Pla d'estudis

English version

MATÈRIA 1: LOGÍSTICA (17 ECTS)

Assignatures obligatòries:

 • Logística i Cadena de Subministrament (3 ECTS)
 • Negociació Internacional, Compres i Aprovisionament (3 ECTS)
 • Gestió d’Inventari (3 ECTS)
 • Planificació de la Demanda (2 ECTS)

Assignatures optatives:

 • Mètodes d’Optimització en Logística (3 ECTS)
 • Seminaris de Logística (3 ECTS)

MATÈRIA 2: CADENA DE SUBMINISTRAMENT I GESTIÓ DE LES OPERACIONS (17 ECTS)

Assignatures obligatòries:

 • Cadena de Subministrament i Sistemes de Control de la Producció (3 ECTS)
 • Models Matemàtics per a la Logística (3 ECTS)
 • Data Mining & Big Data for Logistics (2 ECTS)
 • Gestió del Risc en Logística i Operacions (3 ECTS)

Assignatures optatives:

 • Habilitats d’Investigació i Economia per a la Cadena de Subministrament Internacionals (3 ECTS)
 • Direcció de Persones i Talents (3 ECTS)

MATÈRIA 3: NEGOCI MARÍTIM (17 ECTS)

Assignatures obligatòries:

 • Transport i Negoci Marítim (3 ECTS)
 • Gestió de Polítiques Portuàries (3ECTS)
 • Direcció de les Empreses Navilieres (2 ECTS)
 • Direcció de Transport Marítim (3 ECTS)

Assignatures optatives:

 • Finances per al Transport i Models de Negoci (3 ECTS)
 • Anàlisi de Mercat amb Anàlisi Predictiva (3 ECTS)

MATÈRIA 4: PRODUCCIÓ I ESTRATÈGIA LOGÍSTICA (11 ECTS)

Assignatures obligatòries:

 • Models per a la Gestió de Producció (3 ECTS)
 • Noves Tecnologies i Tècniques de Millora Contínua (3 ECTS)
 • Cadena de Valor en la Logística (3 ECTS)
 • Màrqueting per a la Cadena de Subministrament (2 ECTS)

MATÈRIA 5: INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ (6 ECTS)

Assignatures optatives:

 • Metodologia i Tècniques d’Investigació (3 ECTS)
 • Escriptura Científica en Anglès. Manuscrits, Informes i Presentacions (3 ECTS)

Inclou la realització del curs Motorways of Sea Training (MOST Management), impartit per l’Escola Europea – Intermodal Transport a bord de vaixells de la naviliera Grimaldi Lines.

Pràctiques

L'estudiant haurà de realitzar unes pràctiques externes valorades en 4 ECTS.

L'estudiant podrà realitzar també pràctiques extracurriculars, i d’aquesta manera obtenir una formació constant en el món de l’empresa.

L’ESCSET té una llarga experiència en la gestió de pràctiques en els diferents estudis universitaris que imparteix, ja que tots els plans d’estudis inclouen pràctiques obligatòries.

Com a exemples d’organitzacions amb les quals s’han firmat convenis per a la realització de pràctiques mostrem les següents:

Els estudiants podran desenvolupar períodes de pràctiques en aquestes empreses i institucions procurant que aquestes estiguin prou diversificades en continguts. Concretament, les pràctiques podran realitzar-se a:

 • Empreses consignatàries
 • Empreses transitàries
 • Agències de duanes
 • Empreses estibadores
 • Empreses navilieres
 • Empreses del sector nàutic
 • Ports esportius
 • Grans infraestructures o autoritats portuàries (ports en els seus diferents departaments)
 • Operadors logístics
 • Empreses de transport en qualsevol de les seves modalitats
 • Infraestructures logístiques
 • Infraestructures ferroviàries
 • Departaments de logística de grans empreses
 • Administracions públiques amb competències en el sector de la logística, el transport o les infraestructures marítimes i portuàries
 • Asseguradores o corredories de l’àmbit del transport: sinistralitat i contractació
 • Despatxos de dret marítim

És voluntat de l’ESCSET seguir concretant línies de col·laboració amb empreses i institucions nacionals i estrangeres per cobrir amb garanties les places necessàries per a les pràctiques dels estudiants.

A més, tal com indica el RD 861/2010 de 2 de juliol, en el seu “Article 6. Reconeixement i transferència de crèdits”, l’acreditació de l’experiència laboral i professional serà reconeguda en forma de crèdits que computaran per a l’obtenció del títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster es tutoritza i elabora durant el segon i el tercer trimestres o només en el tercer trimestre. En qualsevol cas, la qualificació s’efectuarà en finalitzar el tercer trimestre. La valoració del treball es realitzarà a través d’una avaluació contínua formada por un portafolis, tutories metodològiques planificades, tutories amb el tutor del projecte, informe del tutor del projecte i defensa oral en públic.

La matèria Pràctiques es podrà realitzar entre el segon i el tercer trimestres o bé concentrada en un únic trimestre d’aquests dos, mentre que el TFM es pot realitzar entre el segon i el tercer trimestres o bé únicament durant el tercer trimestre. En qualsevol cas, ambdues matèries seran avaluades i qualificades en el tercer trimestre.

Organitza

Títol Oficial de la

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: