Hem rebut la teva petició correctament. Moltes gràcies per posar-te en contacte amb l'àrea d'Empresa i Emprenedoria del TecnoCampus.

El TecnoCampus està compromès amb continuar prestant serveis a les empreses en un moment de dificultat com el que estem vivint com a societat.

Et recordem que pots continuar informat a través de les nostres xarxes socials i de la pàgina web.

Et recordem que tens els següents links d'interès:

ESTAT

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm


Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/GENERALITAT DE CATALUNYA

Canal Salut
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/12/6