Calendari convocatòria 2023-24

SICUE

El programa SICUE és un programa de mobilitat nacional que permet que un/a estudiant universitari/a realitzi part dels estudis a una universitat espanyola diferent a la seva, amb garanties de reconeixement acadèmic, aprofitament i adequació al seu perfil curricular.

Aquest programa només està disponible per a estudiants de l'Escola Superior Politècnica.

El termini per a presentar la sol·licitud pel curs 2023-24 és del 13 de febrer fins el 27de febrer de 2023.

Sol·licita la teva plaça aquí!

La durada de l'estada a la universitat de destinació serà, com a mínim, de mig curs i, com a màxim, d'un curs complet, amb els següents requisits:

 • Curs complet: mínim 45 crèdits matriculats*
 • Mig curs: mínim 24 crèdits matriculats*

* L'estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% podrà sol·licitar una disminució dels crèdits matriculats. 

* L'estudiant esportista d'alt nivell i rendiment, excepcionalment, podrà ampliar la durada de l'estada per a facilitar la possibilitat de canvi de destinació dins de les destinacions seleccionades i quedarà supeditada a la disponibilitat de places i a l'acceptació per part de la universitat de destinació.

 

Durant la mobilitat SICUE, és possible cursar tant les pràctiques com els Projectes Finals de Grau (TFG).

Els crèdits corresponents podran comptabilitzar entre els mínims establerts com requisits de la Convocatòria SICUE.

Les places adjudicades es publicaran el 3 d'abril del 2023.

 

Descarrega't la resolució de la Convocatòria 2023-24 aquí!

En cas de denegació de la sol·licitud, l'estudiant interessat/da podrà reclamar, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la resolució, en qualsevol d'aquests casos:

 • Que hi hagi un error a causa de la interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració del seu expedient acadèmic.
 • Que apareguin o s'aportin nous documents de valor essencial per a la resolució.
 • Que a la resolució s'hagin inclòs documents de validesa dubtosa.
 • Altres circumstàncies degudament justificades.

Com pots participar?

 • Estar matriculat en un grau de la UPF durant el curs 2022-23.
 • Cada plaça requereix estar cursant una titulació determinada; per tant, no és possible optar a una altra plaça que no sigui la dels estudis als quals s'està matriculat.
 • No haver obtingut una plaça SICUE en cursos anteriors per a la mateixa universitat de destinació.
 • No haver renunciat fora de termini i sense causa de força major degudament justificada a la convocatòria SICUE 2022-23.
 • Haver superat un mínim de 45 ECTS i estar-ne matriculat en 30 crèdits més.
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic calculada d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, tenint en compte les qualificacions al 30 de setembre de 2022.
 • En cas d'empat tindrà preferència l'estudiant que tingui menys crèdits suspesos i més crèdits superats, en aquest ordre.
 • Les places de mobilitat nacional són incompatibles amb les de mobilitat internacional per al mateix curs acadèmic. Per tant, la concessió final de la plaça SICUE està condicionada al fet que l'estudiant accepti la plaça dins dels terminis establerts i en el cas que tingui una plaça adjudicada per al mateix curs a la convocatòria ordinària de mobilitat internacional, hi renunciï.
 • Un estudiant no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en la mateixa universitat, ni més d'un en cada curs acadèmic.
 • Un cop adjudicada una plaça ha de ser acceptada pel beneficiari en els terminis establerts a la convocatòria. De no ser-ho s'entendrà que hi renúncia.
 • L'estudiant s'ha de matricular oficialment a la UPF durant el curs 2023-2024 i ha de complir amb els requisits i deures recollits en aquestes bases i en la normativa de mobilitat, en cas contrari se li retirarà la plaça concedida. També és responsabilitat de l'estudiant la realització dels tràmits necessaris per a la seva admissió definitiva a la universitat de destinació.
 • L'adjudicació de la plaça SICUE pot ser revocada en cas que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en l'ocultació o el falsejament de dades, o en cas que l'estada no es dugui a terme en els termes en què estava programada.
 • Els estudiants podran renunciar a les places obtingudes. Si les renúncies es produeixen fora del termini establert, quedaran exclosos de la possibilitat d'intercanvi SICUE durant un curs acadèmic i no podran participar a la següent convocatòria SICUE del curs 2024-25.
 • Si un estudiant que ha obtingut plaça no s'incorpora a l'intercanvi, sense haver presentat renúncia per causa de força major degudament justificada i dins del termini establert, serà penalitzat, quedant exclòs de la possiblitat d'intercanvi SICUE durant el curs següent.

Quines universitats ofereixen els meus estudis?

El llistat d'universitats disponibles dins del programa SICUE  pot variar fins el 31 de gener.

Ja tinc una plaça!

Si ets un dels estudiants dins el programa SICUE t'interessarà saber la següent informació. És important que tinguis en compte els punts que trobaràs a continuació. Per informació més detallada, i accés a la documentació necessària, consulta la Guia per l'estudiant dins del programa SICUE.

 

Abans de marxar

1. Informa de les dates d'inici i finalització de la teva estada

2. Prepara el teu acord d'estudis

3. Consulta informació sobre l'allotjament

4. Fes la matrícula de TecnoCampus

 

Un cop allà

1. Certificat d'arribada

2. Participa en les sessions d'acollida

3. Formalitza la teva estada i la matrícula

4. Canvis en l'acord d'estudis

5. Prorrogació d'estada

 

Abans de tornar

1. Certificat d'estada

2. Certificat de notes