Estudiants que inicien els seus estudis de grau a partir del curs 2018-19

La Llei 1/2018 sobre l'acreditació d'una tercera llengua que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el 8 de maig, estableix que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

L’acreditació de l’assoliment d’aquest nivell de competència de la llengua estrangera serà imprescindible per a l’obtenció del títol de graduat o graduada.


Estudiants que han iniciat els seus estudis de grau abans del curs 2018-19

El Consell de Govern de la UPF, a la sessió del 30 de maig, ha aprovat la modificació de l’acord que establia l’acreditació del nivell B2 o superior de llengua estrangera com a requisit per obtenir el títol de graduat o graduada. Aquest requisit, tal com es recull a la Llei 1/2018, no els resulta d’aplicació als estudiants que, tot i haver estat admesos a primer curs d'un ensenyament de grau, hagin iniciat estudis universitaris amb anterioritat al curs 2018-2019.


Estudiants que han iniciat els seus estudis de grau entre els cursos 2014-15 i 2017-18

Als estudiants que han iniciat estudis entre els cursos 2014-15 i 2017-18 i que tenen el nivell B2 o superior acreditat al seu expedient, TecnoCampus, en el certificat acadèmic personal, els farà constar que han acreditat aquest requisit.

Si algun estudiant, amb el certificat que va utilitzar per acreditar el nivell de B2 o superior, vol sol·licitar reconeixement de crèdits, sempre que compleixi amb la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües, haurà de sol·licitar-ho mitjançant instància al PIE. Aquest reconeixement està subjecte a l'import que s'estableix al catàleg de preus aprovat pel TecnoCampus per al reconeixement de crèdits i comptarà dins dels crèdits optatius com a crèdits RAC. Per tant, cal tenir en compte el nombre de crèdits requerits per complir amb el que s'estableix a cada un dels plans d'estudis.

Consulta tota la informació en aquest enllaç.


Certificats i diplomes acreditatius de coneixements d’idiomes

Consulta els certificats i diplomes acreditatius de coneixements d’idiomes acceptats pel Consell Interuniversitari de Catalunya en el següent enllaç.


Exempcions d'acreditació per a determinades titulacions

En els termes previstos per l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya fet públic per Resolució EMC/122/2017, de 23 de gener, s'accepten, a l'efecte exclusiu d'eximir de l'acreditació del nivell B2 de coneixements d'una tercera llengua i amb validesa indefinida, les titulacions següents:

- Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l'estranger. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d'un certificat d'estudis que n'indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l'acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s'ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s'han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l'acreditació del nivell B2.

- Títols de batxillerat o assimilats d'escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol, com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2.


NO tinc el certificat del nivell B2.2

Si no tens cap certificat acreditatiu hauràs de fer la Prova de Diagnosi Lingüístic (PDL) per determinar el teu nivell d’anglès a primer curs*

*El cost de la PDL és de 15€ i ja està inclòs en la matrícula de 1r curs, a no ser que s’acrediti en el moment de matrícula la competència lingüística en anglès. Un cop formalitzada la matrícula, en cap cas es retornaran els diners de la prova. La convalidació d’una assignatura de Llengua estrangera no eximeix de la realització de la prova.

 

Què puc fer?

 

Si ja tens el nivell requerit però no certificat, com pots acreditar-lo? 

Existeixen diferents exàmens de certificació:  

- Proves CLUC: Certificats de Llengua de les Universitats Catalanes

- Proves PCCL: Prova Certificadora de Competència Lingüística.

Està previst fer una prova PCCL al Tecnocampus el mes de gener. Properament es publicarà la data.

- Consulta la resta de certificats que també acrediten la tercera llengua en la següent Taula

Més informació sobre aquestes proves certificadores al següent enllaç de la UPF, on també trobaràs un calendari amb les totes les dates de les acreditacions 19/20

Si no tens el nivell B2.2, com pots formar-te i obtenir directament el certificat?

Pots formar-te en cas que estiguis per sota del B2 i obtenir així l’acreditació corresponent, tens diferents opcions:

- Universitat Pompeu Fabra: més informació: upf.edu/idiomes

- TecnoCampus: Aula Oberta d’Idiomes. Més informació: tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes

- Centres oficials: Escola Oficial d’idiomes, Cambridge English, etc. que et permetin assolir els certificats que acrediten la 3a llengua (indicats en el decret indicat en aquest apartat).

Hi ha ajuts per l’acreditació i la formació?
Informa’t del programa PARLA 3 de la Generalitat, un programa d’ajuts per a la formació i acreditació del nivell B2:  futurambidiomes.gencat.cat  o a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

SÍ que tinc el certificat del nivell B2.2

Si ets estudiant de nou accés, recorda que has de presentar una fotocòpia del certificat (i mostrar l'original), en el moment de formalitzar la matrícula presencialment. Sense aquest tràmit no podràs demanar el títol de Grau quan finalitzis la carrera.

Si ets estudiant a partir de 2n curs, has de realitzar la sol·licitud mitjançant l'e-Secretaria. 

 

SOL·LICITUD DE L'ACREDITACIÓ D'UNA TERCERA LLENGUA PER A ESTUDIANTS A PARTIR DE 2n CURS

 

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants a partir de 2n curs dels graus del TecnoCampus

 

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria

 

Documentació obligatòria

(cal que l'adjuntis a la sol·licitud online)

- Certificat que acredita el nivell d'idioma

 

Termini per sol·licitar-ho

En qualsevol moment del curs 

 

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica