SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ

Autoinforme d'acreditació  -  Autoinforme (2016)

Acreditació del títol -  Resolució (2016)

SEGUIMENT DE LA TITULACIÓ

Darrer Informe de Seguiment de Centre - Curs 2017/2018

Es poden consultar els informes de seguiment anteriors en aquest enllaç

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament

Accés als estudis 

Objetius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida
Nombre de places ofertes (consulteu taula al final de la pàgina)
Demanda global i en primera opció (consulteu taula al final de la pàgina)
Vies d'accés
Nota de tall (consulteu taula al final de la pàgina)
Assignatures o proves especials que possibiliten la millora de la nota d'accés
Informació sobre preinscipció i admissió
Normativa de trasllats

Matrícula

Període i procediment de matriculació
Sessions d'acollida i de tutorització

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Grau
Durada mínima dels estudis i crèdits ETCS
Estructura del pla d'estudis

Planificació operativa del curs    

 

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

      

Espais virtuals de comunicació
Biblioteca
Laboratoris

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Pràctiques externes/professionals

Objectius
Normativa general
Definició sobre si son obligatòries o optatives
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques

Programes de mobilitat

Objectius
Normativa general
Avançament d'institucions amb convenis signats

Treball Final de Grau

Normativa i marc general

   

Enllaç a la taula de dades i indicadors