• Nom: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tarda
 • Impartit per: L'Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Caràcter: Menció: Fabricació Intel·ligent en la indústria 4.0
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 5,000 (curs 20/21)

El Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus ha obtingut l’any 2021 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.

Per obtenir la Menció en Fabricació Intel·ligent en la indústria 4.0 del grau l'estudiant ha de cursar 28 crèdits optatius definits específicament per l'itinerari de la Indústria 4.0. Aquests crèdits es comptabilitzen dins dels 240 que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el grau.

 

 

PRESENTACIÓ

Els estudis inclouen matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball final de grau. Totes les assignatures tècniques incorporen pràctiques, ja sigui en la mateixa assignatura o en laboratoris de pràctiques integrades.

Objectius

L'objectiu d'aquesta titulació és formar els estudiants perquè adquireixin, entre altres, les competències necessàries per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, d'acord amb el que estableix la Llei 12/1986 d'atribucions professionals i l'Ordre Ministerial CIN/ 351/2009, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial.

En l'exercici de la seva professió, els futurs titulats podran:

 • Dissenyar, implementar i industrialitzar equips electrònics complint els requisits tècnics, econòmics, de qualitat i de seguretat.
 • Dissenyar i desenvolupar procediments i sistemes de control i automatització d'equips, sistemes o processos industrials per tal d'optimitzar el seu funcionament.
 • Dissenyar, explotar i gestionar una instal·lació, sistema, component o procés en l'àmbit de l'electrònica i l'automàtica.
 • Redactar i signar projectes que tinguin per objecte algun dels aspectes anteriors, així com dirigir les activitats contingudes en aquests projectes.
 • Elaborar estudis, informes, taxacions, peritatges, mesuraments, càlculs i altres treballs anàlegs relacionats amb el seu àmbit d'activitat.
 • Realitzar tasques de gestió, organització i direcció d'indústries i laboratoris.
 • Exercir la docència en els seus diversos graus en els casos i termes previstos per la normativa corresponent.

per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Atribucions professionals

  En finalitzar tant el Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica com el de Mecànica disposaràs de les atribucions professionals corresponents decretades per llei.

 • 2
  Pràctiques en empreses

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els seus coneixements en l’entorn real.

 • 3
  Idiomes integrats

  Classes en català, castellà i anglès integrades en diferents disciplines del grau.

 • 4
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 5
  Grups reduïts

  Tracte proper amb el professorat, que permet un seguiment personalitzat de l’estudiant.

 • 6
  Itinerari d'intensificació

  Et podràs especialitzar en l'àmbit de la indústria 4.0.

 • 7
  Hub emprenedor

  Recursos com programes i xarxes a l’abast dels estudiants amb idees de negoci.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

PERFIL D'INGRÉS

 
L'alumne que vulgui accedir a cursar aquests estudis ha de disposar d'una bona base de matemàtiques, física, així com una aptitud per a la tecnologia i capacitat per l'esforç.
 
Els estudiants que vagin a cursar els estudis de Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica han de tenir interès pel món de l'electrònica, l'automàtica, el control industrial i les seves múltiples aplicacions tecnològiques i industrials. Aquests estudis són adequats per a alumnes que hagin demostrat en els estudis previs que els han donat accés (Batxiller, Cicles Formatius ...) una bona capacitat de raonament matemàtic, així com d'abstracció i resolució de problemes. També és recomanable que tinguin facilitat per a la conceptualització espacial, la utilització d'eines informàtiques i suficients coneixements d'anglès.
 
És important que els estudiants que vagin a cursar el Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica manifestin interès pel desenvolupament tecnològic, especialment en el camp de l'electrònica. Els estudiants també han de tenir inquietuds respecte als problemes socials i mediambientals, i ser conscients del vertiginós ritme al que avança en aquests moments la ciència i la tecnologia, i les múltiples interconnexions que hi ha entre totes dues. Per tant és recomanable que tinguin des del començament dels estudis una raonable capacitat d'adaptació als canvis, gust per treballar en ambients multidisciplinaris i, per descomptat, una gran motivació.
 
 

SORTIDES PROFESSIONALS

 
Desenvolupament, posada en pràctica i manteniment de:
 
 • Sistemes de control i automatització
 • Sistemes de control energètic
 • Sistemes electrònics industrials
 • sistemes robotitzats
 • instal·lacions industrials
 • sistemes mecatrònics
 • Sistemes de xarxes intel·ligents d'energia
 
 

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES

 
Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context internacional i de realitzar tasques de direcció i gestió en l'empresa.
 
 

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de conèixer els diferents espais on es cursaran els estudis iniciats. També s’ organitzen cursos d’anivellament i seminaris.