• Nom: Grau en Enginyeria d'Organització Industrial
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tarda
 • Impartit per: Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Caràcter: Menció: Fabricació Intel·ligent en la indústria 4.0
 • Proxima edició: 2020-2021
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 5,000 (curs 2020-21)

El Grau en Enginyeria d’Organització Industrial de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus ha obtingut l’any 2018 la verificació favorable per part de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). La verificació és la valoració favorable del pla d’estudis per part de les agències avaluadores oficials.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

Per obtenir la Menció en Fabricació Intel·ligent en la indústria 4.0 del grau l'estudiant ha de cursar 28 crèdits optatius definits específicament per l'itinerari de la Indústria 4.0. Aquests crèdits es comptabilitzen dins dels 240 que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el grau.

 

Objectiu:

L'objectiu principal del títol és preparar professionals amb les competències, tant tècniques com de gestió empresarial, que els proporcionin les capacitats necessàries per ser capaços d'incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis, de promoure la millora contínua i la innovació de productes, i d'aplicar els models organitzatius, els serveis i els processos tecnològics més adequats a cada empresa.

En l'exercici de la seva professió, els futurs titulats podran:

 • Realitzar projectes i auditories de sistemes productius.
 • Implantar, mantenir i millorar el sistema logístic
 • Alinear el sistema de producció i d’organització amb l'estratègia de l'empresa.
 • Gestionar el sistema de qualitat, seguretat i medi ambient.
 • Gestionar recursos humans de l’empresa industrial i de serveis
 • Connectar les àrees funcionals de l'empresa (finançament, administració i màrqueting) al sistema de producció.
 • Dissenyar i mantenir el sistema de gestió integral, quadre de comandament etc.

 

ELS ESTUDIS D'ENGINYER EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL PERMETEN:

a) formar professionals capaços de concebre, organitzar i administrar empreses de producció i serveis, així com altres institucions en totes les seves àrees funcionals i dimensions: tècnica, organitzativa, financera i humana, amb una forta dimensió emprenedora i d'innovació.

b) facultar professionals competents per assessorar, projectar, fer funcionar, mantenir i millorar sistemes, estructures, instal·lacions, sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.

c) proporcionar una visió integral de la companyia, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització per conduir a les empreses cap a la millora contínua de la qualitat.

d) capacitar professionals per gestionar, avaluar i millorar sistemes d'informació basats en tecnologies de la informació i les telecomunicacions.

e) proporcionar bases sòlides en ciències, tecnologia, direcció d'operacions, producció i gestió d'empreses.

f) dotar els titulats d'una actitud proactiva i emprenedora que els faciliti expandir les empreses per a les que treballin amb noves línies de negoci o crear la seva pròpia empresa.

arees-contingut-grau-enginyeria-industrial-tecnocampus

PER QUÈ ESTUDIAR AQUEST GRAU?

 • 1
  Hub emprenedor

  Recursos com programes i xarxes a l’abast dels estudiants amb idees de negoci.

 • 2
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 3
  Idiomes integrats

  Classes en català, castellà i anglès integrades en diferents disciplines del grau.

 • 4
  Pràctiques professionals

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els seus coneixements en l’entorn real.

 • 5
  Itinerari d'intensificació

  Et podràs especialitzar en l'àmbit de la indústria 4.0.

 • 6
  Grups reduïts

  Tracte proper amb el professorat, que permet un seguiment personalitzat de l’estudiant.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

PERFIL D’INGRÉS

L'alumne que vulgui accedir a cursar aquests estudis ha de disposar d'una bona base de matemàtiques, física, així com una aptitud per a la tecnologia i capacitat per l'esforç.

Els estudiants que vagin a cursar els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i han de tenir interès i entusiasme pel món de la indústria i les seves múltiples aplicacions. Aquests estudis són adequats per a alumnes que hagin demostrat en els estudis previs que els han donat accés (Batxiller, Cicles Formatius ...) una bona capacitat de raonament matemàtic, així com d'abstracció i resolució de problemes. També és recomanable que tinguin facilitat per a la conceptualització espacial, la utilització d'eines informàtiques i suficients coneixements d'anglès.

És important que els estudiants que vagin a cursar el Grau en Enginyeria en Organització Industrial manifestin interès per l’organització i gestió de les empreses. Els estudiants també han de tenir inquietuds respecte als problemes socials i mediambientals, i ser conscients del vertiginós ritme al que avança en aquests moments la ciència i la tecnologia, i les múltiples interconnexions que hi ha entre totes dues. Per tant és recomanable que tinguin des del començament dels estudis una raonable capacitat d'adaptació als canvis, gust per treballar en ambients multidisciplinaris i, per descomptat, una gran motivació.

 

COMPÈTENCIES ADQUIRIDES

Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context internacional i de realitzar tasques de direcció i gestió en l'empresa.

Veure competències completes

 

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de conèixer els diferents espais on es cursaran els estudis iniciats. També s’ organitzen cursos d’anivellament i seminaris.

SORTIDES PROFESSIONALS

L’enginyer d’organització industrial és el professional adient per les empreses del sector industrial i de serveis que requereixen directius amb una àmplia formació tècnica. La seva formació dual, com a tècnic i com a gestor, li permet tenir una visió global de l’empresa i del seu entorn, imprescindible per millorar els resultats de les empreses de qualsevol sector.

Funcions:

 • Direcció d’Operacions,
 • Gestió de Projectes,
 • Administració i Gestió d’Empreses,
 • Política Industrial i Gestió de la Innovació,
 • Consultoria i Gestió del Coneixement.