Properament actualitzarem la pàgina de Beques GRACIS Right Care amb la informació referent al curs 2024-2025

Beques Recerca GRACIS Right Care

Convocatòria curs 2023/2024

 Amb la col·laboració de de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Amb la col·laboració de:

                                                                                                  

 

 

 

Aquesta convocatòria té per objectiu promoure la recerca en estudiants graduats en Infermeria i Fisioteràpia del TecnoCampus en línies vinculades al Grup de Recerca en Atenció a la Cronicitat i Innovació en la Salut del Centre Universitari TecnoCampus, Universitat Pompeu Fabra. 

Amb aquesta finalitat es convoquen dues beques a la matrícula del Máster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment, mitjançant el procediment de concurrència, destinat als exestudiants del TecnoCampus amb millor rendiment acadèmic i una alta motivació, per a fer front al pagament del preu dels crèdits matriculats

 

Convoca el TecnoCampus amb la col·laboració de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 12.022 euros.

Per optar a les beques GRACIS RIGHT CARE les persones interessades hauran de complir amb els  següents requisits:

a.    Ser graduat o graduada del TecnoCampus, dels estudis de Infermeria o Fisioteràpia. 
b.    Comptar amb més de tres anys d’experiència laboral vinculada als àmbits de la fisioteràpia i/o infermeria. 
c.    No tenir relació laboral amb el TecnoCampus en el moment de sol·licitud de la beca.
d.    Haver obtingut l’admissió al màster pel que es sol·licita la beca.
e.    Matricular-se per primera vegada del tots els crèdits en el curs 2023/24 i en el curs 2024/25, seguint la programació del pla d'estudis del màster. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%

 

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de beca per correu electrònic, a l’adreça beques@tecnocampus.cat i adjuntar la documentació requerida en el punt 5. de les bases de la convocatòria. 

La documentació a presentar junt amb la sol·licitud de la beca és la següent:


a)    Carta de Motivació: Carta de motivació, on s’indiqui el perquè se sol·licita la Beca GRACIS/ Right Care i perquè considera  que és  un bon candidat o candidata per obtenir-la.
b)    Currículum Vitae, amb indicació de l’experiència laboral: institució on s’ha adquirit i descripció de les tasques realitzades. 
 

Només s'acceptarà la documentació lliurada dins els terminis establerts.

Gestió Acadèmica podrà demanar la documentació complementària que consideri necessària per aclarir la seva situació. 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació començarà al dia següent de la seva publicació i finalitzarà el 30 de novembre de 2023 a les 14 h. 

Convocatòria 2023/2024: Aquesta convocatòria estarà oberta fins el dia 30 de novembre de 2023, a les 14 h.

  • En el cas que existeixin sol·licituds que no reuneixin els requisits establerts a les bases, Gestió Acadèmica publicarà en aquest apartat de la web el llistat de requeriments a esmenar. Les persones interessades disposaran de tres dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest llistat, per a esmenar el defecte o adjuntar els documents preceptius. En cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva petició. 
  • La Comissió de valoració elaborarà un informe amb la proposta d'adjudicació de beques, que serà publicat en aquest apartat de la web. Contra aquest informe de valoració, les persones interessades podran interposar al·legacions en el termini de tres dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació.