Òrgans de govern

 

Comissió de Govern

És l'òrgan amb representació de la Direcció del Tecnocampus que aprova normatives, reglaments, pressupostos i altres propostes.

Junta de Direcció

És l'òrgan que, a nivell del propi centre, exerceix les màximes funcions acadèmiques de normativa interna, control de gestió i expressió de la posició i aspiracions de l'Escola. Hi són representats el professorat i l'estudiantat.

Comissió Docent

És l'òrgan delegat pel Claustre que vetlla pel funcionament dels ensenyaments del centre. Aquesta és la Comissió responsable de gestionar, coordinar i fer el seguiment del sistema de gestió de qualitat de les titulacions del Centre. Té també representació de l'estudiantat.

Claustre

És un òrgan consultiu i per fomentar el debat constituït per tot el professorat de l'escola i una representació dels estudiants de cada titulació.

Els òrgans de govern unipersonals de l’ESUPT són:

Direcció: Ester Bernadó 
Proposa i executa el model de gestió dels recursos humans i materials per tal d’aconseguir els objectius docents, de servei Universitat-Empresa i de servei a la Societat. Dóna compte de la seva gestió a la Comissió de Govern.

El Director/a és nomenat pel Rector de la UPF a proposta del Claustre de l'escola, cada 4 anys.

Cap d'estudis: Montserrat Rabassa

Vetlla pel correcte desenvolupament de la vida acadèmica, l’atenció personalitzada a l’estudiantat, el projecte lúdic-cultural i el campus virtual. És escollit pel Director/a.

Coordinadors/es d’Estudis
Són els responsables dels estudis assignats.
Coordinadors d'estudis de Mitjans Audiovisuals: Rafael Suárez i Jordi Roquer
Coordinador d'estudis de Tecnologies de la Informació i Comunicació: Alfons Palacios
Coordinador d'estudis d'Enginyeries Industrials: Julián Horrillo
Coordinador estudis d'Aplicacions Interactives i Videojocs: Adso Fernández

 

El Director/a, Cap d'Estudis i Coordinadors/es d’Estudis formen la Junta de Direcció.


 

Memòria Acadèmica

          Memòria acadèmica del curs 2018-2019

          Memòria acadèmica del curs 2017-2018

          Memòria acadèmica del curs 2016-2017

          Memòria acadèmica del curs 2015-2016

          Memòria acadèmica del curs 2014-2015

          Memòria acadèmica del curs 2013-2014

         

Indicadors  

Clica aquí per accedir a la Web d'Indicadors Docents de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya