INSCRIPCIÓ

English version

L'accés al màster universitari podrà ser:

Accés amb títol universitari oficial espanyol:

Pot sol·licitar plaça en un màster universitari qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial de grau o llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic. 

* Accés amb títol universitari de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES):

Pot sol·licitar plaça en un màster universitari qualsevol persona que tingui un títol universitari expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de màster universitari. Per poder accedir al Màster Universitari en Atenció a la Cronicitat i l’Envelliment és indispensable disposar de l’homologació del títol abans de la formalització de la matrícula.

* Accés amb un títol universitari aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES):

Pot sol·licitar plaça en un màster universitari qualsevol persona que tingui un títol universitari expedit per una institució d'educació superior fos de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de màster universitari. Per poder accedir al Màster Universitari en Atenció a la Cronicitat i l’Envelliment és indispensable disposar de l’homologació del títol abans de la formalització de la matrícula.

L'acceptació en un màster universitari no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar els ensenyaments de màster.

Data d'obertura:

Les sol·licituds d'informació es valoraran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobaràs a continuació:

Ronda

Data límit sol·licitud d'admissió

Data màxima resolució d'admissió

Data de reserva de plaça

1

16/12/2019

20/12/2019

fins 27/12/2019

2

13/01/2020

24/01/2020

fins 31/01/2020

3

03/02/2020

14/02/2020

fins 21/02/2020

      4 02/03/2020 13/03/2020 fins 20/03/2020
      5 16/03/2020 23/03/2020 fins 03/04/2020
6 14/04/2020 24/04/2020 fins 01/05/2020
7 04/05/2020 15/05/2020 fins 22/05/2020
8 25/05/2020 12/06/2020 fins 19/06/2020
9 22/06/2020 03/07/2020 fins 17/07/2020
10 06/07/2020 17/07/2020 fins 24/07/2020


Les sol·licituds d’admissió rebudes, una vegada finalitzada una ronda, es desplaçaran a la següent. Les rondes d’admissió estan subjectes a la disponibilitat de places. 

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR:

Registra’t

¿Ets estudiant de nou accés? ¿Ets estudiant del TecnoCampus?
 
Si no has estat estudiant del Tecnocampus o no has accedit mai a l'aplicació, REGISTRA'T per  poder  obtenir  el número d'identificació universitària (NIA) i la paraula de pas per poder accedir a l’aplicatiu de preinscripció.

 

Per accedir a l'aplicatiu necessites el teu número d'identificació universitària (NIA) i paraula de pas amb els que accedies normalment a TecnoCampus com a estudiant. En el supòsit que no ho recordis pots sol·licitar que te´ls facilitin fent un helpdesk

 

Si ja t'hi has registrat o ets estudiant del Tecnocampus, inicia directament el procés de PREINSCRIPCIÓ

Entra a l'aplicatiu de la sol·licitud

 1. Comprova que tens tots els documents necessaris abans d'accedir a l'aplicatiu en línia.
 2. Introdueix les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.
 3. Escaneja els documents necessaris personals i acadèmics i adjuntar-los a la sol·licitud. Els documents s'adjunten en format pdf, jpg, word (màxim 2 mb)
 4. Si vols, pots descarregar-te el comprovant de la sol•licitud d'admissió.

Un cop rebuda la teva sol·licitud entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució de les admissions es comunicarà via correu electrònic segons el calendari establert
________________________________________
A tenir en compte si ets estudiant internacional:

 • Et recomanem que, per facilitar tot el procés d'admissió, obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb la teva arribada i estada, realitzis la preinscripció el més aviat possible.
 • Recorda que de tota la documentació que hagis presentat escanejada caldrà presentar els originals en el moment de la matrícula.
 • Per sol·licitar l’admissió, no cal que tinguis el títol legalitzat fins el moment de la matrícula.

________________________________________

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció. La informació necessària per efectuar la preinscripció és la següent:

 1. Currículum vitaeMàxim 2 pàgines en format Word, PDF o similar. Format A4 o Carta
 2. Carta d’expectatives: Explicació de la motivació per a cursar aquest màster (Màxim 1 pàgina en format Word, PDF o similar. Format A4 o Carta).
 3. Fotocòpia del DNI o Passaport
 4. Fotocòpia del títol o resguard: Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.
 5. Fotocòpia del certificat acadèmic: Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
 6. Acreditació de coneixements d'anglès

La documentació de preinscripció s’ha d’adjuntar en el moment de fer la preinscripció online o presentar-se presencialment. No obstant, s’haurà de presentar la documentació original tal i com es requereix a continuació per formalitzar la matrícula oficialment.

Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça per un import de 600€. Aquest import només es retornarà en cas d'anul•lació o aplaçament del curs.

 • Si es realitza el pagament de la reserva de plaça (600€) fins el 30 de juny de 2020, s'aplicarà un descompte del 5% sobre la matrícula. 

En el procediment de selecció dels candidats (màx. 5 punts) s'aplicaran els següents criteris de valoració:

 • Carta de presentació (fins a 1,5 punts). La puntuació màxima respondrà a un candidat/a amb un interès evident personal i professional cap a la recerca aplicada a les malalties cròniques i amb la seva voluntat de realitzar una tesi doctoral en aquest àmbit de la salut. 
 • Expedient acadèmic (fins a 1 punt) de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen. 
 • Curriculum vitae (fins a 1 punt). Es valorarà la trajectòria professional del candidat i la seva experiència professional en l'àmbit de l’envelliment i les malalties cròniques.
 • Entrevista personal (fins a 1 punt). L'entrevista permetrà aclarir o perfilar aspectes del curriculum i discriminar estudiants amb expedients similars.
 • Acreditació del nivell B2 d'anglès (fins a 0,5 punts).
   

Lliura la documentació original

La teva admissió definitiva al màster està subjecta a la verificació de la documentació que has presentat. Per tant, hauràs de presentar la documentació original (o fotocòpies compulsades) de les còpies que havies presentat per la preinscripció. Si no presentes els originals, no et podràs matricular.

Prèviament a la matrícula, consulta si has de fer una tutoria amb la direcció del màster.

Gestió Acadèmica es posarà en contacte amb tu per informar-te sobre el lloc, data i els horaris d'entrega de la documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula. Si tens dubtes pots posar-te en contacte amb nosaltres a sgaformaciopermanent@tecnocampus.cat

Documentació necessària per matricular-se

 1. Títol universitari o resguard d'expedició: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada). Això ho hauràs de fer abans de formalitzar la matrícula al mes de juliol o setembre, directament a Gestió Acadèmica (admissions Màsters).
 2. Certificat acadèmic: original i fotocòpia (o fotocòpia degudament compulsada)
 3. DNI, passaport o NIE: original (o fotocòpia degudament compulsada)
 4. Bonificacions: si ets beneficiari d'algun tipus de bonificació de matrícula, has de presentar l'original i una còpia del document acreditatiu.
 5. Si la universitat d’origen és de fora de l’estat espanyol cal un certificat que ha d'omplir la universitat d'origen on consti que amb la titulació que aporta el candidat, podria accedir a estudis de màster al seu país d'origen.
 6. Fotografia carnet en paper o en formato digital (JPG o similar)
 7. Acreditació de coneixements d'espanyol o català: Nivell B1 del MCER o Diploma de nivell intermedi. S'eximirà d'aquest requisit als residents a Espanya i als quals provinguin d'estats en els quals una de tals llengües tingui la condició d'oficialitat.
 8. Imprés dades personals
 9. Cessió drets d´imatge
 10. Reglament internet
 11. Document autenticitat

Molt important: Informació sobre títols i certificats acadèmics no expedits per un estat membre de la Unió Europea.

Si el teu títol i el teu certificat acadèmic no estan expedits per un estat membre de la Unió Europea (o Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa), caldrà que facis tots els tràmits de legalització d'ambdós documents (Postil•la de la Haia). Aquest procés has de fer-lo al país on s'hagi expedit el títol i abans de sortir del país, ja que no és possible realitzar aquest tràmit a Barcelona. Pots ampliar informació en el següent enllaç.

És molt important que tinguis en compte que els títols i certificats acadèmics universitaris que no estiguin redactats en català, espanyol, francès, italià, portuguès o anglès hauran de ser traduïts al català o a l'espanyol per un traductor oficial.

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: