Finalitat

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris a TecnoCampus per a estudiants que en el curs acadèmic 2020-2021 iniciïn ensenyaments de màster universitari.

Important: per sol·licitar aquesta beca es obligatori tenir ingressos econòmics a Espanya.
 

Entitat convocant

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un estudi de màster universitari.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que acompleixin els requisits següents:
 
- Matricular-se per primera vegada a un curs íntegre d’uns estudis de màster universitari a TecnoCampus en el curs 2020/21. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per a complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.

- Sol·licitar la beca del MECD

- És obligatori tenir ingressos econòmics a Espanya

- No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la base 7.1 

Dotació econòmica

La dotació total del programa és de 8 beques de 2000€ cadascuna a descomptar de l´import total de la matrícula, tres per a cada màster universitari.

Documentació que cal aportar                            

- Formulari de sol·licitud

- Esborrany de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2019 i Declaració de Renda per a l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients.

- En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2018 expedit per l’Agència Tributària.

-Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2019 i 2018 en cas que els ingressos econòmics de la unitat familiar computable estiguin per sota del llindar 1.

- Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al salari mínim interprofessional.

- Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència en data recent.

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.

- Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’hagin cursat els estudis que donen accés al màster oficial, en el que consti la nota mitjana d’expedient sobre 10.
 

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2020-21: El termini de presentació de les sol·licituds i documentació s´ha prorrogat fins el dia 15 de juliol, a les 14 hores.

Estat convocatòria

1a Edició Programa Beques Impulsa Màsters curs 2020-21: Tancat

Procediment de sol·licitud:

Presencialment: Hauran de presentar la sol·licitud de beca segons el model normalitzat que es podran  descarregar a la nostra pàgina web, més la documentació indicada.

Per consultes pots adreçar-te a través del següent correu electrònic: jfernandez@tecnocampus.cat

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Es publicarà utilitzant el número del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant. Addicionalment a la citada publicació, podrà ser informada directament als sol·licitants de la beca.

Temps de resposta

En el termini d´un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Normativa i documentació de referència

Bases de la 1era Edició de Beques sobre la matrícula dels estudis de màster universitari a TecnoCampus.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURS 2020-2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA 2020-2021: Pots consultar la resolució en el següent enllaç.