SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

SEGUIMENT DE LA TITULACIO

Informe de seguiment curs 2017-2018: AdE  

Informe de seguiment curs 2019-2020: Màrqueting

L'historic dels informes de seguiment es poden consultar aqui

ACREDITACIO DE LA TITULACIO

A la pestanya 'Dades i indicadors' de cadascuna de les titulacions es poden consultar els informes d'acreditacio

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament

Accés als estudis

Objectius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida

Nombre de places ofertes
 (consulteu taula al final de la pàgina)
Demanda global i en primera opció (consulteu taula al final de la pàgina)
Vies d'accés
Nota de tall
 (consulteu taula al final de la pàgina)
Assignatures o proves especials que possibiliten la millora de la nota d'accés
Informació sobre preinscipció i admissió
Normativa de trasllats  (accés més de 30 crèdits)

Matrícula

Període i procediment de matriculació
Sessions d'acollida i de tutorització

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Grau
Durada mínima dels estudis i crèdits ETCS

Estructura del pla d'estudis


Planificació operativa del curs  

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

             

Espais virtuals de comunicació
Biblioteca
Material recomanat a l'estudiant

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Pràctiques externes/professionals

Objectius

Normativa general

Definició sobre si són obligatòries o optatives

Assignatures a les quals van lligades les pràctiques

Avançament d'institucions on poden fer les pràctiques

Treball Final de Grau

Normativa i marc general

 

Enllaç a la taula de dades i indicadors