• Nom: Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14 h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSE)
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Idiomes: Català, castellà i anglès

Per accedir al Grau en Turisme de l’ESCSET cal fer-ho a través de la doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure/Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. Un cop superats 30 ECTS, l’estudiant de la doble titulació pot sol·licitar cursar el Grau en Turisme i Gestió del Lleure completant únicament els crèdits necessaris per a l’obtenció d’aquest títol.

Pots veure quines assignatures cal per accedir al Grau en Turisme al segon curs al seguent document.

Pots trobar més informació sobre la Doble titulació en Turisme i Administració d’Empreses a la següent pàgina.

El Grau en Turisme i Gestió del Lleure de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2016 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.


 

Presentació

Els estudis s’estructuren en quatre anys en els quals cada any hi ha tres trimestres, i inclouen matèries de formació bàsica (60 ECTS), obligatòries (120 ECTS), optatives (20 ECTS), pràctiques externes (20 ECTS) i treball final de grau (20 ECTS). Les assignatures s'ordenen en 5 matèries:Llengua estrangera, Fonaments de turisme i productes turístics, Gestió de l'empresa turística, Màrquting turístic i Gestió de l'oci.


Objectius

L’objectiu general de la doble titulació és formar professionals amb amplis coneixements de gestió empresarial, enfocats cap a l’especialització en el sector turístic i que els permetin també capacitar-se per liderar de manera eficient la creació d’empreses.
 

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les habilitats següents:
 
-    Capacitat de redacció i expressió.
-    Tenir un determinat nivell en almenys una llengua estrangera.
-    Capacitat per a les relacions personals.
-    Interès per l'entorn i sensibilitat pel medi ambient.

Competències específiques

 • Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.
 • Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores
 • Analitzar les principals estructures politicoadministratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques
 • Convertir un problema "empíric" en un projecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació
 • Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació a través de models de gestió innovadors
 • Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.
 • Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.
 • Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten.
 • Reunir i interpretar dades significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora en l'àmbit del turisme.
 • Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat.
 • Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística
 • Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística.
 • Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat.
 • Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.
 • Comprender les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadoraspara la seva posada en valor com a atractiu turístic
 • Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques
 • Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera.

Veure totes les competències

Sessions d'acollida

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (gestió acadèmica, biblioteca, uacu, carreres professionals i relacions internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d'accions per millorar l'atenció als estudiants a través d'un seguiment més personalitzat i prolongat des de l'inici fins a la finalització dels estudis universitaris.
 
 

Per què estudiar aquest Grau?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental. A més, disposaràs de serveis i programes enfocats a la inserció professional.

 • 2
  Direcció de l’empresa turística

  La base d'empresa i gestió et permetrà orientar-te a l'estratègia i direcció de l'empresa turística.

 • 3
  Campus emprenedor

  Et facilitem un ecosistema òptim per manifestar i desenvolupar les teves inquietuds emprenedores. Recursos com programes i xarxes a l’abast dels estudiants amb idees de negoci.

 • 4
  Turisme, tecnologia i sostenibilitat

  Enfoquem els estudis en Turisme des de la necessitat d'entendre el rol del conjunt d'actors que hi participen. La sostenibilitat i la tecnologia són principis que formen de l'ADN del Grau.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació