Finalitat

Acceptació per part del TecnoCampus  dels crèdits que, havent estat superats en uns estudis oficials, en el mateix TecnoCampus o en una altra Universitat, són incorporats als estudis del grau que s’està cursant.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat als nostres centres universitaris o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. Cal que l'assignatura objecte de reconeixement estigui superada.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants del TecnoCampus o persones que es vulguin matricular en un estudi de grau i hagin cursat i aprovat prèviament assignatures d’estudis de grau o màster.

Documentació que cal aportar

OBLIGATÒRIA:

  • Sol·licitud de reconeixement
  • Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
  • Document acreditatiu del pla d'estudis cursat i programa de les assignatures, degudament segellats pel centre corresponent, en què consti la branca de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica.
  • *Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari: Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315 o pagament amb visa a l’hora de lliurar la sol·licitud.
  • ·         o pagament amb visa a l’hora de lliurar la sol·licitud.

Termini per sol·licitar-ho

Estudiants de nou ingrés: En el moment de formalitzar la matrícula (màxim 20 de setembre), sens perjudici del que es prevegi per a les sol·licituds d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats.

Estudiants matriculats a un estudi de grau del Tecnocampus: des de l'inici de curs fins al 31 de maig.

Cost

Enguany és de 54,54€ (en cas de bonificacions consulta els documents). Els estudiants poden demanar el reconeixement de crèdits fins el 20 de setembre i se'ls aplicarà el descompte corresponent

Efectes econòmics del reconeixement: Els estudiants abonaran al Tecnocampus el percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Resposta que obtindrà

Notificació i incorporació de les assignatures reconegudes a l’expedient acadèmic.

Temps de resposta

Menys de 15 dies.

Responsable

Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Punt 8. Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

On adreçar-se

Punt d’Informació a l’Estudiant