Finalitat

Acceptació per part del TecnoCampus  dels crèdits que, havent estat superats en uns estudis oficials, en el mateix TecnoCampus o en una altra Universitat, són incorporats als estudis del grau que s’està cursant.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat als nostres centres universitaris o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. Cal que l'assignatura objecte de reconeixement estigui superada.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants del TecnoCampus o persones que es vulguin matricular en un estudi de grau i hagin cursat i aprovat prèviament assignatures d’estudis de grau o màster.

Documentació que cal aportar

OBLIGATÒRIA:

  • Sol·licitud de reconeixement
  • Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
  • Document acreditatiu del pla d'estudis cursat i programa de les assignatures, degudament segellats pel centre corresponent, en què consti la branca de coneixement de l'ensenyament i de les matèries de formació bàsica.
  • *Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de reconeixement al compte bancari: Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315 o pagament amb visa a l’hora de lliurar la sol·licitud.
  • ·         o pagament amb visa a l’hora de lliurar la sol·licitud.

Termini per sol·licitar-ho

Des de l'inici de curs fins al 31 de maig.
Els estudiants de nou ingrés, també de l'1 al 20 de setembre

Cost

Enguany és de 54,54€ (en cas de bonificacions consulta els documents).

Resposta que obtindrà

Notificació i incorporació de les assignatures reconegudes a l’expedient acadèmic.

Temps de resposta

Menys de 15 dies.

Responsable

Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Punt 8. Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

On adreçar-se

Punt d’Informació a l’Estudiant