Òrgans de govern

Junta de Direcció

És l'òrgan que, a nivell del propi centre, exerceix les màximes funcions acadèmiques de normativa interna, control de gestió i expressió de la posició i aspiracions de l'Escola. Hi són representats el professorat i l'estudiantat.

Comissió de Govern

És l'òrgan amb representació de la Direcció del Tecnocampus que aprova normatives, reglaments, pressupostos i altres propostes.

Comissió Docent

És l'òrgan delegat pel Claustre que vetlla pel funcionament dels ensenyaments del centre. Aquesta és la Comissió responsable de gestionar, coordinar i fer el seguiment del sistema de gestió de qualitat de les titulacions del Centre. Té també representació de l'estudiantat.

Claustre

És un òrgan consultiu i per fomentar el debat constituït per tot el professorat de l'escola i una representació dels estudiants de cada titulació.

Els òrgans de govern unipersonals de l’ESUPT són:

Direcció: Ester Bernadó 
Proposa i executa el model de gestió dels recursos humans i materials per tal d’aconseguir els objectius docents, de servei Universitat-Empresa i de servei a la Societat. Dóna compte de la seva gestió a la Comissió de Govern.

El Director/a és nomenat pel Rector de la UPF a proposta del Claustre de l'escola, cada 4 anys.

Cap d'estudis: Montserrat Rabassa i Jou

Vetlla pel correcte desenvolupament de la vida acadèmica, l’atenció personalitzada a l’estudiantat, el projecte lúdic-cultural i el campus virtual. És escollit pel Director/a.

Coordinadors/es d’Estudis
Són els responsables dels estudis assignats.
Coordinador d'estudis de Mitjans Audiovisuals: Maddalena Fedele
Coordinador d'estudis de Tecnologies de la Informació i Comunicació: Alfons Palacios
Coordinador d'estudis d'Enginyeries Industrials: Julián Horrillo
Coordinador estudis d'Aplicacions interactives i videojocs: Adso Fernández

 

El Director/a, Cap d'Estudis i Coordinadors/es d’Estudis formen la Junta de Direcció.


 

Memòria Acadèmica


Memòria acadèmica del curs 2014-2015
Memòria acadèmica del curs 2013-2014

Memòria acadèmica del curs 2012-2013

Memòria acadèmica del curs 2011-2012

Memòria acadèmica del curs 2010-2011

Memòria acadèmica del curs 2009-2010 

Indicadors

Clica aquí per accedir al Llibre de Dades de la UPC
Clica aquí per accedir a la Web d'Indicadors Docents de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya