L'acció tutorial s'entén com una activitat docent del professor envers l'estudiant, en la seva estada al Tecnocampus, de caire orientador i formatiu, amb la finalitat d'orientar, assessorar i donar suport a l'estudiant en el seu procés de formació acadèmica i professional. És una activitat adreçada a tots els estudiants. L’ús de les tutories és una acció docent voluntària per part dels estudiants al llarg dels seus estudis universitaris.

Objectius

Les tutories tenen com a finalitat:

a)      Acollir a l’estudiant de nou accés.

b)      Oferir representació d’estudiants en el grup classe i en la dinàmica de la institució, fomentant la seva participació.

c)      Orientar, assessorar i donar suport a l’estudiant en el seguiment del seu procés acadèmic. 

d)      Facilitar la relació entre el professorat i els estudiants amb necessitats específiques d’aprenentatge.

e)      Oferir a l’estudiant una figura de referència acadèmica dins del Tecnocampus.

 

Característiques de la tutoria

‒        Tots els estudiants de l’ESUPT tenen assignat un tutor o tutora des del seu primer dia a la universitat. Cada grau que s’imparteix a l’Escola té assignat un professor/a que és el tutor/a de tots els estudiants del grau.

‒        L'acció tutorial comprèn tots els anys acadèmics en què l'estudiant està matriculat.

‒        L'acció tutorial es desenvolupa individualment, en grup a nivell de classe, així com en grup a nivell de delegats/des. L'atenció individualitzada pot ser a requeriment del tutor o tutora o a petició de l'estudiant. Es formula presencialment i es pot reforçar l'acció tutorial mitjançant formats virtuals.

‒        A primer curs la tutoria està orientada a facilitar a l’estudiant la integració a l’Escola, detectar casos de baix rendiment acadèmic, casos de necessitats educatives especials i altres que els pugui afectar el règim de permanència i progressió.

‒        Als següents cursos, la tutoria s’orienta a un assessorament acadèmic general, a orientar a l’estudiant en cas de baix rendiment i assessorar-lo en la definició del seu itinerari acadèmic.

 

Enllaços