• Nom: 32-Doble titulació Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Durada: 5 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 316 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 50
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 5,000 (curs 20/21)

El Grau en Turisme i Gestió del Lleure de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2016 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

 

El Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (AdE i GI) de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2016 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.
 

OBJECTIUS

L’objectiu general de la doble titulació és formar professionals amb amplis coneixements de gestió empresarial, enfocats cap a l’especialització en el sector turístic i que els permetin també capacitar-se per liderar de manera eficient la creació d’empreses.

En definitiva, un profesional capaç de contribuir al desenvolupament de la societat del coneixement, on la clau de competitivitat sigui la innovació.

 

CONEIX L'EXPERIÈNCIA D'UN ALUMNI NOTABLE

En Jaume Ávalos, un estudiant del Doble grau en Turisme i gestió del Lleure i Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, que actualment està treballant com a Innovation Strategy Consultant a Opinno, una important consultora a nivell mundial.

 

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable per a l’accés a aquest doble grau que l'estudiant tingui les habilitats següents:

 • Habilitats de les llengües pròpies i capacitat de redacció i expressió
 • Tenir un determinat nivell en almenys una llengua estrangera
 • Capacitat per a les relacions personals
 • Interès per l'entorn i sensibilitat pel medi ambient

 

COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES TURISME

 • Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.
 • Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores
 • Analitzar les principals estructures politicoadministratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques
 • Convertir un problema "empíric" en un projecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació
 • Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació a través de models de gestió innovadors
 • Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.
 • Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.
 • Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten.
 • Reunir i interpretar dades significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora en l'àmbit del turisme.
 • Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat.
 • Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística
 • Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística.
 • Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat.
 • Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.
 • Comprender les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadoraspara la seva posada en valor com a atractiu turístic
 • Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques
 • Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera.

Veure totes les competències

COMPETÈNCIES ADE

 • Conèixer les estructures, funcionaments i formes de gestió de diferents tipologies empresarials. 
 • Conèixer instruments útils per a la presa de decisions en el context actual econòmic.
 • Aprendre a treballar en equip, en un context nacional o internacional, aplicant flexibilitat i creativitat en els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.
 • Liderar un equip i desenvolupar capacitats i iniciatives creatives/innovadores amb esperit emprenedor i competitiu.
 • Capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com a col·lectiva, així com capacitat per expressar a d’altres aquestes idees i solucions.
 • Desenvolupar i aprendre habilitats emprenedores que reforcin la confiança personal i redueixin l’aversió al risc.
 • Desenvolupar capacitats per adquirir una actitud oberta davant el canvi i estar disposat a revaluar els vells models mentals que limiten el pensament adoptant una manera positiva de pensar.
 • Comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

Veure totes les competències

Sessions d'acollida

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.

Per qué estudiar aquesta doble titulació?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  Doble titulació en Turisme i Grau en Administració d'Empreses

  Gràcies a les dobles titulacions pots obtenir una segona titulació en només cinc anys.

 • 3
  Hub emprenedor

  Recursos com programes i xarxes a l’abast dels estudiants amb idees de negoci.

 • 4
  Idiomes integrats

  Finalització dels estudis amb certificació oficial de llengua estrangera. El pla d’estudis preveu 24 crèdits en assignatures impartides en anglès i 18 crèdits obligatoris d’idiomes (anglès, francès, alemany o rus).

 • 5
  Direcció de l'empresa turística

  La combinació amb AdE permet dotar d’una visió estratègica i empresarial els futurs professionals.

 • 6
  Càtedra en economia circular

  Laboratori d’estudis i recerca al voltant del futur del turisme sostenible.