/jan.12561. Epub 2014 Nov 17. Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014).Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5: 50   Mediana índice h5 : 64

·         Tucker S, Sutcliffe C, Saks K, Verbeek H, Cabrera E, Karlsson S, Leino-Kilpi H, Meyer G, Soto M, Bowns I and Challis D on behalf of the RightTimePlaceCare Consortiumi. Improving the mix of institutional and community care for older people with dementia: An application of the Balance of Care approach in eight European countries. Aging Ment Health. 2016 Sep 1:1-12. Indice Impacto (SCI): 1.751 (2014).Cuartil y area (SCI): Q3 (33/50) GERIATRICS & GERONTOLOGY(2014).Google Scholar:  Indice h5: 33   Mediana índice h5 : 44

·         Stephan A, Afram B, Koskenniemi J, Verbeek H, Soto ME, Bleijlevens MH, Sutcliffe C, Lethin C, Risco E, Saks K, Hamers JP, Meyer G; RightTimePlaceCare Consortium. Older persons with dementia at risk for institutionalization in eight European countries: a cross-sectional study on the perceptions of informal caregivers and healthcare professionals. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1392-404. doi: 10.1111/jan.12493. Epub 2014 Aug 4. Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014).Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5: 50  Mediana índice h5 : 64

·         Risco, E., Cabrera,E., Jolley, D., Stephan, A., Karlsson, S., Verbeek, H., ... & RightTimePlaceCare Consortium.. The association between physical dependency and the presence of neuropsychiatric symptoms, with the admission of people with dementia to a long-term care institution: A prospective observational cohort study. Int J Nurs Stud. 2015 May;52(5):980-7. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.02.013. Epub 2015 Feb 25. Indice Impacto (SCI): 2.901(2014).Cuartil y area (SCI): Q1 (1/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5: 49   Mediana índice h5:66

·         Dobrowolska b., Mcgonagle I., Jackson C., Kane R., Cabrera E., Cooney-Miner D.,Di cara v., Pajnkihar M., Prlic´ N., Sigurdardottir A.K., Kekuš D., Wells J & Palese A. Clinical practice models in nursing education: implication for students' mobility. Int Nurs Rev. 2015 Mar;62(1):36-46. doi: 10.1111/inr.12162. Epub 2015 Jan 5 .Indice Impacto (SCI): 0.948 (2014).Cuartil y area (SCI): Q3 (58/110) NURSING (2014) Google Scholar:  Indice h5:24    Mediana índice h5:43

·         Afram B, Verbeek H, Bleijlevens MH, Challis D, Leino-Kilpi H, Karlsson S, Soto ME, Renom-Guiteras A, Saks K, Zabalegui A, Hamers JP; RightTimePlaceCare consortium. Predicting institutional long-term care admission in dementia: a mixed-methods study of informal caregivers' reports. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1351-62. doi: 10.1111/jan.12479. Epub 2014 Jul 29. Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014). Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) - NURSING Google Scholar:  Indice h5: 50 Mediana índice h5 : 64

·         Alvira, M. C., Risco, E., Cabrera, E., Farré, M., Rahm Hallberg, I., Bleijlevens, M. H., ... & Zabalegui, A. The association between positive-negative reactions of informal caregivers of people with dementia and health outcomes in eight European countries: a cross?sectional study. J Adv Nurs. 2015 Jun;71(6):1417-34. doi: 10.1111/jan.12528. Epub 2014 Sep 23.Indice Impacto (SCI): 1.741 (2014). Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) NURSING (2014).Google Scholar:  Indice h5:50    Mediana índice h5:64

·         Cabrera E, C. Sutcliffe, H. Verbeek, K. Saks, M. Soto-Martin, G. Meyer, H. Leino-Kilpi, S. Karlsson, A. Zabalegui. Non-pharmacological interventions as a best practice strategy in people with dementia living in nursing homes. A systematic review. Eur Geriatr Med 2015; 6 (2): 134-150. Indice Impacto (SCI): 0.733 (2014).Cuartil y area (SCI): Q4 (46/50) GERIATRICS & GERONTOLOGY (2014).Google Scholar:  Indice h5: 15   Mediana índice h5 : 23

·         Zabalegui  A,  Hamers J, Karlsson S, Leino-Kilpi H,  Renom-Guiteras A, Saks  K, Soto M, Sutcliffe  C, Cabrera E. Best practices interventions to improve quality of care of people with dementia living at home. A literature review. Patient Educ Couns. 2014: 95; 175-184. Indice Impacto (SCI): 2.199 (2014 Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) Q2 (57/162) - PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH Google Scholar:  Indice h5: 50 Mediana índice h5 : 67

·         de Mauleon, A., Sourdet, S., Renom-Guiteras, A., Gillette-Guyonnet, S., Leino-Kilpi, H., Karlsson, S., ... & RightTimePlaceCare Consortium. Associated factors with antipsychotic use in long-term institutional care in eight European countries: results from the RightTimePlaceCare study. J Am Med Dir Assoc. 2014;15(11):812-8. doi: 10.1016/j.jamda.2014.06.015. Indice Impacto (SCI): 4.939 (2014). Cuartil y area (SCI): Q1 (10/110) Q1 (5/50) - GERIATRICS & GERONTOLOGY 

·         Hallberg, IR., Cabrera, E., Jolley, D., Raamat, K., Renom-Guiteras, A., Verbeek, H., Soto, ME., Stolt, M., Karlsson, S. RightTimePlaceCare Consortium. Professional care providers in dementia care in eight European countries; their training and involvement in early dementia stage and in home care. Dementia (London). 2016 Sep; 15(5):931-57 pii: 1471301214548520..htpp://dem.sagepub.com/content/early/2014/09/02/1471301214548520. Indice Impacto (SCI): 0.911 (2014) . Cuartil y area (SCI): Q3 (22/32) - GERONTOLOGY-  Google Scholar:  Indice h5: 17 Mediana índice h5 : 24

·         Valkeappa K, Klemetti S, Cabrera E  Cano S, Charalambous A, Copanitsanou P, Ingadottir B, Istomina N, Johansson A, Katajisto J,  Lemonidou C,  Papastavrou E, Sigurdardottir A,  Sourtzi P,  Unosson M,  Zabalegui A,  Leino-Kilpi H. Knowledge expectations of surgical orthopaedic patients: an European survey.  Int J Nurs Pract. 2014 Dec;20(6):597-607. doi: 10.1111/ijn.12189. Epub 2013 Oct 11. IF: 0.88. Indice Impacto (SCI): 0.599  (2014) Cuartil y area (SCI): Q4 (90/110) - NURSING  Google Scholar:  Indice h5: 22 Mediana índice h5 : 29.

·         Beerens HC, Sutcliffe C, Renom-Guiteras A, Soto ME, Suhonen R, Zabalegui A, Bökberg C, Saks K, Hamers JP; RightTimePlaceCare Consortium. Quality of Life and Quality of Care for People With Dementia Receiving Long Term Institutional Care or Professional Home Care: The European RightTimePlaceCare Study. J Am Med Dir Assoc (JAMDA) 2014 Jan;15(1):54-61. Indice Impacto (SCI): 4.939  (2014) Cuartil y area (SCI): Q1 (5/50) - GERIATRICS & GERONTOLOGY     

·         Klemetti, S., Leino-Kilpi, H., Cabrera, E., Copanitsanou, P., Ingadottir, B., Istomina, N., ... & Valkeapää, K. (2015). Difference Between Received and Expected Knowledge of Patients Undergoing Knee or Hip Replacement in Seven European Countries. Clin Nurs Res, 2016 24(6), 624-643 DOI: 1054773814549992. Indice Impacto (SCI): 1.278  (2014)  Cuartil y area (SCI): Q2 (30/110) - NURSING  Google Scholar:  Indice h5: 15 Mediana índice h5 : 20

·         Afram, B.; Stephan, A.; Verbeek, H.; Bleijlevens M. H. C.; Suhonen, R.; Sutcliffe, C.; Raamat, K.;  Cabrera, E.; Soto, M. E.; Hallberg IR Meyer, G.; Hamers, J.P.H on behalf of the RightTimePlaceCare consortium. Reasons for the institutionalization of people with dementia: informal caregiver reports from eight European countries. . J Am Med Dir Assoc (JAMDA) 2014: 15:108-116. Indice Impacto (SCI): 4,939  (2014)  Cuartil y area (SCI): Q1 (5/50) - GERIATRICS & GERONTOLOGY . ISSN: 1322-7114.

·         Zabalegui A, Cabrera E, Navarro M, Cebria MI. Perceived social support and coping strategies in advanced cancer patients. J Res Nurs. 2013:18(5): pp. 409 - 420.

·         Verbeek H, Meyer G, Leino-Kilpi H, Zabalegui A, Hallberg IR, Saks K, Soto ME, Challis D, Sauerland D, Hamers JP; RightTimePlaceCare Consortium.  A European study investigating patterns of transition from home care towards institutional dementia care: the protocol of a RightTimePlaceCare study. BMC Public Health 2012 : Jan 23;12:68. doi: 10.1186/1471-2458-12-68. Indice Impacto (SCI): 2.264  (2014)  Cuartil y area (SCI): Q2 (53/162) - PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH  Google Scholar:  Indice h5: 68  Mediana índice h5 : 90

·         Solé Casals M, Chirveches Pérez E, Puioriol Juvanteny E, Niubé Puntí N, Chabrera Sanz C, Subirana Casacuberta M. Títol: Perfil y resultados del paciente frágil valorado por la enfermera de práctica avanzada en un Servicio de urgencias. Revista: Enfermería Clínica . Aceptado Any: 2017 Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):  SJR 0.22 (Q3 - Nursing).

·         Santos-Ruiz S, Rosell C, Chabrera C, Molina-Raya L, Cabrera E. Títol: Desarrollo de un nuevo modelo de Practicum, reto y oportunidad de formar en roles avanzados en el Grado de Enfermería. Revista: Index Enfermería. Aceptado Any: 2016 Índex d’impacte (SCI/SSCI): Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):  0.142 SJR. ISSN: 1699-048X.

·         Barco I, García-Fernández A, Chabrera C, Fraile M, Vallejo E, Lain JM, Deu J, González S, González C, Veloso E, Torres J, Torras M, Cirera L, Pessarrodona A, Giménez N, García-Font M. Títol: The appropriate axillary procedure after a positive sentinel node in breast cancer patients: the "Hôpital Tenon" score revisited. A two-institution study. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Clin Transl Oncol. 18(11):1098-1105 Any: 2016 Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.600 JCR ISSN: 1699-048X

·         Barco I, Chabrera C, García-Fernández A, Fraile M, González S, Canales L, Lain JM, González C, Vidal MC, Vallejo E, Deu J, Pessarrodona A, Giménez N, García Font M. Títol: Role of axillary ultrasound, magnetic resonance imaging, and ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy in the preoperative triage of breast cancer patients. Revista: Clin Transl Oncol. Acceptat. 2016 Nov 28. [Epub ahead of print] PMID: 27896640 Any: 2016 Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.600 JCR ISSN: 1699-048X.

·         Barco I, Chabrera C, García-Fernández A, Fraile M, Vidal M, González S, Lain JM, Reñé A, Canales L, Vallejo E, Deu J, Pessarrodona A, Giménez N, García-Font M. Títol: Magnetic resonance imaging in the preoperative setting for breast cancer patients with undetected additional disease. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Eur J Radiol. 85(10):1786-93 Any: 2016 Índex d’impacte (SCI/SSCI): 2.593 JCR ISSN: 0720-048X

·         García-Fernández A, Chabrera C, García-Font M, Giménez N, Barco I, Lain JM, González S, Torras M, Reñe A, González C, Veloso E, Pessarrodona A, Fraile M. Títol: Breast Cancer Patients Undergoing Sentinel Node Biopsy: Additional Axillary Tumor Burden as a Function of the Total Number of Excised Sentinel Nodes-A Multicenter Study Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Clin Breast Cancer. 15(6):490-7. Any: 2015 Índex d’impacte (SCI/SSCI): 2.107 JCR. ISSN: 1526-8209

·         Barco I, Chabrera C, García Font M, Gimenez N, Fraile M, Lain JM, Piqueras M, Vidal MC, Torras M, González S, Pessarrodona A, Barco J, Cassadó J, García Fernández A. Títol: Comparison of Screened and Nonscreened Breast Cancer Patients in Relation to Age: A 2-Institution Study. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Clin Breast Cancer. 15(6):482-9. Any: 2015 Índex d’impacte (SCI/SSCI): 2.107 JCR. ISSN: 1526-8209

·         García-Fernandez A, Lain JM, Chabrera C, Garcia-Font M, Fraile M, Barco I, Torras M, Rene A, Gonzalez S, Gonzalez C, Piqueras M, Veloso E, Cirera L, Pessarrodona A, Gimenez N. Títol: Comparative long-term study of a large series of patients with invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma. Loco-regional recurrence, metastasis and survival. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): The Breast Journal. 21(5):533-7. Any: 2015 Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.433 JCR. ISSN: 1524-4741.

·         Chabrera C, Areal J, Font A, Caro M, Bonet M, Zabalegui A. Títol: Versión española de la Satisfaction With Decision scale: adaptación transcultural, validez y fiabilidad. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Enfermería Clínica. 25(3):117-23. Any: 2015 Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte): SJR 0.22 (Q3 - Nursing).

·         Chabrera C, Zabalegui A, Bonet M, Caro M, Areal J, González JR, Font A. Títol: A Decision Aid to Support Informed Choices for Patients Recently Diagnosed With Prostate Cancer: A Randomized Controlled Trial. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Cancer Nursing. 38(3):E42-50. Any: 2015. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.931 JCR. ISSN: 0162-220X

·         Chabrera C, Font A, Caro M, Areal J, Zabalegui A. Títol: Developing a decision aid to support informed choices for newly diagnosed patients with localized prostate càncer. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Cancer Nursing. 38(1):E55-60. Any: 2015. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.931 JCR.  ISSN: 0162-220X

·         García-Fernández A, Chabrera C, García-Font M, Fraile M, Barco I, González S, Cirera L, Lain JM, González C, Veloso E, Codina L, Piqueras M, Pessarrodona A, Gimenez N. Títol: A study comparing two consecutive historical periods in breast cancer with a focus on surgical treatment, loco-regional recurrence, distant metastases and mortality. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Clinical and translational oncology. 15(6):482-9. Any: 2014 Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.600 JCR. ISSN: 1699-048X

·         García Fernández A, Chabrera C, García Font M, Fraile M, Lain JM, Gónzalez S, Barco I, González C, Torres J, Piqueras M, Cirera L, Veloso E, Pessarrodona A, Giménez N. Títol: Differential patterns of recurrence and specific survival between luminal A and luminal B breast cancer according to recent changes in the 2013 St Gallen immunohistochemical classification. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Clinical and translational oncology. 17(3):238-46. Any: 2014. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.600 JCR. ISSN: 1699-048X

·         García Fernández A, Chabrera C, García Font M, Fraile M, Lain JM, Gónzalez S, Corral C, Torras M, Torres J, Teixido M, Barco I, López R, Gónzalez C, Pessarrodona A, Giménez N. Títol: Mortality and recurrence patterns of breast cancer patients diagnosed under a screening programme versus comparable non-screened breast cancer patients from the same population: analytical survey from 2002 to 2012. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Tumor Biology. 35(3):1945-53. Any: 2014. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 2.840 JCR. ISSN: 1423-0380.

·         García Fernández A, Chabrera C, García Font M, Fraile M, Lain JM, Barco I, González C, Gónzalez S, Reñe A, Veloso E, Cassadó J, Pessarrodona A, Giménez N. Títol: Positive versus negative sentinel nodes in early breast cancer patients: axillary or loco-regional relapse and survival. A study spanning 2000-2012. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Breast. 22(5):902-7. Any: 2013. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 2.581 JCR. ISSN: 0960-9776.

·         García Fernández A, Chabrera C, García Font M, Fraile M, Gónzalez S, Barco I, González C, Cirera L, Veloso E, Lain JM, Pessarrodona A, Giménez N. Títol: Differential survival and recurrence patterns of patients operated for breast cancer according to the new immunohistochemical classification: analytical survey from 1997 to 2012. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Tumor Biology. 34(4): 2349-55. Any: 2013. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 2.840 JCR. ISSN: 1010-4283

·         García Fernández A, Giménez N, Fraile M, González S, Chabrera C, Torras M, González C, Salas A, Barco I, Cirera L, Cambra MJ, Veloso E, Pessarrodona A. Títol: Survival and clinicopathological characteristics of breast cancer patient according to different tumour subtypes as determined by hormone receptor and Her2 immunohistochemistry. a single institution survey spanning 1998 to 2010. Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Breast. 21(3):366-73. Any: 2012. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.967 JCR. ISSN: 1532-3080

·         Cabrera E, (coord), C. Chabrera, S.Santos, C.Rosell, M. Puyané. Diari del Cuidador. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Obra Social La Caixa. Depòsit Legal : B-16523- 2015.

·         Elena Martinez-Ramos, Carme Martín-Borràs, Jose Manuel Trujillo,… Serra-Paya N; Ana Gascón-catalán & SEDESTACTIV group. Prolonged sitting time: barriers, facilitators and views on chance among primary healthcare patients who are overweight or moderate obese. 2015 Plos One 10(6): e0125739. doi:10.1371/journal.pone.0125739

·         Carme Martín-Borràs, Maria Giné-Garriga, Elena Martínez,... & Serra-Paya N and SEDESTACTIV Study Group. Effectiveness of a Primary care-based intervention to Reduce Sitting Time in Overweight and Obese Patients (SEDESACTIV). A Randomized Controlled Trial. Rationale and study design. BMC Public Health 2014, 14:228

·         Pardo A, Mitjans A, Baranda L, Salamero M, McKenna J, Arteman A, Violan M. (2016). The transition of medical students to the residency: Effects on physical activity level and lifestyle-related behaviors. J Phys Act Health. 13(5):488-93. doi: 10.1123/jpah.2015-0256.

·         Pardo A, Violan M, Cabezas C, García J, Miñarro C, Rubinat M, Gonzalez A, Román-Viñas, B. (2014). Effectiveness of a Physical activity referral scheme on physical activity adherence in patients with cardiovascular risk factors. Apunt de Medicina de l’Esport. 49 (182): 37-44. 

·         Pardo A, McKenna J, Mitjans A, Camps B, Aranda-Garcia S, Garcia-Gil J, & Violan M. (2013). Physical Activity Level and Lifestyle-Related Risk Factors from Catalan Physicians. J Phys Act Health.11(5):922-9. doi: 10.1123/jpah.2012-0249.

·         Pardo A, Román-Viñas B, Ribas-Barba L, Roure E, Vallbona C, & Serra-Majem L. (2013). Health-enhancing physical activity and associated factors in a Spanish population. J Sci Med Sport.17(2):188-94. doi:10.1016/j.jsams.2013.04.002.

·         Lopez D, Pardo A, Salvador G, Gonzalez A, Román B, García J, Violán M, Cabezas C. (2012), Cumplimiento de la dieta mediterránea y nivel de actividad física de los usuarios de la web PAFES (Plan de Actividad Física, Deporte y Salud) Rev Esp Nutr Hum Diet. 16:123-9.

·         Pardo A., McKenna, J., Mitjans, A., Camps, B., & Violán, M. (2012). Physical activity level and lifestyle-related risk factors from Catalan physicians. Prev Med. 55(3): 256-257. doi:10.1016/j.ypmed.2012.06.025.

·         Sebio García R., Yáñez-Brage MI, Giménez-Moolhuyzen E., Salorio Riobo M., Lista Paz A., Borro Mate JM (2016). Preoperative exercise training prevents functional decline after lung resection surgery: a randomized single-blind controlled trial. Clin Rehab. Online published. Doi:https://doi.org/10.1177/0269215516684179

·         Sebio Garcia R, Yáñez-Brage MI, Giménez-Moolhuyzen E, Granger CL, Denehy L (2016). Functional and postoperative outcomes after preoperative exercise training in lung cancer patients: a systematic review and meta-analysis – Interac Cardiovasc Thorac Surg. 2016 Sep; 23 (3): 486-97

·         Sebio Garcia R, Yáñez-Brage, MI, Gimenez-Moolhuyzen E, Valenza MC, Reychler G, Cahalin LP; Impact of a pre-operative pulmonary rehabilitation program on functional performance in patients undergoing video-assisted thoracic surgery for lung cancer; Arch Bronconeumol. 2016; 52 (5): 231 – 2

·         Cillóniz C, Martin-Loeches I, García-Vidal C, San José A, Torres A. (Diciembre 2016). Microbial Etiology of Pneumonia: Epidemiology, Diagnosis and Resistance Patterns. Int J Mol Sci. 17(12). pii: E2120. doi: 10.3390/ijms17122120.

·         Cilloniz C, Ceccato A, San José A, Torres A. Clinical Management of Community Acquired Pneumonia in the Elderly Patient. Expert Rev Respir Med. 2016 Oct 3.

·         Evaluation of a Mother and Child Healthcare Blog and post-use satisfaction: A qualitative interview study. International Journal of Nursing. In press.

·         Almansa, R., Socias, L., Andaluz-Ojeda, D., Martín-Loeches, I., Bobillo, F., Blanco, J., Rico, L., Berezo, J. Á., Estella, Á., Sánchez-García, M., San José, C.A., Herrero, A., Justel, M., Roig, V., del Olmo, M., Rosich, S., Rodríguez, I., Disdier, C., Eiros, J., Ortiz de Lejarazu, R., Bermejo-Martin, J. F. (July 2012). Viral infection is associated to increased pro-inflammatory response in COPD. Viral inmunology 5:401. IF: 1.446.

·         Almansa, R., Socias L, Sánchez-García, M., Martín-Loeches, I., Del Olmo, M., Andaluz-Ojeda, D., Bobillo, F., Rico, L., Herrero, A., Roig, V., San José, C.A., Rosich, S., Barbado, J., Disdier, C., de Lejarazu, R.O., Gallegos, M.C., Fernández, V., Bermejo-Martin, J.F. (2012). Critical COPD respiratory illness is linked to increased transcriptomic activity of neutrophil proteases genes. BMC Res Notes 2;5(1):401.

.         San José Arribas, Alicia (2009). Enfermería en Inglaterra. Temperamentvm 9. Disponible en: http://www.index-f.com/temperamentum/tn9/t6972.php

 

ALTRES GRUPS DE RECERCA MULTICÈNTRICS AMB PARTICIPACIÓ DE PROFESSORS DE L’ESCST VINCULATS AL GRUP GRACIS


 

●La Marató TV3 2014. Avaluació d'una informació innovadora informativa, formació i suport social INFOSA-DEM a cuidadors principals de persones amb demència en els seus domicilis. Estudi experimental. Investigadora principal: Dra. Adelaida Zabalegui. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona - Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Investigadors: Dra. Esther Cabrera (Escola Superior de Ciències la Salut TecnoCampus-UPF), Ester Risco, Silvia Roura, Rosa Segarra, Esther Blat, Dra. Marta Navarro, Dra. Naiara Puy, Teresa Fusté (H. Clínic). Dotació econòmica: 133.751,25€

Tipus col·laboració: Elaboració del disseny, ajuda a la recollida de la mostra, suport metodològic

●RightTime Place Care (RTPC). "At the right time, at the right place for the right care - Improving health services for European citizens with dementia with special focus on development of best practice guidelines for the transition from ambulatory to long-term care facilities" Entitat finançadora: Comissió Europea. 7è Programa Marc Comissió Europea. Investigador / a principal : Dra. Gabriele Meyer University of Witten / Herdecke (Alemanya). Investigadors Principals a Espanya (partners): A. Zabalegui i E. Cabrera.

Tipus col·laboració: co-lideratge del projecte en Espanya. Seguiment de tesis doctorals vinculades al projecte. Difusió de resultats.

●Empowering Education of Patients with osteoarthritis Potenciant (apoderant) els pacients amb osteoartritis a través de l'educació. projecte europeu coordinat per Finlàndia. Investigador principal: Kirsi Johansson. Investigadors a Espanya: Dra. A. Zabalegui, Dra. E. Cabrera. Aquest estudi té com a objectiu millorar la qualitat dels pacients que se sotmeten a cirurgia ortopèdica causa de la seva osteoartritis, mitjançant l'educació sanitària. En la majoria dels casos són pacients majors als que la seva patologia (dolor, fatiga, incapacitat ..) els limita la qualitat de vida.

Tipus col·laboració: Seguiment del projecte a Espanya. Difusió dels resultats de les dades espanyoles.

 

GRUP DE RECERCA INFERMERA EN SIMULACIÓ DE CATALUNYA I ANDORRA (GRISCA)


Tipus col·laboració: compartir projectes en l’àmbit del grup de recerca i nodrir el Grup.

Línies i projectes de recerca actius vinculats al Grup:

 Projecte en actiu: “Adaptación transcultural y validación en español de la escala KidSim Team Performance scale – Escala de Evaluación de la Actuación del Equipo”. Investigador Principal: Dra. Encarna Rodríguez. Equip investigador: Dra. Carolina Chabrera, Sra. Mariona Farrés, Dra. Montse Virumbrales, Dr. Jordi Castillo i Dra. Marta Raurell.

Publicacions:

M. Raurell-Torredà. Gómez-Ibañez, grupo GRISCA (Grup Recerca en Simulació a Catalunya i Andorra). La simulación de alta fidelidad: ¿quién tiene el laboratorio más impactante? Enfermería Intensiva.2017;28(2):45-47.

Rodríguez E, Chabrera C, Farrés M, Castillo J, Virumbrales M, Raurell M. Validación escala KidSim Team Performance en escenarios de  simulación interdisciplinar. Comunicació oral. V Congrés Nacional de la Sociedad Española en Simulación y Seguridad del Paciente.30 de Març, 2017. Murcia.

Grup Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra (GRISCA). Document de posicionament. La simulación como metodología formativa y evaluativa en el Grado en Enfermería.Barcelona; 2016. ISBN: 978-84-617-6533-1