DRET A BONIFICACIONS


L'acreditació de determinades situacions personals permet gaudir de bonificacions sobre els preus oficials de matriculació:


• Títol de família nombrosa de categoria general (primera), i de categoria especial (segona o d'honor)
• Certificat de matrícula d'honor global en Batxillerat (estudiants de nou accés)
• Crèdits amb matrícula d'honor
• Descompte per ser treballador d'una empresa amb conveni amb el TecnoCampus
• Certificat de discapacitat (grau mínim del 33%)
• Resolució que acredita la situació de víctima d'actes terroristes
• Resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere

 

Important:

Recorda que si no presentes la documentació acreditativa que es requereix per a cada situació al moment de matricular-te, no podràs gaudir de la bonificació o gratuïtat corresponent. 

En el cas de que renovis la teva documentació acreditativa (venciment del carnet de família nombrosa o altres circumstàncies), és necessari que presentis la renovació per poder continuar gaudint de la bonificació o gratuïtat corresponent.
 


 

TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA DE CATEGORIA GENERAL (PRIMERA), I DE CATEGORIA ESPECIAL (SEGONA O D'HONOR)

El títol de família nombrosa és el que hi consten tots els membres de la unitat familiar (si presentes el carnet individual haurà de ser el nou format on consta el nombre de germans) Si no tens el títol familiar, has d'aportar una certificació expedida a qualsevol delegació de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què constin totes les dades del títol de família nombrosa.
 
Al moment de matricular-te hauràs de presentar l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en la data de l'inici del curs acadèmic (23 de setembre de 2019).
 
Estudiants a partir de 2n. curs: Cal que presentis la documentació a través de l'e-Secretaria
 
És vàlid el carnet familiar per a la bonificació de família nombrosa?
Si el carnet familiar indica la categoria del títol de família nombrosa, aquest carnet tindrà la mateixa validesa que el mateix títol de família nombrosa.
 
Què puc fer si el títol de família nombrosa està caducat?
Si el títol de família nombrosa està caducat hauràs de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família o per un organisme equivalent que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 30 de novembre, hauràs de presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs, tal com estableix la normativa vigent. 
 
A quin descompte tinc dret?
Carnet de familia nombrosa de categoria especial (segona d'honor) et dóna dret a la gratuïtat del preu públuc dels crèdits i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar). Sempre que el puguis acreditar amb el carnet o títol de família nombrosa.
 
La situació de família nombrosa de categoria general (primera) et dóna dret al 50% de descompte sobre el preu públic dels crèdits i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).     

                                


CERTIFICAT DE MATRÍCULA D'HONOR GLOBAL O PREMI EXTRAORDINARI EN BATXILLERAT 

(Estudiants de nou accés)

En el moment de la matriculació hauràs de presentar un certificat original expedit pel centre de Batxillerat en el qual consti l'esment de la matrícula d'honor global.

A quin descompte tinc dret?

Els i les estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en batxillerat, tenen dret a l'exempció total dels preus de tots els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L'exercici d'aquest dret no aquesta subjecte a termini
Sempre hauràs de pagar l'import íntegre dels preus de gestió de matriculació i expedient, serveis específics docents i l'assegurança escolar.

 


CRÈDITS AMB MATRÍCULA D'HONOR

Els estudiants de la Universitat amb assignatures qualificades amb matrícula d'honor obtingudes la primera vegada que han estat matriculades gaudeixen de la gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin en el mateix ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada.

A quin descompte tinc dret?

Gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin en el mateix ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada.

 


DESCOMPTE PER SER TREBALLADOR D'UNA EMPRESA AMB CONVENI AMB EL TECNOCAMPUS

Consulteu al Servei de Gestió Académica.

Documentació necessària: Còpia del contracte indefinit i vida laboral o últim full de salari.

Estudiants a partir de 2n. curs: Cal que presentis la documentació a través de l'e-Secretaria

 


CERTIFICAT DE DISCAPACITAT (grau mínim del 33%) (Veure quadre bonificació F.N. Especial)

Requisits:

Al moment de la matrícula és necessari disposar d'algun dels següents documents:

  • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l'òrgan competent - certificat de discapacitat-.
  • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família.

Per incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa, els document a afegir serien els següents:

  • Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

Estudiants a partir de 2n. curs: Cal que presentis la documentació a través de l'e-Secretaria

 

A quin descompte tinc dret?

Tindràs gratuïtat del preu públic en tots els crèdits que et matriculis i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar). Veure quadre bonificació F.N. Especial

 


VÍCTIMA D'ACTES TERRORISTES 

Requisits:

- Acreditar la situació de víctima d'actes terroristes.
 
Al moment de matricular-te hauràs de presentar la resolució administrativa corresponent (original i fotocòpia). En el cas del cònjuge o els seus fills, la resolució haurà d'estar acompanyada d'una fotocòpia del llibre de família.
 
Estudiants a partir de 2n. curs: Cal que presentis la documentació a través de l'e-Secretaria
 
A quin descompte tinc dret?
 
Tindràs gratuïtat del preu públic en tots els crèdits que matriculis i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).
 
 

VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (VEURE QUADRE BONIFICACIÓ F.N. ESPECIAL)

Requisits:

Acreditar la situació de víctima de violència de gènere (mateix estudiant o fills). Al moment de matricular-te hauràs de presentar algun d'aquests documents:

  • Ordre de protecció, mentre estigui vigent.
  • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de violència de gènere, mentre no es dicti ordre de protecció.
  • Sentència judicial condemnatòria definitiva i / o ferma, amb una validesa per a tota la durada de la pena de presó imposada al maltractador més la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.
  • Sentència absolutoria no ferma, amb una validesa per a tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d'aquestes mesures fins a aconseguir fermesa

Estudiants a partir de 2n. curs: Cal que presentis la documentació a través de l'e-Secretaria

 

A quin descompte tinc dret?

Tindràs gratuïtat del preu públic en tots els crèdits que matriculis i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).