PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT (SGIQ)

A continuació es detallen els processos del SGIQ, classificats segons els 6 estàndards que es fan servir en els processos d’acreditació de les titulacions universitàries:

 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu

E1.1. Definir la política i els objectius de qualitat en la docència i l'aprenentatge

E1.2 Programar i verificar un nou títol de grau

E1.3 Programar i verificar un nou títol de màster universitari

E1.4 Modificar un títol de grau

E1.5 Modificar un títol de màster universitari

E1.6 Fer el seguiment de les titulacions

E1.7 Acreditar els títols de grau i màster universitari

E1.8 Extingir o reverificar títols

E1.9 Gestionar l'accés, admissió i matrícula dels estudiants de Grau

E1.10 Gestionar l'accés, admissió i matrícula dels estudiants dels Màsters universitaris

E1.11 Gestionar la promoció dels estudis

E1.12 Programar, desenvolupar les titulacions i gestionar la docència

E1.13 Definir la política de responsabilitat social

E1.14 Definir la política de transparència

E1.15 Desenvolupar l'activitat docent

 

Estàndard 2. Pertinença de la informació pública

E2.1 Definir  la informació pública de les titulacions

 

Estàndard 3. Eficàcia del SGIQ

E3.1 Revisar i actualitzar el sistema de garantia interna de la qualitat de les titulacions

 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu

E4.1 Definir la política del Personal docent i investigador

E4.2 Actualitzar/acreditar el model d'avaluació del PDI

E4.3 Captar i seleccionar el Personal docent i investigador

E4.4 Gestionar la formació del Personal Docent i Investigador

E4.5 Gestionar l'avaluació docent del PDI

 

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

E5.1 Orientar a l’estudiant durant els estudis

E5.2 Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l'estudiant

E5.3 Gestionar les pràctiques externes

E5.4 Gestionar l’orientació professional

E5.5 Gestionar les activitats universitàries

E5.6 Definir la política del Personal d'administració i servei

E5.7 Captar i seleccionar el Personal d'administració i serveis -nou ingrés-

E5.8 Gestionar la sol·licitud de cobertura d'un lloc de treball per necessitats temporals

E5.9 Crear o modificar un lloc de treball

E5.10 Gestionar la formació del Personal d'administració i servei

E5.11 Avaluar les competències i objectius del PAS

E5.12 Realitzar anàlisis organitzatives

E5.13 Gestionar els recursos materials: béns, espais i equipaments

E5.14 Gestionar els serveis generals complementaris

E5.15 Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la informació de suport a la docència, aprenentatge, a la recerca i a la gestió

E5.16 Gestionar el TFG

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels  programes formatius

E6.1 Gestionar les incidències, les reclamacions i els suggeriments

E6.2 Gestionar l'enquesta de satisfacció dels professors

E6.3 Gestionar les enquestes dels estudiants de la satisfacció de la docència

 

Darrera revisió: Març 2019