Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca és l’òrgan de participació encarregat de definir l’activitat de recerca al Tecnocampus, la qual es desenvolupa a partir d’una actuació transversal que supera l’àmbit dels centres. 

La comissió de recerca està formada pels següents membres:  

Un president o presidenta de la Comissió, nomenat pel director o directora general entre el col·lectiu de PDI catedràtic o titular.  

 • Un investigador/a amb categoria de catedràtic i amb el reconeixement d’un sexenni viu de recerca, representant de cada centre, nomenat per la Junta de Govern de cada centre.  
 • Fins a un màxim de tres investigadors més amb categoria de catedràtic o titular, amb un sexenni de recerca viu reconegut, designats pel Director de Recerca a proposta de la Junta de Govern de cada centre.  
 • Secretaria. Exercirà de secretari o secretària de la Comissió una persona designada pel director o directora general. Són funcions del secretari o secretària de la Comissió: aixecar les actes de les sessions, custodiar-les, comunicar els acords i, quan escaigui, estendre certificats dels acords. Quan el secretari o secretària no sigui vocal de la comissió, tindrà dret a veu però no de vot.  

 

Són funcions de la Comissió de Recerca:  

a) Validació de les propostes elaborades pel president de la Comissió de recerca previ a ser elevades a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació.  

b) Proposar millores i iniciatives que impulsin l’activitat general de recerca de la institució.  

c) Totes aquelles que se li atribueixin en el pla de recerca.  

Presidència

La composició actual de la Comissió de Recerca és la següent:  

Sr. Josep Maria Raya Vilchez

Catedràtic d’universitat i Director de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus (ESCSET)

Vocals

Dr. Salvador Alepuz

Professor titular de l’ESUPT

Dra. Ester Bernadó Mansilla

Directora de l’ESUPT

Dra. Esther Cabrera

Catedràtica d’universitat

Dr. Marcos Faúndez Zanuy

Catedràtic d’universitat

Dr. Manuel Garnacho

Professor titular de l’ESCST, Director de l’ESCST

Dr. Manuel Gomis

Professor titular de l’ESCST

Dr. Aleksander Kucel

Professor titular de l’ESCSET

Dr. Daniel Torras

Professor titular de l’ESUPT

Secretària

Sra. Anna Gabriel

Cap del servei de projectes i suport a la recerca de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

Servei de suport a la recerca

Visió: 

Contribuir en la millora de la recerca i de la gestió dels projectes que es fan a la institució, oferint un servei de suport integral que simplifiqui els processos, acompanyi l’investigador i que garanteixi una execució òptima dels projectes des del punt de vista científic, tècnic, econòmic i administratiu.  

Missió: 

 • Facilitar la participació de la Fundació Tecnocampus en projectes europeus, nacionals o autonòmic, oferint suport integral en la planificació i gestió dels projectes concedits fins a la seva finalització.
 • Promoure la generació de coneixement a la Fundació Tecnocampus a través del suport als investigadors i grups de recerca, la promoció de l’activitat realitzada i l’assessorament i la gestió de la participació en programes de recerca. 

Cartera de serveis

 • Definir l’estratègia de participació en la gestió del finançament extern i captació de fons competitius.
 • Controlar el cicle complert de gestió dels projectes:
 • Identificar, buscar i difondre oportunitats de finançament.
 • Anàlisi i encaix d’oportunitats de finançament.
 • Suport en la preparació de propostes de projectes (perfil institucional, revisió pressupostos).
 • Gestió econòmica i seguiment dels projectes concedits. Interlocució amb entitats finançadores.
 • Aplicar els procediments interns per vetllar pel compliment de les normatives dels finançadors.
 • Tancament dels projectes (justificacions, auditories, requeriments i al·legacions).
 • Establir i gestionar xarxes de relació amb altres entitats, administracions públiques i stakeholders, actuant com a lobby.
 • Informació, formació i assessorament a l’organització sobre la gestió de projectes.
 • Gestionar i dirigir els projectes transversals de la institució que li siguin encomanats.
 • Participar en la definició de la política de recerca de la Fundació Tecnocampus.
 • Exercir la secretaria de la Comissió de recerca.
 • Assessorar al personal investigador en els processos d’acreditació de la recerca i en la seva participació en programes de recerca, difonent les diferents convocatòries públiques.
 • Gestionar els contractes i convenis de col·laboració de l'àmbit de la recerca i la transferència de coneixement.
 • Donar suport als grups de recerca en la seva creació i reconeixement intern i suport en la seva gestió diària (altes/baixes dels seus membres, beques de recerca, gestió de les convocatòries anuals de finançament de l’activitat pròpia dels grups de recerca).
 • Gestionar els indicadors de l’activitat de recerca de la Fundació i realització d’informes tècnics i d’activitat del servei.

Eix d'actuació 1

Incrementar la captació de recursos competitius

Eix d'actuació 2

Augmentar la participació en projectes europeus

Eix d'actuació 3

Millorar la promoció de l'activitat de recerca

Eix d'actuació 4

Millorar l'atenció al personal investigador

Eix d'actuació 5

Enfortit el treball en xarxa i la relació amb els stakeholders

UBICACIÓ I CONTACTE

Servei de Projectes i Suport a la Recerca
Edifici Universitari TCM6 – Primera Planta

Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)

Telèfon: 93 757 46 12
recerca@tecnocampus.cat