Normativa

Drets

 

  • Gaudir del període màxim d'estada que estableix la plaça sense possibilitat de prorrogar-la en qualsevol dels programes (Erasmus+ o conveni bilateral), amb caràcter general.

  • Gaudir de l'exempció de matrícula a la universitat de destinació. Algunes universitats, però, poden exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants o utilització de determinats materials o serveis en les mateixes condicions que els estudiants locals.

  • Optar als ajuts econòmics associats als diferents programes, segons les condicions i requisits que estableixin, que tenen per objecte contribuir a cobrir les despeses addicionals ocasionades per un període d'estudis a l'estranger.

  • Rebre informació i assessorament per part de TecnoCampus sobre les condicions pràctiques de l'estada a l'estranger (allotjament, assegurances o altres) i orientació acadèmica a través dels coordinadors de mobilitat dels estudis.

Deures

 

  • Matricular-se a TecnoCampus durant el curs 2014-15.

  • Realitzar i certificar un període d'estudi a l'estranger coordinat entre TecnoCampus i la universitat de destinació, d'un mínim de tres mesos i un màxim de dotze mesos (durant el període comprès entre l'1 de juliol del 2014 i el 30 de setembre del 2015).

  • Complir els tràmits requerits per les universitats de destinació que decidiran en última instància sobre la seva admissió definitiva. Aquests poden incloure la superació de les proves com ara TOEFL, IELTS o d'altres que estipuli la universitat d'acollida amb la puntuació demanada. És responsabilitat de l'estudiant complir amb aquests tràmits un cop atorgada la plaça.

  • Cursar i superar a la universitat de destinació la càrrega de crèdits acordada amb el coordinador acadèmic, incorporant-los a l'expedient d'acord amb la normativa vigent a fi de garantir l'aprofitament de l'estada.
  • Complir els tràmits i terminis que estableix TecnoCampus per a la gestió de la mobilitat i per al reconeixement acadèmic d'aquesta, així com amb la resta de normativa que li sigui aplicable.