OBJECTIUS

Objectius generals

L’objectiu del màster és capacitar graduats i professionals dels sectors de l’enginyeria, TIC, arquitectura o ciències socials en les eines de gestió, tecnològiques i d’enginyeria urbana necessàries per comprendre i gestionar el planejament urbà de manera transversal amb les noves eines digitals.

Objectius específics

 • Posseir i comprendre una base de coneixements generals en urbanisme i governança territorial que permetin innovar en la gestió de les ciutats i les àrees metropolitanes.
 • Posseir i comprendre una base de coneixements en computació urbana, anàlisi de dades, eines de modelització i visualització en l’anàlisi de problemes de gestió, planificació i enginyeria urbana.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous i poc coneguts en un marc multidisciplinari de la gestió de les ciutats i les àrees metropolitanes.
 • Integrar coneixements dels diferents camps d’estudi del màster per enfrontar- se a la complexitat de formular judicis a partir de la informació i les dades i eines de què es disposi malgrat que puguin resultar incompletes o limitades, i incloent reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.
 • Posseir habilitats d’autoaprenentatge que permetin mantenir els coneixements actualitzats i continuar estudiant de manera autònoma.

Definició de perfil competencial de sortida

Professional expert en la gestió i l’enginyeria urbana. Ha de poder treballar en equips interdisciplinaris responsables de la gestió i la planificació urbana servint-se de les noves eines digitals de la computació urbana.

Competències generals

En finalitzar els estudis de màster, els i les estudiants han de:

 • CG1: Posseir i comprendre una base de coneixements generals en urbanisme i governança territorial que permetin innovar en la gestió de les ciutats i les àrees metropolitanes.
 • CG2: Posseir i comprendre una base de coneixements en computació urbana, anàlisi de dades, eines de modelització i visualització en l’anàlisi de problemes de gestió, planificació i enginyeria urbana.
 • CG3: Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous i poc coneguts en un marc multidisciplinari de la gestió de les ciutats i les àrees metropolitanes.
 • CG4: Integrar coneixements dels diferents camps d’estudi del màster per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir de la informació i les dades i eines de què es disposi malgrat que puguin resultar incompletes o limitades, i incloent reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.
 • CG5: Posseir habilitats d’autoaprenentatge que permetin mantenir els coneixements actualitzats i continuar estudiant de manera autònoma.

Competències transversals

 • CT1: Saber comunicar els seus coneixements, raonaments i conclusions a públics avançats, a gestors i polítics responsables de les diferents àrees de l’administració local o a directius d’empreses de serveis de manera clara, raonada i sense ambigüitats.
 • CT2: Planificar, fer seguiment i gestionar projectes de professionals multidisciplinaris facilitant i promovent el treball en equip.

Competències específiques

 • CE1: Integrar criteris de gestió i computació i enginyeria urbana a noves maneres de gestionar projectes de gestió i planificació de les ciutats.
 • CE2: Gestionar obres urbanes a la via pública.
 • CE3: Modelar actuacions d’enginyeria urbana amb eines de modelització BIM (Building Information Modeling) i CIM (City Information Modeling).
 • CE4: Analitzar les obres públiques sobre l’espai públic aprofitant eines de sensorització.
 • CE5: Analitzar els diferents sistemes de telecomunicacions aplicats a l’espai urbà.
 • CE6: Desenvolupar la potencialitat d’aplicacions mòbils en la gestió urbana.
 • CE7: Desenvolupar la potencialitat de tecnologies emergents com la realitat augmentada en la gestió urbana.
 • CE8: Identificar les aplicacions dels sistemes d’informació geogràfica en la modelització i en la presa de decisions de planificació urbana.
 • CE9: Aplicar la teoria de presa de decisions i eines estadístiques en la gestió de la sostenibilitat de les ciutats.
 • CE10: Gestionar i integrar les plataformes de gestió de sensorització i els entorns de gestió de la ciutat.
 • CE11: Dissenyar i avaluar la interacció entre persones i dispositius amb criteris d’usabilitat i accessibilitat.
 • CE12: Entendre els modes d’explotació del manteniment de l’espai públic, la neteja urbana i el transport dels residus en el medi urbà.
 • CE13: Entendre la gestió i les polítiques d’habitatge i de gestió del sòl.
 • CE14: Realitzar projectes de planificació urbana i de gestió de l’espai públic.
 • CE15: Predir i gestionar eficaçment els riscos (naturals i artificials) tenint en compte la resiliència urbana.
 • CE16: Integrar la cartografia i els sistemes d’informació geogràfica (SIG) en la gestió de riscos i incerteses.
 • CE17: Avaluar l’impacte sobre el patrimoni de les obres realitzades sobre l’espai públic, la predicció de danys i les inversions en manteniment amb sistemes d’informació.
 • CE18: Preveure els desafiaments de la transició energètica dins el disseny i l’explotació de la ciutat sostenible.

 

Organitzat per:

 

 

       

 

Hi col·labora: