Mobilitat per a PDI i PAS

Consulta les Bases de la convocatòria 2023-24

Erasmus+ preveu la possibilitat que el personal  acadèmic (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) dugui a terme una experiència professional en un altre país.

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, Tecnocampus considera un factor rellevant la internacionalització com un element clau d’orientació a la qualitat; en conseqüència, es promou aquesta iniciativa a fi de desenvolupar models capaços de donar resposta a les noves expectatives.  

L'objecte d'aquesta convocatòria és, en el cas de PDI, la impartició de docència a una  entitat  d’educació superior en un altre país; en el cas de PAS, l’estada en formació en una entitat d’educació superior en un altre país participant en el Programa (els 28 estats membres de la Unió Europea, els 3 països integrants de l’Espai Econòmic Europeu —Islàndia, Liechtenstein i Noruega— així com Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Aquests ajuts tenen com a finalitat:

 • Donar suport a l’adquisició de competències i millorar el desenvolupament i la ocupabilitat del personal.
 • Millorar la competència en llengües estrangeres.
 • Augmentar la consciència i comprensió d’altres cultures i països, oferint l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals.
 • Incrementar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les institucions participants.
 • Reforçar les sinèrgies i transicions entre l’educació formal, no formal, formació professional, treball i emprenedoria.

La convocatòria s’adreça a tot el Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS) de TecnoCampus que compleixi els requisits següents:

 • Estar en possessió de la nacionalitat d'un país participant en el Programa 'Erasmus +' o de tercers països.
 • Estar en possessió d’un contracte laboral amb la Fundació TecnoCampus durant el curs 2023/24, tant en el moment de fer la sol·licitud com en el moment de realitzar la mobilitat.
 • De forma prèvia a la realització de la sol·licitud, obtenir l’acceptació de la institució d’acollida on el personal realitzarà la seva estada. A aquests efectes, les institucions d’origen i acollida acordaran de forma prèvia a l’inici de la mobilitat, un Acord de Mobilitat on s’incloguin les activitats que realitzarà el treballador de Tecnocampus a la institució de destí.
 • En el cas del PDI, impartir docència dins d’un pla d’estudis oficials a Tecnocampus durant el curs acadèmic 2023/24.
 • En el cas del PAS, obtenir l’autorització del seu superior jeràrquic.
 • Obtenir la targeta sanitària europea per fer la mobilitat

Les estades objecte d'aquesta convocatòria es podran realitzar entre el període comprès entre l'aprovació de les bases de la convocatòria i el 30 de maig de 2024.

La durada de l'activitat serà d'un mínim de 2 i d'un màxim de 5 dies, més el període de viatge. A més, en el cas del Personal Docent i Investigador la impartició de docència que es realitzi haurà de ser de com a mínim de 8 hores lectives per setmana o període inferior a 4 hores lectives quan a la mobilitat docent s'inclogui també un període de formació.

Les destinacions disponibles són aquelles amb les quals TecnoCampus té signat un Acord Erasmus vàlid per al curs 2022-23, que inclogui intercanvi de PDI i PAS per al departament i àrea als quals pertanyi la persona sol·licitant. Les destinacions disponibles es poden trobar en la següent pàgina web.

Excepcionalment, es podran sol·licitar destinacions diferents a les especificades en l'enllaç anterior. Tanmateix, en aquests casos caldrà que de forma prèvia a l'estada es signi un Acord Bilateral Erasmus amb la institució d'acollida que inclogui la mobilitat proposada

En cap cas una mateixa persona podrà gaudir de dues beques en la mateixa convocatòria.

Pel curs 2023-2024 es convoquen 6 ajuts de mobilitat en el marc del programa Erasmus+.

L'ajut màxim que es po​drà obtenir per estada, serà el que resulti del càlcul de les seves despeses de desplaçament i manutenció, que es calcularà de la forma següent:

Desplaçament: Quantitat a percebre, en funció de la distància (en km.):

 • Entre 10 i 99 km: 23 €
 • Entre 100 i 499 km: 180 €
 • Entre 500 i 1.999 km: 275 €
 • Entre 2.000 i 2.999 km: 360 €
 • Entre 3.000 i 3.999 km: 530 €
 • Entre 4.000 i 7.999 km: 820 €
 • Entre 8.000 o més: 1.500 €

Per a calcular la distància en quilòmetres des del lloc de treball fins a la ciutat de destinació, s'utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea.

Manutenció*: Costos directament relacionats amb l'estada dels participants durant l'activitat. Les quantitats dependran del país de destinació:

 • Grup 1 (120 €/dia): Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Suècia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega
 • Grup 2 (105 €/dia): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal
 • Grup 3 (90 €/dia): Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia

*Aquesta informació és susceptible de canvis per part del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). Dades actualitzades a data octubre de 2022. 

Els ajuts de mobilitat per a la docència i la formació Erasmus+ són incompatibles amb altres ajuts de la Unió Europea, però permeten el cofinançament amb d'altres fons.

La persona beneficiària serà responsable de la tramitació i abonament, si escau, de les assegurances de malaltia, accidents i contingències comunes o qualsevol altre que s'exigeixi amb caràcter obligatori per la institució receptora.

LA BECA ERASMUS PREVEU FINANÇAMENT MÀXIM DE 5 DIES.​

El termini per a la presentació de sol·licituds dins la present convocatòria serà des de l'inici de la seva publicació i fins a esgotar el pressupost.

Per al PAS, la EU ha creat un cercador de Staff Weeks que et poden interessar. A banda d’aquesta web, disposem d’informació relativa a altres Staff Weeks que podria resultar del teu interès.

Per tal de sol·licitar un ajut de mobilitat, caldrà seguir els següents passos:

 1. Omplir la sol·licitud de mobilitat.
 2. Presentar autorització signada del cap del departament en el cas del PAS o del/la cap d'estudis en el cas del PDI.
 3. Presentar el document "Acord de Mobilitat" degudament omplert i signat per la institució d'acollida.
 4. Lliurar la documentació anterior signada i autoritzada a l'ofinicia de RRII.

*Aquesta documentació, que trobaràs a la part inferior de la pàgina, s'ha de lliurar al departament de Relacions Internacionals dins el termini establert.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds i sempre que no s’hagin exhaurit les beques disponibles i el pressupost de la convocatòria, s’admetran noves sol·licituds de mobilitat presentades fora del termini.

La presentació d'una sol·licitud en aquesta convocatòria comporta l'acceptació del sol·licitant de totes les condicions i obligacions establertes en aquestes bases.

Trobaràs tota la documentació fent click aquí

Tens algun dubte?