Erasmus+ preveu la possibilitat que el personal  acadèmic (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) dugui a terme una experiència professional en un altre país.

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, Tecnocampus considera un factor rellevant la internacionalització com un element clau d’orientació a la qualitat; en conseqüència, es promou aquesta iniciativa a fi de desenvolupar models capaços de donar resposta a les noves expectatives.  

L'objecte d'aquesta convocatòria és, en el cas de PDI, la impartició de docència a una  entitat  d’educació superior en un altre país; en el cas de PAS, l’estada en formació en una entitat d’educació superior en un altre país participant en el Programa (els 28 estats membres de la Unió Europea, els 3 països integrants de l’Espai Econòmic Europeu —Islàndia, Liechtenstein i Noruega— així com Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Aquests ajuts tenen com a finalitat:

 • Donar suport a l’adquisició de competències i millorar el desenvolupament i la ocupabilitat del personal.
 • Millorar la competència en llengües estrangeres.
 • Augmentar la consciència i comprensió d’altres cultures i països, oferint l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals.
 • Incrementar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les institucions participants.
 • Reforçar les sinèrgies i transicions entre l’educació formal, no formal, formació professional, treball i emprenedoria.

La convocatòria s’adreça a tot el Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS) de TecnoCampus que compleixi els requisits següents:

 • Estar en possessió de la nacionalitat d'un país participant en el Programa 'Erasmus +' o de tercers països.
 • Estar en possessió d’un contracte laboral amb la Fundació TecnoCampus durant el curs 2019/20, tant en el moment de fer la sol·licitud com en el moment de realitzar la mobilitat.
 • Obtenir l’acceptació de la institució d’acollida on el personal realitzarà la seva estada. A aquests efectes, les institucions d’origen i acollida acordaran de forma prèvia a l’inici de la mobilitat, un Acord de Mobilitat on s’incloguin les activitats que realitzarà el treballador de Tecnocampus a la institució de destí.
 • En el cas del PDI, impartir docència dins d’un pla d’estudis oficials a Tecnocampus durant el curs acadèmic 2019/20.
 • En el cas del PAS, obtenir l’autorització del seu superior jeràrquic.
 • Obtenir la targeta sanitària europea per fer la mobilitat

Les estades objecte d'aquesta convocatòria es podran realitzar entre el període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

La durada de l'activitat serà d'un mínim de 2 i d'un màxim de 5 dies, més el període de viatge. A més, en el cas del Personal Docent i Investigador la impartició de docència que es realitzi haurà de ser de com a mínim de 8 hores lectives.

Les destinacions disponibles són aquelles amb les quals TecnoCampus té signat un Acord Erasmus vàlid per al curs 2018-19, que inclogui intercanvi de PDI i PAS per al departament i àrea als quals pertanyi la persona sol·licitant. Les destinacions disponibles es poden trobar en la següent pàgina web.

Excepcionalment, es podran sol·licitar destinacions diferents a les especificades en l'enllaç anterior. Tanmateix, en aquests casos caldrà que de forma prèvia a l'estada es signi un Acord Bilateral Erasmus amb la institució d'acollida que inclogui la mobilitat proposada.

Pel curs 2017-2018 es convoquen 11 ajuts de mobilitat en el marc del programa Erasmus+. 

L'ajut màxim que es po​drà obtenir per estada, serà el que resulti del càlcul de les seves despeses de desplaçament i manutenció, que es calcularà de la forma següent:

Desplaçament: Quantitat a percebre, en funció de la distància (en km.):

·         Entre 100 i 499 km: 180 €

·         Entre 500 i 1.999 km: 275 €

·         Entre 2.000 i 2.999 km: 360 €

·         Entre 3.000 i 3.999 km: 530 €

·         Entre 4.000 i 7.999 km: 820 €

·         Entre 8.000 i 19.999 km: 1.500 €

 

Per a calcular la distància en quilòmetres des del lloc de treball fins a la ciutat de destinació, s'utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea.

Manutenció: Costos directament relacionats amb l'estada dels participants durant l'activitat. Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat en el requadre): 

Quantitat diària a percebre, segons país de destinació:

Grup A

120€/dia

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Regne Unit, Suècia Liechtenstein, Luxemburg, Noruega

Grup B

105€/dia

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, España, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal

Grup C

90€/dia

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia

*Aquesta taula és susceptible de canvis per part del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). Dades actualitzades a data Juliol de 2019. 

Els ajuts de mobilitat per a la docència i la formació Erasmus+ són incompatibles amb altres ajuts de la Unió Europea, però permeten el cofinançament amb d'altres fons.

La persona beneficiària serà responsable de la tramitació i abonament, si escau, de les assegurances de malaltia, accidents i contingències comunes o qualsevol altre que s'exigeixi amb caràcter obligatori per la institució receptora.

LA BECA ERASMUS PREVEU FINANÇAMENT MÀXIM DE 5 DIES.​

S'estableix un segon període per a la presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria. Aquest període finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Per al PAS, la EU ha creat un cercador de Staff Weeks que et poden interessar. A banda d’aquesta web, disposem d’informació relativa a altres Staff Weeks que podria resultar del teu interès

Per tal de sol·licitar un ajut de mobilitat, caldrà seguir els següents passos:

 

1. Omplir la sol·licitud de mobilitat.

2. Presentar autorització signada del cap del departament en el cas del PAS o del/la cap d'estudis en el cas del PDI.

3. Presentar el document "Acord de Mobilitat" degudament omplert i signat per la institució d'acollida

*Aquesta documentació s'ha de lliurar al departament de Relacions Internacionals dins el termini establert.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds i sempre que no s’hagin exhaurit les beques disponibles i el pressupost de la convocatòria, s’admetran noves sol·licituds de mobilitat presentades fora del termini.

La presentació d'una sol·licitud en aquesta convocatòria comporta l'acceptació del sol·licitant de totes les condicions i obligacions establertes en aquestes bases.

Recordem que és obligatòria l'obtenció de la targeta sanitària europea per tal de realitzar la mobilitat.

Trobaràs tota la documentació fent click aquí