El Campus Saludable és un projecte transversal del Tecnocampus, impulsat al 2016 per l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS) del Tecnocampus Mataró-Maresme (UPF) que té per objectiu promoure la salut de la comunitat universitària a través del disseny,desenvolupament i avaluació d’ estratègies que fomenten hàbits saludables dintre la comunitat universitària (estudiants i personal treballador).

Les iniciatives estan basades en la intersectorialitat, l’empoderament i la participació, l’equitat, la visió holística de la salut, així com la viabilitat i la sostenibilitat de les estratègies proposades. A partir del 2019 va afegir-se la perspectiva de Sostenible al projecte Campus Saludable.

El projecte s’emmarca dintre de les línies d’universitats promotores de la salut (Tsouros, 2001) i s'adhereix a la Xarxa d’Universitats Saludables de Catalunya (US.CAT):

  • Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
  • Fomentar la Investigació i la Docència en la Promoció de la Salut.
  • Afavorir l’ intercanvi d’experiències en Promoció de la salut.
  • Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.
  • Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora 
de salut.
  • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques 
de la Xarxa.
  • Potenciar la participació internacional.
  • Fomentar l’oferta de serveis i activitats dirigits a promocionar la salut de la Comunitat Universitària.

En l'àmbit organitzatiu, aquest projecte el lidera un equip transversal de PDI i s'organitza de la següent manera:Organigrama Campus Saludable.