Pla d'estudis

English version

CADENA DE SUBMINISTRAMENT I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORT I NEGOCI MARÍTIM (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NEGOCI INTERNACIONAL, COMPRES I APROVISIONAMENT (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ DE LES EMPRESES NAVILIERES (2 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LOGÍSTICA EMPRESARIAL I LA GESTIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT. (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CADENA DE VALOR EN LA LOGÍSTICA (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ D'INVENTARI (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MODELS MATEMÀTICS PER A LA LOGÍSTICA (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ DE TRANSPORT MARÍTIM (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PLANIFICACIÓ DE LA DEMANDA (2 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING PER A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT (2 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE POLÍTIQUES PORTUÀRIES (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MODELS PER A GESTIÓ DE PRODUCCIÓ (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE MERCAT AMB ANÀLISI PREDICTIU (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DEL RISC EN LOGÍSTICA I OPERACIONS (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÈTODES D'OPTIMITZACIÓ EN LOGÍSTICA (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ DE PERSONES I TALENTS (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DATA MINING & BIG DATA FOR LOGISTICS (2 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SEMINARIS DE LOGÍSTICA (3 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES CURRICULARS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

 

Pràctiques

L'estudiant haurà de realitzar unes pràctiques externes valorades en 4 ECTS.

L'estudiant podrà realitzar també pràctiques extracurriculars, i d’aquesta manera obtenir una formació constant en el món de l’empresa.

L’ESCSET té una llarga experiència en la gestió de pràctiques en els diferents estudis universitaris que imparteix, ja que tots els plans d’estudis inclouen pràctiques obligatòries.

Com a exemples d’organitzacions amb les quals s’han firmat convenis per a la realització de pràctiques mostrem les següents:

Els estudiants podran desenvolupar períodes de pràctiques en aquestes empreses i institucions procurant que aquestes estiguin prou diversificades en continguts. Concretament, les pràctiques podran realitzar-se a:

 • Empreses consignatàries
 • Empreses transitàries
 • Agències de duanes
 • Empreses estibadores
 • Empreses navilieres
 • Empreses del sector nàutic
 • Ports esportius
 • Grans infraestructures o autoritats portuàries (ports en els seus diferents departaments)
 • Operadors logístics
 • Empreses de transport en qualsevol de les seves modalitats
 • Infraestructures logístiques
 • Infraestructures ferroviàries
 • Departaments de logística de grans empreses
 • Administracions públiques amb competències en el sector de la logística, el transport o les infraestructures marítimes i portuàries
 • Asseguradores o corredories de l’àmbit del transport: sinistralitat i contractació
 • Despatxos de dret marítim

És voluntat de l’ESCSET seguir concretant línies de col·laboració amb empreses i institucions nacionals i estrangeres per cobrir amb garanties les places necessàries per a les pràctiques dels estudiants.

A més, tal com indica el RD 861/2010 de 2 de juliol, en el seu “Article 6. Reconeixement i transferència de crèdits”, l’acreditació de l’experiència laboral i professional serà reconeguda en forma de crèdits que computaran per a l’obtenció del títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster es tutoritza i elabora durant el segon i el tercer trimestres o només en el tercer trimestre. En qualsevol cas, la qualificació s’efectuarà en finalitzar el tercer trimestre. La valoració del treball es realitzarà a través d’una avaluació contínua formada por un portafolis, tutories metodològiques planificades, tutories amb el tutor del projecte, informe del tutor del projecte i defensa oral en públic.

La matèria Pràctiques es podrà realitzar entre el segon i el tercer trimestres o bé concentrada en un únic trimestre d’aquests dos, mentre que el TFM es pot realitzar entre el segon i el tercer trimestres o bé únicament durant el tercer trimestre. En qualsevol cas, ambdues matèries seran avaluades i qualificades en el tercer trimestre.

Organitza

Títol Oficial de la

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: