Història i presentació

L'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT) és un centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’Escola recull l'experiència de la Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), que va estar adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant més de 30 anys.

A l’any 2009 l’EUPMt es va unificar amb l’Escola Universitària del Maresme (EUM) que fou creada pel Consell Comarcal del Maresme, constituint els dos centres la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. A banda de la unió jurídica, també es va fer efectiu el trasllat d’ambdós centres a les noves instal·lacions que l’Ajuntament de la ciutat havia disposat per al parc Científic i de la Innovació Tecnocampus, pensat per acollir els centres universitaris i empreses innovadores d’alt valor afegit que, conjuntament, configuren un model híbrid entre el món productiu i la universitat, amb la finalitat última de contribuir a la generació de riquesa en el territori. L’any 2010 la Fundació Tecnocampus va crear un tercer centre, l’Escola Superior de Ciències de la Salut, en règim d’adscripció a la UPF i integrada en al Parc Tecnocampus.

En el curs 2014/15 l’EUPMt va iniciar l’adscripció a la UPF, amb el desplegament dels plans d’estudis de la UPF i la desadscripció progressiva de la UPC, moment en el qual va canviar la seva denominació a l’actual Escola Superior Politècnica del Tecnocampus (ESUPT). Per uniformitzar les denominacions, l’EUM va passar a dir-se Escola de Ciències Socials i de l’Empresa – Tecnocampus (ESCSET). S’assolia així una major homogeneïtzació en les estructures de govern, gestió i funcionament dels tres centres.

El govern de la Fundació correspon a un Patronat estructurat en una triple hèlix: 1) representació de l'administració pública (Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del Maresme; 2) representació de la Universitat d'adscripció; i 3) representació de l'entorn social i empresarial (patronals, sindicats, empreses del Parc i membres del Senat del Tecnocampus). El Patronat es dóna suport i s’assessora mitjançant un òrgan consultiu, el Senat, format per grups d'interès i integrat per empresaris, professorat, personal de gestió, estudiants i representants sèniors de la societat civil.

Oferta formativa

L’Escola imparteix actualment sis graus en l’àmbit de les tecnologies, les enginyeries industrials, els audiovisuals i els videojocs, un doble grau i dues simultaneïtats:

 • -          Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • -          Grau en Enginyeria Mecànica
 • -          Grau en Enginyeria en Organització Industrial
 • -          Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació
 • -          Grau en Mitjans Audiovisuals
 • -          Grau en Disseny i Producció de Videojocs
 • -          Doble Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació/ Disseny i Producció de Videojocs
 • -          Simultaneïtat d’estudis en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica
 • -          Simultaneïtat d’estudis en Grau en Mitjans Audiovisuals / Grau en Disseny i Producció de Videojocs

A més de les titulacions oficials, l’Escola ofereix programes de formació contínua estructurats en diplomes de postgrau o màster no oficials:

 • -          Postgrau en guió i direcció d’actors
 • -          Màster en Indústria 4.0 (títol propi de la Universitat Oberta de Catalunya)

 

Trets diferenciadors de l’oferta formativa

L’oferta formativa de l’ESUPT es caracteritza per presentar un alt component tecnològic en tots els seus graus, més enllà dels graus vinculats amb les enginyeries. El grau en mitjans audiovisuals i el grau en disseny i producció de videojocs són graus vinculats a la branca de ciències socials però amb un fort component tecnològic. Aquests graus estan també caracteritzats per una elevada multidisciplinarietat que els fa singulars. El grau en disseny i producció de videojocs es caracteritza per formar professionals dissenyadors i productors de videojocs, amb una elevada preparació en la programació de videojocs i en l’art dels videojocs. Els nostres graduats de videojocs estan preparats per a integrar-se en la indústria de videojocs en una diversitat de perfils professionals i posteriorment especialitzar-se si l’entorn laboral així ho requereix. Són així mateix professionals que poden integrar-se eficaçment en equips de treball multidisciplinaris, de manera anàloga als professionals dels audiovisuals.

La professionalització és un altre tret característic de l’oferta formativa, que es treballa des de múltiples aspectes: a) el disseny dels plans d’estudis enfocats als requisits del mercat laboral, b) la plantilla de professorat mixta, formada per professors docents i investigadors permanents i professors actius en el món empresarial,  c) els consells assessors de grau, formats per referents del teixit empresarial, d) els fòrums del talent que s’organitzen per a posar en contacte estudiants i empreses, i e) les pràctiques en empresa, que malgrat no ser obligatòries, poden formar part del currículum acadèmic i així es fomenta des de cada titulació. Les xifres d’inserció laboral són molt satisfactòries i molt especialment, en les enginyeries.

L’emprenedoria forma part de l’ADN del Tecnocampus i de l’Escola. Tots els graus de l’ESUPT tenen crèdits obligatoris d’emprenedoria i empresa, la qual cosa fomenta la formació integral de les persones, no tant sols en aquells àmbits més tècnics vinculats amb la seva professió, sinó també en relació a la societat i el món empresarial on els graduats s’inseriran com a professionals. En particular, l’emprenedoria és una competència molt valorada perquè dota als nostres graduats de la capacitat de crear empreses, així com per la capacitat intraemprenedora, que els dota d’una visió integral, amb capacitat creativa, d’orientació al client, d’iniciativa, proactivitat, etcètera.

La internacionalització és una de les apostes del centre, també compartida amb l’estratègia del Tecnocampus, canalitzada amb l’Oficina de Relacions Internacionals. Des de l’Escola es promou la mobilitat dels estudiants en centres amb convenis Sicue, Erasmus+ o d’altres convenis establerts d’arreu del món. També es fomenta la internacionalització a casa, facilitant que estudiants que arriben al Tecnocampus tinguin una oferta formativa de classes en anglès i castellà per a facilitar la seva integració.

La innovació i la qualitat docent està present a les aules, a partir de moltes iniciatives que duen a terme els professors, amb el suport de l’SQAI (Servei per a la Qualitat, Aprenentatge i Innovació Docent). Els espais físics innovadors, com l’InnoLab, el Business Lab o els laboratoris permeten flexibilitzar l’entorn classe i facilitar que es produeixin interaccions més directes, col·laboratives i enriquidores entre professors i alumnes.

Estudiants

El nombre d’estudiants del centre s’ha estabilitzat al voltant dels 1.300 estudiants, dels quals una mica menys de la meitat pertanyen al grau de mitjans audiovisuals. En el curs acadèmic 2018/19, la procedència dels estudiants de l’ESUPT és en un 39% del Maresme, un 27% del Barcelonès i la resta d’arreu de Catalunya. El percentatge de sol·licituds en primera preferència ha augmentat en els darrers anys, situant-se en alguns títols per sobre del 80% dels estudiants de grau que trien l’escola en primera opció.

Personal Docent i Investigador

El Personal Docent i Investigador està format per professorat permanent, amb dedicació completa al centre i per professorat associat, amb dedicació parcial que està coberta fonamentalment per professionals de diferents àmbits que aporten l’experiència professional a les aules. La combinació és una docència universitària rigorosa i ben arrelada en la fonamentació teòrica, a l’avantguarda del coneixement i a la vegada, professionalitzadora, ajustada a les necessitats del mercat laboral. La plantilla de professorat permanent ha augmentat en els darrers anys, atenent a la implantació de nous graus i a l’augment dels estudiants. La selecció de PDI s’ha realitzat amb convocatòries públiques i processos transparents, i amb els criteris d’exigència establerts per normativa UPF i pel conveni TecnoCampus.

 

Recerca

Les àrees de recerca del PDI s’agrupen en quatre grups de recerca reconeguts pel Tecnocampus:

 • - El Grup de Tractament del Senyat, liderat pel Dr. Faundez, és grup consolidat per l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)des del 2009. El seu àmbit de recerca és el reconeixement de patrons, amb èmfasi especial en el reconeixement biomètric de persones a partir de la cara, mans, veu, signatura online i empremta digital.
 •  
 • - El Grup SSIT (So, Silenci, Imatge i Tecnologia), liderar pel Dr. Torras, realitza la seva investigació al voltant del so i la tecnologia des de diverses perspectives teòriques i metodològiques. Té tres línies principals: el pensament i estètica del so i de la música, el context tecnològic d’enunciació i la música, so i comunicació mediàtica.
 •  
 • - El Grup en Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial (GRESIT) està liderat pel Dr. Alepuz. Realitza recerca bàsica sobre el model d’Indústria 4.0 amb una recerca aplicada  orientada a l’empresa, amb l’objectiu d’aconseguir una millor i més ràpida transferència dels avenços obtinguts en la transformació digital de l’empresa industrial en general, i en les tecnologies de la informació, la comunicació i la producció en particular.
 •  
 • - El Grup de recerca Narratives de la Resistència, liderat per la Dra. Barreiro, investiga els missatges, les representacions i les pràctiques mediàtiques de l’anomenada media life de la societat actual, per tal d’analitzar aquelles que responen als discursos hegemònics i també per destacar aquelles que s’hi oposen (les minories).

 

Qualitat

Des de la implantació dels graus en el marc de la nova ordenació dels ensenyamentsuniversitaris, la qualitat ha estat un dels objectius estratègics de l‘Escola, que s’ha traduït en la implementació d’un Sistema de GarantiaInterna de la Qualitat (SGIQ) i en una cultura de la qualitat entre la plantilla de PDI i PAS, basada en la sistematització de processos, l’avaluació i la millora contínua.   

 

Progressivament s’han anat desplegant els mecanismes necessaris per assegurar la sistematització dels processos derivats de la docència i els mecanismes per garantir una avaluació acurada i objectiva dels resultats (programa Docentia). En aquest sentit, cal destacar els informes de seguiment anuals, considerats una de les principals eines de la direcció per a la presa de decisions. Així mateix, els processos d’acreditació es consideren una bona oportunitat per a una reflexió aprofundida, amb l’avantatge de poder disposar d’una visió externa que avaluï els resultats sota una altra perspectiva. S’han establert diferents òrgans participatius per a vetllar per a la implantació de la qualitat i la seva avaluació, com és la comissió de docència i qualitat del centre.

 

Governança

La governança del centre està principalment estructurada en una direcció acadèmica, cap d’estudis i els coordinadors de titulació. La Direcció del centre és el màxim òrgan de govern unipersonal en l'àmbit acadèmic i la Comissió de Govern i la Junta de Direcció són els òrgans de govern col·legiats. El Claustreés l'òrgan de participació acadèmica que integra els membres de la comunitat universitària de l’ESUPT, així com els claustres per titulació, en l’àmbit de cadascun dels graus. Es disposa de Consells Assessors de titulacions formats per persones i entitats rellevants en els àmbits respectius. L'organització i el funcionament del centre es recullen en el reglament aprovat per la UPF.