Àrea de Recerca d'Economia Social

Pretén conjuminar innovació, empresa i valors per poder contribuir, des de l’àmbit acadèmic, a la transformació productiva del país, tot incorporant l’estudi, el coneixement i la difusió de formes inclusives de gestió i relació empresarial. A les acaballes de la crisi, són moltes les veus que des del món acadèmic s’han alçat demanant una gestió empresarial i un desenvolupament econòmic més innovador i que tingui en compte els valors com a forma d’innovació econòmica.

  • Causes i variables que propicien el sorgiment i davallada d’empreses d’economia social: l’impacte de les crisis econòmiques, polítiques de desenvolupament...

  • Emprenedoria social: noves formes, sota preceptes ètics i inclusius, a l’hora d’emprendre: variables que expliquen aquesta opció.

  • Sostenibilitat d’empreses d’economia social: anàlisi financera, TIC, innovació, governança, RSC.

  • Història del Cooperativisme i de l’Economia Social.

  • Anàlisi comparat de qualsevol àmbit entre les empreses d’economia social i l’empresa capitalista clàssica.

  • Economia crítica: anàlisi i qüestionament de postulats actuals generalment