SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

L'Escola Superior Politècnica (ESUPT) aposta per la qualitat de la formació. L'any 2010, l'ESUPT va adoptar el compromís d'implantar un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) dins el marc del programa AUDIT amb l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).

El SGIQ és el conjunt de polítiques, processos i procediments requerits per planificar, executar, avaluar i millorar de forma continua l'estratègia de l'Escola en relació amb la docència.

El SGIQ dissenyat segueix les directrius recomanades per l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), basades en la millora contínua i la rendició de comptes dels resultats dels programes formatius. En el mes de desembre de 2011 va rebre una avaluació positiva tal com figura en el següent enllaç.

Durant els cursos 2019/2020 i 2020/2021 l'Escola està certificant el seu SGIQ. Atès que a TecnoCampus hi ha 3 escoles que comparteixen molts dels seus processos, el SGIQ es defineix en 2 àmbits: el SGIQ-Marc (recull els processos comuns a les 3 escoles) i el SGIQ-Escola (amb els processos específics de l'ESUPT). En aquest apartat es mostraran ambdós àmbits però, en aquest transitori, es mostrarà l'àmbit transversal (processos comuns) i l'àmbit general (transversals+específics) en espera de la definició del SGIQ-Escola.

 
 
Documentació del SGIQ-General (transversal+específic):
 
SGIQ: Manual (darrera revisió: març 2019)

SGIQ: Processos (darrera revisió: març 2019)

REVISIONS I PLANS DE MILLORA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Actuacions de millora a desenvolupar en el curs 2012/2013 (aprovades per la Comissió Docent el 7/11/2012)

Actuacions de millora a desenvolupar en el curs 2013/2014 (aprovades per la Comissió Docent el 6/11/2013)

Revisió i millora del sistema de gestió de qualitat de l'ESUPT i actuacions de millora a desenvolupar en el curs 2014/2015 (aprovades per la Comissió Docent el 26/11/2014)

Revisió del pla de millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) del curs 15/16 (pla de millora presentat a la Comissió de Docència i Qualitat del 25/5/2016)

Revisió del pla de millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) del curs 16/17 (pla de millora presentat a la Comissió de Docència i Qualitat del 25/1/2017)

Pla de millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) del curs 17/18 (aprovat per la Comissió de Docència i Qualitat el 21/2/2018)
 

INFORMES DE SEGUIMENT DE CENTRE

Els informes de seguiment de centre contenen els indicadors i les propostes de millora anuals de l'Escola en els àmbits d'accés, matrícula, informació pública, professorat, serveis de suport, recursos materials, rendiment acadèmic, satisfacció i inserció laboral.

Informe de seguiment del curs 2014/2015 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/5/2016)

Informe de seguiment del curs 2015/2016 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 25/1/2017)

Informe de seguiment del curs 2016/2017 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 21/2/2018)

Informe de seguiment del curs 2017/2018 (presentat i debatut a la Comissió de Docència i Qualitat de l'Escola el 13/3/2019)

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (només per a usuaris autoritzats)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk

 

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Pla d'acció tutorial 

Pla d'acollida
 

Contacte

Si voleu contactar amb nosaltres, escriviu a esupt@tecnocampus.cat