Modificació del grup de pràctiques estudiants ESUPT

Finalitat

Modificació dels grups docents assignats per cada trimestre.

  • Sol·licituds d’intercanvis de grups entre estudiants
  • Sol·licituds de canvis de grups per causa justificada. Cal aportar documentació.

L’Escola Superior Politècnica es reserva el dret de fer canvis en la composició de grups. En aquest supòsit s'informarà via correu electrònic a l'estudiant o estudiants afectats.

Qui ho pot sol·licitat?

Estudiants de qualsevol grau de l’Escola Superior Politècnica

Procediment de sol·licitud

Sol·licitud d'intercanvi de grups

Heu de fer arribar la sol·licitud per correu electrònic a la Secretaria de Centre: secretaria.centre@tecnocampus.cat

Sol·licitud de canvi de grup per força major

Online: e-Secretaria (Canvi de grup d'assignatures. Estudiants ESCSET i ESUPT)

 

Documentació obligatòria

(s'ha d'adjuntar a la sol·licitud online)

En el cas de sol·licitud de canvi de grup per força major, heu de presentar la documentació que acredita aquesta situació.

Termini per sol·licitar-ho

Sol·licitud d'intercanvi de grups:

1r Trimestre: fins al 21 de setembre
2n Trimestre: fins al 25 de novembre
3r Trimestre: fins a l’10 de març

Sol·licitud de canvi de grup per força major:

1r Trimestre: fins al 19 de setembre
2n Trimestre: fins al 21 de novembre
3r Trimestre: fins al 3 de març

Cost

No comporta cap cost

Resposta que obtindrà

Sol·licitud d'intercanvi de grups:

Tots els intercanvis de grup entre estudiants s’acceptaran sempre i quan es tramitin dins el termini establert.

Sol·licitud de canvi de grup per força major:

Notificació a través de e-Secretaria

Temps de resposta

Per a les sol·licituds de força major, es donarà resposta dos dies després de la finalització del termini de la sol·licitud.

Responsable

Escola Superior Politècnica

Normativa i documentació de referència

Normativa de grups