Només es pot accedir als estudis de Turisme de l’ESCSET a través de la doble titulació Turisme i Gestió del Lleure/Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. Un cop superats 30 ECTS, l’estudiant de la doble titulació pot sol·licitar cursar el Grau de Turisme i Gestió del Lleure completant únicament els crèdits necessaris per a l’obtenció d’aquest títol.

Pots trobar més informació sobre la Doble titulació en Turisme i Administració d’Empreses a la següent pàgina.

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

 

SEGUIMENT DE LA TITULACIÓ

Informe de seguiment curs 2017-2018

L'històric dels informes de seguiment es pot consultar en aquest enllaç 

 

ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ

Resolució d'acreditació

 

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament

Accés als estudis 

Objectius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida
Nombre de places ofertes
 (consulteu taula al final de la pàgina)
Demanda global i en primera opció (consulteu taula al final de la pàgina)
Vies d'accés
Nota de tall (consulteu taula al final de la pàgina)

Assignatures o proves especials que possibiliten la millora de la nota d'accés
Informació sobre preinscipció i admissió 

Normativa de trasllats (accés més de 30 crédits)

Matrícula

Període i procediment de matriculació
Sessions d'acollida i de tutorització

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Grau
Durada mínima dels estudis i crèdits ETCS
Estructura del pla d'estudis


Planificació operativa del curs 

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

 

Espais virtuals de comunicació
Biblioteca
Material recomanat a l'estudiant

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Pràctiques externes/professionals

Objectius
Normativa general
Definició sobre si son obligatòries o optatives
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques
Avançament d'institucions on es poden fer les pràctiques

Programes de mobilitat

Objectius
Normativa general

Avançament d'institucions amb convenis signats

Treball Final de Grau

Normativa i marc general (enfocament, tipologia...)

 

Enllaç a la taula de dades i indicadors