Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment i de postgraus de l´ESCST mitjançant sis beques destinades al finançament de la matrícula del curs 2019/2020. 

Entitat convocant

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsarització de l’entitat FecunMed.

Qui ho pot sol·licitar 

Poden sol·licitar aquestes beques els estudiants que s’hagin matriculat en el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment o en algun dels postgraus de l´ESCST.

 

Documentació que cal aportar

- Imprès normalitzat de sol∙licitud de la beca: model de sol·licitud de les bases.

- Imprés de matrícula

‐ Documentació per tal de valorar altres aspectes (certificat de vida laboral,  document acreditatiu en cas  d´experiència professional assistencial dins algun dels centres covneniats amb l´ESCST i expedient acadèmic dels estudis anteriors).

La comissió podrà sol∙licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini sol·licitud convocatòria

Data màxima sol∙licitud pel Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment: 30 d´octubre de 2019.

Data màxima sol∙licitud pels postgraus de l´ESCST: 15 de gener de 2020.

Estat convocatòria

Convocatòria 2019-2020: Oberta.

 Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç

On adreçar-se

- Online: e-Secretaria 

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució serà notificada a través de la pàgina web.

Aquí pots consultar la Resolució beca Màster.

 

Temps de resposta

 Data comunicació resolució beca Màster : 30 de novembre de 2019

 Data comunicació resolució beca postgraus : 30 de gener de 2020