Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants al màster universitari i postgraus impartits per l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus Mataró-Maresme mitjançant una beca pròpia destinada al finançament de la matrícula del curs 2019/20. 

Entitat convocant

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsarització de l’entitat FecunMed.

Qui ho pot sol·licitar 

Poden sol·licitar aquestes beques les persones que s’hagin matriculat en els estudis indicats de l’ESCST i que compleixin els requisits. Resultaran beneficiàries de les beques els estudiants matriculats en el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment o en un dels estudis de postgrau de l’ESCST amb més alta valoració i que compleixin els requisits i obligacions.

Documentació que cal aportar

- Imprès normalitzat de sol∙licitud de la beca: model de sol·licitud de les bases.

‐ Documentació per tal de valorar altres aspectes (certificat de vida laboral, acreditació del nivell d’anglès).

La comissió podrà sol∙licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini sol·licitud convocatòria

Data màxima sol∙licitud: Pendent. 

Estat convocatòria

Convocatòria 2019-2020: Pendent.

 Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç. Pendent

On adreçar-se

- Online: e-Secretaria 

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució serà notificada a través de la pàgina web.

Consulta la resolució: Pendent

 

Temps de resposta

 Data comunicació resolució : Pendent