Calendari convocatòria 2024-25

SICUE

El programa SICUE és un programa de mobilitat nacional que permet que un/a estudiant universitari/a realitzi part dels estudis a una universitat espanyola diferent a la seva, amb garanties de reconeixement acadèmic, aprofitament i adequació al seu perfil curricular.

Aquest programa només està disponible per a estudiants de: Departament de Tecnologia, Departament d'Industries Culturals i Departament de Salut.

El termini per a presentar la sol·licitud pel curs 2024-25 és del 19 de febrer fins el 4 de març 2024.

Sol·licita la teva plaça aquí!

La durada de l'estada a la universitat de destinació serà, com a mínim, de mig curs i, com a màxim, d'un curs complet, amb els següents requisits:

 • Curs complet: mínim 45 crèdits matriculats*
 • Mig curs: mínim 24 crèdits matriculats*

* L'estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% podrà sol·licitar una disminució dels crèdits matriculats. 

* L'estudiant esportista d'alt nivell i rendiment, excepcionalment, podrà ampliar la durada de l'estada per a facilitar la possibilitat de canvi de destinació dins de les destinacions seleccionades i quedarà supeditada a la disponibilitat de places i a l'acceptació per part de la universitat de destinació.

 

Durant la mobilitat SICUE, és possible cursar tant les pràctiques com els Projectes Finals de Grau (TFG).

Els crèdits corresponents podran comptabilitzar entre els mínims establerts com requisits de la Convocatòria SICUE.

Les places adjudicades es publicaran el 5 d'abril del 2024.

Descarrega't la resolució de la Convocatòria 2024-25 aquí!

En cas de denegació de la sol·licitud, l'estudiant interessat/da podrà reclamar, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la resolució, en qualsevol d'aquests casos:

 • Que hi hagi un error a causa de la interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració del seu expedient acadèmic.
 • Que apareguin o s'aportin nous documents de valor essencial per a la resolució.
 • Que a la resolució s'hagin inclòs documents de validesa dubtosa.
 • Altres circumstàncies degudament justificades.

Com pots participar?

 • Estar matriculat en un grau de la UPF durant el curs 2024-25.
 • Cada plaça requereix estar cursant una titulació determinada; per tant, no és possible optar a una altra plaça que no sigui la dels estudis als quals s'està matriculat.
 • No haver obtingut una plaça SICUE en cursos anteriors per a la mateixa universitat de destinació.
 • No haver renunciat fora de termini i sense causa de força major degudament justificada a la convocatòria SICUE 2024-25.
 • Haver superat un mínim de 60 ECTS i estar-ne matriculat en 30 crèdits més.
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic calculada d'acord amb l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, tenint en compte les qualificacions al 30 de setembre de 2024-25.
 • En cas d'empat tindrà preferència l'estudiant que tingui menys crèdits suspesos i més crèdits superats, en aquest ordre.
 • Les places de mobilitat nacional són incompatibles amb les de mobilitat internacional per al mateix curs acadèmic. Per tant, la concessió final de la plaça SICUE està condicionada al fet que l'estudiant accepti la plaça dins dels terminis establerts i en el cas que tingui una plaça adjudicada per al mateix curs a la convocatòria ordinària de mobilitat internacional, hi renunciï.
 • Un estudiant no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en la mateixa universitat, ni més d'un en cada curs acadèmic.
 • Un cop adjudicada una plaça ha de ser acceptada pel beneficiari en els terminis establerts a la convocatòria. De no ser-ho s'entendrà que hi renúncia.
 • L'estudiant s'ha de matricular oficialment a la UPF durant el curs 2024-2025 i ha de complir amb els requisits i deures recollits en aquestes bases i en la normativa de mobilitat, en cas contrari se li retirarà la plaça concedida. També és responsabilitat de l'estudiant la realització dels tràmits necessaris per a la seva admissió definitiva a la universitat de destinació.
 • L'adjudicació de la plaça SICUE pot ser revocada en cas que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en l'ocultació o el falsejament de dades, o en cas que l'estada no es dugui a terme en els termes en què estava programada.
 • Els estudiants podran renunciar a les places obtingudes. Si les renúncies es produeixen fora del termini establert, quedaran exclosos de la possibilitat d'intercanvi SICUE durant un curs acadèmic i no podran participar a la següent convocatòria SICUE del curs 2024-25.
 • Si un estudiant que ha obtingut plaça no s'incorpora a l'intercanvi, sense haver presentat renúncia per causa de força major degudament justificada i dins del termini establert, serà penalitzat, quedant exclòs de la possiblitat d'intercanvi SICUE durant el curs següent.

Quines universitats ofereixen els meus estudis?

El llistat d'universitats disponibles dins del programa SICUE  pot variar fins el 15 de febrer.

Ja tinc una plaça!

Si ets un dels estudiants dins el programa SICUE t'interessarà saber la següent informació. És important que tinguis en compte els punts que trobaràs a continuació. Per informació més detallada, i accés a la documentació necessària, consulta la Guia per l'estudiant dins del programa SICUE.

 • Abans de marxar

  1. Informa de les dates d'inici i finalització de la teva estada

  Fes-ho a través de SIGMA fins el 31 de MAIG.

  Pots veure com fer-ho seguint els passos d'aquest manual.

  2. Prepara el teu acord d'estudis

  Emplena una proposta i valida-la amb el teu coordinador acadèmic fins el 14 de JULIOL (si marxes el 1r semestre) o fins el 28 d'OCTUBRE (si marxes el 2n semestre).

  - Departament d'Empresa: Valeria Bernardo vbernardo@tecnocampus.cat

  - Departament de Tecnologia i Departament d'Industries Culturals: Josep Roure roure@tecnocampus.cat.

  - Departament de Salut: Gemma Garreta ggarreta@tecnocampus.cat.

  3. Consulta informació sobre l'allotjament

  Revisa si la universitat de destinació t'ofereix aquest servei.

  4. Fes la matrícula de TecnoCampus

  Es tracta de fer l'automatrícula com cada any. És important saber que no podràs gaudir de la plaça de mobilitat si no has formalitzat la matrícula a TecnoCampus.

 • Un cop allà

  1. Certificat d'arribada

  Emplena el formulari que trobaràs al final de la guia i fes-lo signar i segellar per la universitat de destinació.  Una vegada el tinguis, envia'ns-el per correu electrònic amb l'assumpte "certificat d'arribada - Cognoms, Nom", com a màxim, 30 dies després de la teva arribada a la universitat de destinació.

  2. Participa en les sessions d'acollida

  Això t'ajudarà a entendre el funcionament de la universitat, aprofitar millor els serveis que t'ofereixen i et permetrà conèixer altres estudiants d'intercanvi.

  La universitat de destinació t'informarà de quan tenen lloc aquestes sessions, que s'organitzen normalment una setmana abans de començar les classes.

  3. Formalitza la teva estada i la matrícula

  La universitat de destinació t'informarà d'aquelles gestions necessàries per a la teva estada.

  Hauràs d'enviar una còpia de la teva matrícula a l'Oficina de Relacions Internacionals.

  4. Canvis en l'acord d'estudis

  Emplena la nova proposta i envia-li al teu coordinador acadèmic; valida-la i informa a l'Oficina de Relacions Internacionals dels canvis, com a màxim, 30 dies després de l'arribada.

  5. Prorrogació d'estada

  Hauràs de sol·licitar-ho a la universitat de destinació. Si està d'acord ens has d'enviar, per correu, l'extensió signada abans de DESEMBRE.

 • Abans de tornar

  1. Certificat d'estada

  Emplena el següent formulari i fes-lo segellar per la universitat de destinació. Quan el tinguis, fes arribar el document a l'oficina de Relacions Internacionals, com a màxim, 30 dies després de la teva tornada al Tecnocampus i conserva una còpia per a tu.

  2. Certificat de notes

  T'has d'assegurar que la universitat de destinació ens faci arribar el document de qualificacions original per correu, com a màxim, 30 dies després de la teva tornada al Tecnocampus o el que t'hagi indicat la universitat de destinació. És responsabilitat de l'alumne estar pendent de l'arribada d'aquest document per tal de poder fer el reconeixement de la convalidació d'assignatures.

Tens algun dubte?