SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

SEGUIMENT DE LA TITULACIÓ

Darrer Informe de Seguiment de Centre - Curs 2017/2018

Es poden consultar els informes de seguiment anteriors en el següent enllaç

 

ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ

Per a aquesta titulació encara no s'ha emés cap informe d'acreditació.

 

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament

Accés als estudis 

Objectius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida

Nombre de places ofertes (consulteu taula al final de la pàgina)
Demanda global i en primera opció (consulteu taula al final de la pàgina)
Vies d'accés
Nota de tall (consulteu taula al final de la pàgina)
Assignatures o proves especials que possibiliten la millora de la nota d'accés
Informació sobre preinscipció i admissió
Normativa de trasllats

Matrícula

Període i procediment de matriculació
Sessions d'acollida i de tutorització

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Grau
Durada mínima dels estudis i crèdits ETCS

Estructura del pla d'estudis


Planificació operativa del curs               

 

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

         

Seguiment modalitat semipresencial
Espais virtuals de comunicació

Biblioteca
Instal·lacions esportives

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Pràctiques externes/professionals

Objectius
Normativa general
Definició sobre si son obligatòries o optatives
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques

Programes de mobilitat

Objectius
Normativa general
Avançament d'institucions amb convenis signats

Treball Final de Grau

Normativa i marc general (enfocament, tipologia...)

   

Enllaç a la taula de dades i indicadors