BEQUES ACA 2019/2020

Per estudiants matriculats en el curs acadèmic 2019-2020.

El 12 de març de 2020  es va publicar al DOGC número 8083, la RESOLUCIÓ EMC/667/2020 de 3 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a estudiants universitaris matriculats a centres adscrits.

Finalitat

Aquests ajuts tenen com a objectiu compensar parcialment l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d’estudis oficials de grau.

Entitat convocant

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat convoca cada curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants universitaris de grau. En resten exclosos els alumnes d’estudis de màster, postgrau, cursos d’especialització i títols propis reconeguts per les universitat. Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics detallats en la convocatòria.

Resten excloses d'aquesta convocatòria l'alumnat que:
- Procedeixi de la via d'accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
- Tingui alguna titulació universitària (o altres estudis equivalents), excepte quan es tracti de primer cicle i quan es cursi una titulació de segon cicle.
- Hagi superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d'estudis corresponent i al qual només li resti pendent, a l'inici del curs objecte de la convocatòria, el projecte de fi de carrera.

Documentació que cal aportar

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets detallats a la convocatoria.

Termini de presentació de les sol·licituds

Convocatòria curs 2019-20: Es pot presentar la sol·licitud de la Beca ACA fins el dia 2 de juliol de 2020.

Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç.

 

On adreçar-se

  • Les sol·licituds s’han de presentar EXCLUSIVAMENT per mitjans telemàtics
  • És imprescindible que t’autentiquis mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb els criteris establerts per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Pots consultar els sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya en aquests enllaç
  • En cas que no disposis de cap (el DNI-e p.e. serveix), el més ràpid i fàcil és l’idCat Mòbil(és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet). És molt fàcil de sol·licitar (només cal tenir el DNI actualitzat i la targeta sanitària) i d’utilitzar posteriorment.
  • En el cas de no tenir DNI no es pot tramitar aquest certificat per internet i s’ha d’anar presencialment a algun dels seus registres (Entitats de Registre idCAT).

Aquesta informació és important per tal que, en el cas de no disposar-ne, podeu fer els tràmits d’obtenció de la vostra signatura electrònica amb anticipació suficient per poder tramitar dins de termini la sol·licitud de la vostra beca ACA.

 

Com pots consultar l’estat de la teva beca

En general, les actuacions d’aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web.

Temps de resposta

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria. 

Com presentar un recurs

  • Termini: Un mes a partir de la publicació de la resolució.
  • On adreçar-se: Els estudiants han de fer arribar una instància amb les dades personals, dades de la resolució i la justificació del recurs,  per correu certicat o  personalment a l'AGAUR ó a algunes de les  Oficines de registre d'entrada i sortida de documents

 

Normativa i documentació de referència

Normativa Beques ACA.