BEQUES ACA 2017/2018

Estudiants  matriculats en el curs acadèmic 2017-2018 us comuniquem que en data d’avui, 6 de juny de 2018, s’ha publicat al DOGC número 7636,  la RESOLUCIÓ EMC/1069/2018 de 14 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a estudiants universitaris a centres adscrits (ACA 2017/2018).

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juny fins el 6 de juliol del 2018 i trobareu la informació al nostre web http://agaur.gencat.cat/ca/inici/.

 

Finalitat

Aquests ajuts tenen com a objectiu compensar parcialment l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d’estudis oficials de grau.

Entitat convocant

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat convoca cada curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants universitaris de grau. En resten exclosos els alumnes d’estudis de màster, postgrau, cursos d’especialització i títols propis reconeguts per les universitat. Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics detallats en la convocatòria.

Resten excloses d'aquesta convocatòria l'alumnat que:
- Procedeixi de la via d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
- Tingui alguna titulació universitària (o altres estudis equivalents), excepte quan es tracti de primer cicle i quan es cursi una titulació de segon cicle.
- Hagi superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i al qual només li resti pendent, a l'inici del curs objecte de la convocatòria, el projecte de fi de carrera.

Documentació que cal aportar

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets detallats a la convocatoria.

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2017-18: el termini de presentació de les sol·licituds és el següent: Inici 07/06/2018 i finalització 06/07/2018.

Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç.

On adreçar-se

Us indiquem que, com a novetat en relació a les edicions anteriors, les sol·licituds s'hauran de presentar EXCLUSIVAMENT per mitjans telemàtics i els signants s'han d'autenticar per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds s´emplenaran per via electrònica a través de Trámits gencat de la seue corporativa de la Generalitat de Cataluny, a la següent adreça: Tràmits.

El formulari només es podrà signar digitalment i,  pels que no tingueu jasignatura digital, el certificat IdCat és l’opció més fàcil i ràpida (IdCAT Certificat). Però s’ha de tenir en compta que els estrangers han d’anar físicament a sol.licitar aquest certificat, no el poden fer per la pàgina web. El requisit per poder fer-ho pel web és tenir targeta sanitària.

Esta información es importante para que, en el caso de no disponer de ella, puede hacer los trámites de obtención de su firma electrónica con anticipación suficiente para poder tramitar dentro de plazo la solicitud de su beca ACA.

 

Com pots consultar l’estat de la teva beca

En general, les actuacions d’aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web.

Temps de resposta

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria. 

Com presentar un recurs

  • Termini: Un mes a partir de la publicació de la resolució.
  • On adreçar-se: Els estudiants han de fer arribar una instància amb les dades personals, dades de la resolució i la justificació del recurs,  per correu certicat o  personalment a l'AGAUR ó a algunes de les  Oficines de registre d'entrada i sortida de documents

 

Normativa i documentació de referència

Normativa Beques ACA.