Funcionament de les convocatòries de mobilitat internacional

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, TecnoCampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades convalidables a través dels diversos programes d'intercanvi. A continuació destaquem els punts principals de la convocatòria. 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

  1. Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10.
  2. En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.

Les places s’assignaran per ordre de nota mitjana i el compliment dels requisits de cada plaça. El procediment d'adjudicació funciona de la següent manera:

  1. Sol·licita les teves preferències de destinació (fins a 3 opcions).
  2. Consulta online la pre-assignació de les places. En aquest moment podeu desistir de la vostra participació a la convocatòria, si ho creieu oportú. Les places que siguin alliberades s’assignaran de forma automàtica, tenint en compte la nota mitjana i l’ordre de preferència de l’estudiant.
  3. Consulta l’assignació provisional de places. Pots decidir entre acceptar o no acceptar (no acceptar implica que finalment no t'interessa marxar d'intercanvi).
  4. Si no has obtingut plaça, o estàs en situació de participació condicionada, podràs participar en el procés de reassignació (d'acord amb les places que hagin quedat vacants).
  5. Consulta l'assignació definitiva de places.

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2020 sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes. 

L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació de les regles següents:

  • Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi.
  • Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2020 sense causa de força major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de reassignació.

Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud:

a) Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2020 en un dels graus.

b) Tenir un mínim de 60 ECTS aprovats. 

c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa i la plaça en qüestió.

Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC

A través de SIGMA dins del període establert.

La teva sol·licitud

Tens fins el proper Diumenge 20 de Febrer a les 23:59h per acceptar la plaça a SIGMA.

Hi ha 3 opcions:

a) "Acceptar" la plaça a través del formulari de sol·licitud de l'aplicatiu online. Si acceptes se't concedeix definitivament la plaça.

b) "No acceptar" la plaça a través del formulari de sol·licitud de l'aplicatiu online. S'entén que renuncies a la plaça atorgada, però optes ales places vacants que quedin.

c) "Renunciar" s'entén que renuncies a la plaça atorgada i no podràs optar a les places vacants. (Renuncies també a la mobilitat)

Els estudiants que en el termini fixat no facin res, s'entendrà que renuncien a la mobilitat, tenint per tant, els efectes mencionats en l'apartat c).

- Llistat de sol·licituds admeses i excloses

Període d'al·legacions i esmenes: Si la teva sol·licitud ha estat EXCLOSA, tens fins el Dilluns 14 de Febrer a les 23:59h per enviar-nos per correu (rrii@tecnocampus.cat) la documentació necessària per a passar-la a ADMESA.

No s'acceptaran peticions fora de termini.

Tens fins el proper Dilluns 20 de Desembre a les 23:59h per acceptar la plaça a SIGMA.

Pots revisar com fer-ho aquí.

Hi ha 3 opcions:

a) "Acceptar" la plaça a través del formulari de sol·licitud de l'aplicatiu online. Si acceptes se't concedeix definitivament la plaça.

b) "No acceptar" la plaça a través del formulari de sol·licitud de l'aplicatiu online. S'entén que renuncies a la plaça atorgada, però optes a les places vacants de la Repesca.

c) "Renunciar" s'entén que renuncies a la plaça atorgada i no podràs optar a la Repesca. Renuncies també a la mobilitat del proper curs i per tant, aniràs directament a la Repesca.

Els estudiants que en el termini fixat no facin res, s'entendrà que renuncien a la mobilitat, tenint per tant, els efectes mencionats en l'apartat c).

 

Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses

A partir d'avui i fins el 13 de Desembre (23:59h) pots consultar la pre-assignació de places a SIGMA:

a) Si tens una plaça pre-assignada, el 15 de Desembre es publicarà el llistat provisional de places adjudicades i serà en aquell moment quan podràs acceptar, no acceptar o renunciar a la teva plaça.

b) Si no t'apareix cap universitat assignada, és perquè has quedat en llista d'espera. No cal que facis res. Passat el període de desistiments i en cas de que hi hagi places alliberades pels estudiants que desisteixin, encara tens opció a obtenir una plaça.

c) Si tens una plaça però vols abandonar el procés de participació, podràs renunciar totalment a la mobilitat fins el 13 de Desembre (23:59h) enviant-nos per correu el Document de renúncia. Si abandones ara el procés de participació a la convocatòria, no estaràs penalitzat/da per realitzar una mobilitat el proper curs. No s'acceptaran peticions fora de termini ni s'atendran fora d'aquest mitjà.

- Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses

Període d'al·legacions i esmenes: Si la teva sol·licitud ha estat EXCLOSA, tens fins el Dijous 9 de Desembre a les 9:00h per enviar-nos per correu (rrii@tecnocampus.cat) la documentació necessària per a passar-la a ADMESA.

No s'acceptaran peticions fora de termini.

Consulta les bases de la convocatòria 2022-23