RENÚNCIA A LA MATRÍCULA ESTUDIS DE GRAU

 

Finalitat

Donar-se de baixa o anul•lar uns estudis de grau matriculats prèviament al TecnoCampus.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant que s’hagi matriculat a estudis de grau al TecnoCampus.

 

Procediment de sol·licitud

Estudiants de nou accés:

  • Presencial, al Punt d'Informació a l'estudiant

Estudiants a partir de 2n curs:

 

Documentació obligatòria

- Instància específica, degudament emplenada i signada (*)
- Comprovant de pagament (*)
- Fotocòpia DNI, NIE o passaport (*)

En cas de reassignació (estudiants de nou accés):
- Document acreditatiu de la reassignació

(*) Estudiants a partir de 2n curs: Cal que adjunteu la documentació escanejada a la sol·licitud online.

 

Termini per sol·licitar-ho

Fins el 30 de novembre.

 

Cost

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula -total o parcial- que s'efectuïn per escrit abans de la data d'inici de curs seran resoltes favorablement i l'estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l'import abonat excepte taxes.

Les sol·licituds que es presentin per escrit després de la data d'inici del curs i fins al 30 de novembre només seran resoltes favorablement si l'estudiant ha abonat un mínim de 600,00 euros i les taxes corresponents. Aquests imports no es retornaran a l'estudiant. Si la quantitat ja abonada sobrepassa aquest import, se li retornarà la diferència.

En el cas d'anul·lació de matrícula per reassignació per part de l'oficina de pre-inscripció, l'estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l'import abonat excepte taxes.

Fora d'aquests terminis, l'estudiant constarà com matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.

 

Resposta que obtindrà

Estudiants de nou accés: en cas d’acceptació de la renúncia, es retornarà tota la documentació a l’estudiant.

Estudiants a partir de 2n.: en cas d'acceptació de la renúncia, notificació a través de l'e-Secretaria. 

En cas de no acceptació de la renúncia, es notificarà per escrit el motiu de la no acceptació.

 

Temps de resposta

En menys de 5 dies laborables.

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

 

Normativa i documentació de referència

Decret 268/2016, de  5 de juliol de 2016