SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Manual

Processos

ACREDITACIÓ

Tot i que la titulació encara no ha entrat en cap procés d'acreditació, aquest Màster prové de la re-verificació d'un Màster que estava acreditat (veure resolució d'acreditació aquí).

SEGUIMENT

Darrer informe de Seguiment de Centre - Curs 2017/2018

L'históric dels informes de seguiment es poden consultar en aquest enllaç

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament

Accés als estudis

Objectius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida
Nombre de places ofertes
Criteris de selecció
Informació sobre preinscripció i admissió

Matrícula

Període i procediment de matriculació
Sessions d'acollida i de tutorització

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Màster
Durada mínima dels estudis i crèdits ETCS
Estructura del pla d'estudis


Planificació operativa del curs      

 

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

 

Espais virtuals de comunicació
Biblioteca
Material recomanat a l'estudiant

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Treball Final del Màster

Guia del TFM

Enllaç a la taula de dades i indicadors

       

ORGANITZAT PER:

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: