Sistema Marc de Garantia Interna de la Qualitat

 

Abast

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa TecnoCampus

Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus

Escola Superior Politècnica TecnoCampus

 

Documentació  (documents en català)

Manual   Manual - versió resum   (aprovat 4/3/2021) 

Manual de processos   Manual de processos - versió resum   (aprovat 4/3/2021)

Informe d'avaluació del desplegament (aprovat 4/3/2021)

Revisió dels objectius de qualitat i de les propostes de millora (aprovat 19/5/2022) 

Pla de millora   Pla de millora - versió resum   (aprovat 19/5/2022)

Catàleg d'indicadors (darrera actualització, 1/2/2023)

 

Processos (documents en català)

A continuació es detallen els processos vigents del SGIQ-Marc de TecnoCampus, classificats segons les 6 dimensions que es fan servir en els processos de certificació de la implantació del SGIQ en el marc del programa AUDIT.

 

DIMENSIÓ 1: REVISIÓ I MILLORA DEL SGIQ

P1.1. Definir el pla estratègic de TecnoCampus i els projectes d’àmbit institucional i fer-ne el seguiment

P1.2. Revisar i actualitzar el SGIQ Marc, els seus processos i els indicadors

 

DIMENSIÓ 2: DISSENY, REVISIÓ I MILLORA DELS PROGRAMES FORMATIUS

P2.1. Programar i verificar un nou títol de grau i màster universitari

P2.2. Fer el seguiment de les titulacions

P2.3. Modificar un títol de grau i màster universitari

P2.4. Acreditar els títols de grau i màster universitari

P2.5. Extingir o desprogramar títols de grau o màster universitari

P2.6. Gestionar la satisfacció dels grups d’interès

 

DIMENSIÓ 3: SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE I D’ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS

P3.1. Gestionar l'accés, admissió i matrícula dels estudiants de Grau

P3.2. Gestionar l'accés, admissió i matrícula dels estudiants dels Màsters universitaris

P3.3. Gestionar l’orientació professional

P3.4. Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l'estudiant

 

DIMENSIÓ 4: PERSONAL ACADÈMIC

P4.1. Definir la política del personal docent i investigador

P4.2. Definir la política del personal d’administració i serveis

P4.3. Captar i seleccionar el Personal docent i investigador

P4.4. Captar i seleccionar el Personal d'administració i serveis

P4.5. Actualitzar/acreditar el model d’avaluació de l’activitat docent del PDI

P4.6. Gestionar l'avaluació docent del PDI

P4.7 Gestionar la formació interna

 

DIMENSIÓ 5: RECURSOS MATERIALS I SERVEIS

P5.1. Gestionar els recursos materials i serveis generals complementaris

P5.2. Gestionar els serveis de tecnologia i recursos de la informació de suport a la docència, aprenentatge, recerca i gestió

P5.3. Gestionar les incidències, les reclamacions i els suggeriments

 

DIMENSIÓ 6: INFORMACIÓ PÚBLICA I RENDIMENT DE COMPTES

P6.1. Definir la informació pública de les titulacions