Presentació

L'OMS (Organització Mundial de la Salut) considera la salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social, no solament l’absència d’afeccions o malalties”, per aquest motiu des de fa dues dècades comença a manifestar-se en tot el mon la necessitat de fer recerca en biomecànica i biomedicina. Els coneixements derivats de la biomecànica son fonamentals per els professionals de la salut.

La investigació biomèdica i biomecànica forma part d’un conjunt d’especialitats científiques, tècniques i de ciències socials amb la característica comuna d’un elevat impacte social i amb un payback a la societat no menyspreable.

Per aconseguir bons resultats la biomecànica necessita d’un bon coneixement de l’estructura del sistema muscle-esquelètic i les seves propietats mecàniques, doncs la biomecànica es la mecànica aplicada a la biologia, que ens permet entendre el funcionament dels organismes.

L’objectiu d’aquest grup es realitzar investigació i desenvolupament en biomecànica aplicada i tecnologia mèdica. Utilitzat les últimes innovacions en tècniques d’anàlisis del moviment, la seva interpretació i la seva correlació amb l’alteració funcional del malalt. Tècniques indispensables per ajudar a una millor presa de decisions per part dels professionals garantint una millor qualitat de vida d’aquests malalts.

Les línies de coneixement específic en aquesta àrea de biomedicina, biomecànica, bioenginyeria és una de les línies de formació estratègica de futur a curt plaç, per això GREBITECH es vol posicionar en aquest àmbit d’investigació a nivell Europeu.
 

Equip Investigador

Coordinador: Carles Paul
Membres: Dr. José Luis Parreño, Dra. Marisa Cabrera, David Minguillón, Pablo Genovese, Lou Justiniano, Javi Moreno, José Luis Cervantes

Temes i línies d'interès 

1. Millora del disseny de pròtesis en l’àmbit pediàtric.
2. Implementació d’últimes tecnologies en el àmbit de la valoració funcional
3. Implementació de la representació 3D per facilitar la interpretació per part dels especialistes
4. Disseny de protocols clínics per facilitar la interpretació de les dades cinemàtiques i cinètiques per part de la comunitat mèdica
5. Disseny d’aplicacions TIC per implementar els paràmetres biomecànics en el historial clínic
6. Dissenys de videojocs aportant un biofeedback al malalt i informació objectiva de la evolució de la patologia
Millora del disseny de pròtesis, traumatologia, rehabilitació i neurologia.

Alguns aspectes de la medicina relacionada amb les aplicacions biomèdiques continuen ancorades en el passat, utilitzant eines purament objectives i qualitatives alhora de valorar l’efectivitat dels protocols mèdics. Pretenem aplicar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per obtenir paràmetres quantitatius i mesurables que donin suport tècnic als professionals de la salut assolint un millor grau d’eficiència en el diagnòstic. Millorant d’aquesta manera els serveis sanitaris als ciutadans i ciutadanes. 

Malalties degeneratives


Les malalties degeneratives per patologies mucle-esquelétics avui dia son una font d’absentisme laboral, com a conseqüència que la població europea esta envellint amb patologies que limiten la seva autonomia. Es el nostre interès desenvolupar projectes de recerca que donin com a resultat una millora en el diagnòstic i tractament de les malalties degeneratives.

Realitat virtual i rehabilitació

La utilització dels sistemes computeritzats s’ha convertit en una eina que ens permet una avaluació objectiva de la biomecànica del pacient. Utilitzant sistemes de captura tridimensional del moviment (MoCap) ens permet efectura anàlisis cinemàtics i dinàmics. 
 

Publicacions

Articles publicats

1. Propuesta de un Método Directo para la Evaluación de Riesgo por Movimientos Repetitivos. Revista Formación de Seguridad Laboral, Enero-Febrero 2011.
2. “JobLAB: herramienta para la evaluación del riesgo por movimientos repetitivos en el puesto de trabajo”. Xavier Alaman, José Luis Parreño. Revista Formación de Seguridad Laboral, Enero-Febrero 2008.
3. “Herramienta de valoración objetiva para la ergonomía: Evaluación descriptiva de las capacidades físicas funcionales en trabajadores con patología dorsolumbar” Cerda, E.; Parreño, J.L.; Querolt, J.; Mañosa, R. 3rd Internacional Conference on Ocupacional Risk Prevention, ORP2006. Sevilla.
4. Miguella J, Cabrera M (1997) “Amputaciones Congénitas a nivel del antebrazo. Revisión de 28 casos” Rev Ortop Traumatol (41), 411-415.
5. Dra. Marisa Cabrera. Amputaciones del miembro superior en los ninos. Hospital Universitario de Sant Joan de Deu. Barcelona. Adelante 03. Protesica pag 12-15.

Ponències

Aportaciones de la biomecánica en la tele-rehabilitación (Proyecto HIPERMED: HIgh PERformance TeleMEDicine platform). Celtic-Plus Event, Heidelberg (Alemania), 29 y 30 de Marzo 2011.
Ponente en el 1st International Congress on Occupational Risk on Health Care Sector: Tecnología aplicada a la ergonomía. 28/30 de octubre de 2009. Madrid.
Participación en el “Master Universitario en Seguridad y Salud en el Trabajo” de la Universidad del País Vasco. Título oficial reconocido por OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales), que habilita para trabajar como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Bilbao, 29 de febrero de 2012.
Participación en el 10º Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales (Bilbao, 2012) con las presentaciónes "La Realidad Virtual en una Ergonomia Real" (de Carles Paul) y "Aplicación de la Electromiografía en los trastornos músculo-esqueléticos" (de José Luís Parreño).

Televisió

TV3- Soufian. El Nen que volia volar. Documental. 2 de gener de 2012
Documentos Tv "Ciborgs…muy humanos"