OBJECTIUS

Objectius generals
 
Les empreses necessiten professionals que tinguin un profund coneixement de la normativa comptable i de la informació financera a fi i efecte de subministrar informació correcte per a la presa de decisions. A vegades aquests professionals poden estar dins de  l’empresa, en als departaments comptables i financers, i altres vegades, són professionals independents que assessoren externament. En quant a l’expert comptable és una figura de recent creació que pot realitzar diversos treballs de revisió que tradicionalment han realitzat els auditors de comptes.
 
Objectius específics
 
-          Conèixer en profunditat la normativa comptable espanyola, les normes de valoració del Pla General Comptable (normativa general i per a pimes) i els principals estats financers.
 
-          Conèixer el marc normatiu de les normes internacionals (NIIF) i la seva influència en la normativa nacional.
 
-          Formar als alumnes en els diferents mètodes de consolidació d’estats comptables. Analitzar i aprendre a elaborar els comptes anuals consolidats d’un grup d’empreses.
 
-          Analitzar Estats Financers, conèixer els principals ratis que permeten concloure sobre la situació financera i econòmica d’una empresa i les mesures que es poden prendre per millorar-la.
 
-          Conèixer l’objectiu de l’auditoria de comptes i analitzar adequadament els informes d’auditoria.
 
-          Obtenir una visió global dels principals aspectes fiscals que afecten a l’empresa.
 
-          Preparar a l’alumne per l’examen d’expert comptable acreditat.

COMPETÈNCIES   

En finalitzar el curs, l’alumne haurà adquirit les següents competències:
 
-          Comptabilitzar les operacions que es desenvolupen a les empreses, segons indica la normativa espanyola que determinen les normes de valoració.
 
-          Conèixer la normativa comptable internacional i la seva influència a la normativa espanyola.
 
-          Formular estats financers consolidats i en conseqüència conèixer els diferents mètodes de consolidació que preveu la normativa.
 
-          Analitzar i valorar la informació dels estats comptables aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions.
 
-          Analitzar l'endeutament d'una empresa i la qualitat d'aquest endeutament.
 
-          Conèixer quins son els objectius principals de l’auditoria de comptes i com interpretar els informes d’auditoria.
 
-          Conèixer la principal normativa fiscal que aplica a les empreses i la seva influència en la comptabilitat.

Organitzat per: